Nabava

Prema odredbama čl. 6., st. 1. i st. 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 120/16) KD KOZALA d.o.o. Rijeka je javni naručitelj.

Profil KD KOZALA d.o.o. Rijeka kao javnog naručitelja je:
KD KOZALA d.o.o. za uređenje i održavanje groblja, pogrebne, grobarske i klesarske usluge
Braće Hlača 2/a, 51000 Rijeka
OIB: 54154102647, MB: 03322645
Telefon: 051/208-740
E-mail: info@kd-kozala.hr
Glavna adresa (URL): www.kd-kozala.hr

Sprječavanje sukoba interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 120/16) javni naručitelji su obvezni objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog naručitelja u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno odredbama čl. 80., st. 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 120/16) KD KOZALA d.o.o. Rijeka objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici Naručitelja u sukobu interesa.


Plan nabave

Plan nabave donosi se za poslovnu godinu. Planiranje se temelji na procjeni potrebnih količina roba, radova i usluga.


Registri ugovora

Temeljem čl. 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 101/17) KD KOZALA d.o.o. Rijeka od 01.01.2018. godine registar ugovora i okvirnih sporazuma, čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kn, objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Sukladno čl. 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 120/16) objavljuje se:

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 31.12.2017. godine

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi na dan 31.12.2017. godine

Zanimljivosti

Groblje Kozala je od 23. 03. 2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

14. listopada obilježava se kao dan grobara i grobljanskih radnika.

Organizaciju i djelatnost komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

KD Kozala d.o.o. Rijeka svake godine obilježi Tjedan upoznavanja groblja obilaskom uz stručno vodstvo, radionice ili druge zanimljive priredbe te aktivnosti.

Rijeka je jedan od prvih europskih gradova koja je djelatnost groblja odvojio od Crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

Na groblju Kozala sahranjen je Giovanni de Ciotta jedan od najistaknutijih Riječanina tog vremena. Za vrijeme njegovog mandata riječka industrija i gospodarstvo postaje najjači grad u ovom djelu Europe.

KD Kozala d.o.o. Rijeka dosljedno se pridržava principima koje predstavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2005.

Groblje Trsat je od 23.03.2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x