Javni poziv

Temeljem odredbi članka 14. Zakona o grobljima (NN RH br. 19/98 - 89/17) te članka 27. Odluke o grobljima (Službene novine Grada Rijeke br. 4/19) KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Braće Hlača 2/a, objavljuje

J A V N I   P O Z I V

Pozivaju se prijašnji korisnici grobnih mjesta na groblju Kozala i Trsat da se u roku od 90 (devedeset) dana od objave Javnog poziva, osobno jave u KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Braće Hlača 2/a, radi dostave dokumentacije i riješavanja statusa grobnog mjesta.

Pregled grobnih mjesta koja ispunjavaju zakonske uvjete za proglašenje napuštenim nalazi se na oglasnoj ploči groblja i ovdje.

KD KOZALA d.o.o.
direktorica
Nives Torbarina, dipl.oec.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x