Javni poziv

Temeljem odredbi članka 14. Zakona o grobljima (NN RH br. 19/98 - 89/17) te članka 27. Odluke o grobljima (Službene novine Grada Rijeke br. 4/19) KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Braće Hlača 2/a, objavljuje

J A V N I   P O Z I V

Pozivaju se prijašnji korisnici grobnih mjesta na groblju Kozala i Trsat da se u roku od 90 (devedeset) dana od objave Javnog poziva, osobno jave u KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Braće Hlača 2/a, radi dostave dokumentacije i riješavanja statusa grobnog mjesta.

Pregled grobnih mjesta koja ispunjavaju zakonske uvjete za proglašenje napuštenim nalazi se na oglasnoj ploči groblja i ovdje.

KD KOZALA d.o.o.
direktorica
Nives Torbarina, dipl.oec.

Zanimljivosti

Groblje Kozala je od 23. 03. 2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

14. listopada obilježava se kao dan grobara i grobljanskih radnika.

Organizaciju i djelatnost komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

KD Kozala d.o.o. Rijeka svake godine obilježi Tjedan upoznavanja groblja obilaskom uz stručno vodstvo, radionice ili druge zanimljive priredbe te aktivnosti.

Rijeka je jedan od prvih europskih gradova koja je djelatnost groblja odvojio od Crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

Na groblju Kozala sahranjen je Giovanni de Ciotta jedan od najistaknutijih Riječanina tog vremena. Za vrijeme njegovog mandata riječka industrija i gospodarstvo postaje najjači grad u ovom djelu Europe.

KD Kozala d.o.o. Rijeka dosljedno se pridržava principima koje predstavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2005.

Groblje Trsat je od 23.03.2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x