Nabava

Prema odredbama čl. 6., st. 1. i st. 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 120/16) KD KOZALA d.o.o. Rijeka je javni naručitelj.

Profil KD KOZALA d.o.o. Rijeka kao javnog naručitelja je:
KD KOZALA d.o.o. za uređenje i održavanje groblja, pogrebne, grobarske i klesarske usluge
Braće Hlača 2/a, 51000 Rijeka
OIB: 54154102647, MB: 03322645
Telefon: 051/208-740
E-mail: info@kd-kozala.hr
Glavna adresa (URL): www.kd-kozala.hr

Sprječavanje sukoba interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 120/16) javni naručitelji su obvezni objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog naručitelja u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

KD KOZALA d.o.o. Rijeka, kao naručitelj, na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u cilju sprječavanja sukoba interesa:

- Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Trg Riccarda Zanelle 1, 51000 Rijeka


Plan nabave

Plan nabave donosi se za poslovnu godinu. Planiranje se temelji na procjeni potrebnih količina roba, radova i usluga.

Plan nabave za 2023.godinu

Plan nabave za 2022.godinu

Registri ugovora

Temeljem čl. 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 101/17) KD KOZALA d.o.o. Rijeka od 01.01.2018. godine registar ugovora i okvirnih sporazuma, čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kn, objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Sukladno čl. 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 120/16) objavljuje se:

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 31.12.2017. godine

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi na dan 31.12.2017. godine

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x