Plan nabave za 2020. godinu

Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka je na 13. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine donio Odluku o usvajanju Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu. Sukladno čl. 28., st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 120/16) i čl. 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 101/17) objavljuju se Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Besplatni telefon
0800 248 247
x