KD Kozala

Povijest

Povijest umiranja i sahrane mrtvih stara je koliko i ljudski rod. Već sama ta činjenica dovoljna je da bi shvatili da od tih prvih početaka postoje i ljudi koji se bave djelatnošću, koja ima za cilj umrlu osobu sahraniti na način kako su prilike u određenim epohama ljudskog postojanja zahtijevale i običaji tražili.

Opća karakteristika ove djelatnosti je da je bila usko vezana za razvoj gradova i naselja i dok su to bili mali gradovi najčešće opasani gradskim zidinama, sahrana mrtvih obično se obavljala unutar tih zidina. Razvoj gradova i povećanje njihovih stanovnika to je onemogućilo, a velike epidemije zaraznih bolesti posebno kuge i kolere bile uzrokom izlaza groblja iz gradskih zidina. I europski gradovi od 17. stoljeća svoje mrtve pokapaju van utvrda koje je imao gotovo svaki grad. Već u doba Napoleona postoje točne higijenske i druge administrativne norme. Bilo je to doba kada posao oko sahrane mrtvog, koji je do tada bio gotovo isključivo u vlasništvu crkve, prelazi u djelokrug rada gradskih vlasti. Važno je spomenuti da je Rijeka, jedan od prvih europskih gradova koji je djelatnost groblja odvojio od crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

1872. je godina kada je groblje Kozala u Rijeci postalo komunalno. To je zapravo prvi početak ove komunalne djelatnosti. Godine 1948. gradovi Rijeka i Sušak su udruženi u Grad Rijeku. Spajanjem gradova nastaje i objedinjavanje dvaju poduzeća za pogrebne djelatnosti. Zajednički naziv poduzeća je “Uprava groblja”. Krajem 1959. godine točnije 07.12.1959.g. doneseno je Rješenje N.O. općine Stari grad Rijeka o spajanju “Uprave groblja” i “Parkova i nasada”. Sve do godine 1990. postojala je takva organizacija i groblje zajedno sa djelatnošću klesarije, bilo je jedno od tri organizacije udruženog rada, koliko ih je bilo unutar komunalnog poduzeća Parkovi i nasadi.

Komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka

Komunalno društvo Kozala d.o.o. za uređenje i održavanje groblja, pogrebne, grobarske i klesarske usluge Rijeka, osnovano je 04. prosinca 1995. godine, a posluje pod navedenim nazivom od 28. lipnja 2000. godine.

Od 01.02.1990. - 28.01.1993.g. poduzeće je registrirano kao Komunalno poduzeće “Pogrebne usluge” p.o. Rijeka, 16. studenog 1993.g. Županija primorsko-goranska zaključuje sporazum sa svim Općinama bivše Zajednice općina Rijeka kojim potpisnici sporazuma prihvaćaju da Grad Rijeka ima 100% udjela u kapitalu Javnog poduzeća “Pogrebne usluge”d.o.o. Rijeka, te su suglasni da se Grad Rijeka upiše kao jedini osnivač i slijedi registracija dana 17.ožujka1994. godine.

1995.g. Grad Rijeka Izjavom od 04. prosinca 1995. godine organizira sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Komunalno poduzeće “Pogrebne usluge” d.o.o. Rijeka. Registracija kod Trgovačkog suda u Rijeci obavljena je 05.siječnja 1996.g. Trgovački sud u Rijeci 03.ožujka 1998.g. Rješenjem (Tt-98/109-4) upisuje promjenu naziva tvrtke koja sada glasi: Komunalno društvo KOZALA d.o.o. Rijeka.

Društvo je u 100 % vlasništvu Grada Rijeke. Temeljni kapital iznosi 14.651.300,00 kuna. Organi Društva su : Skupština koja broji 1 člana, Nadzorni odbor koji broji 5 članova i Uprava koju čini jedan član - direktor.

Organizacija i djelatnost KD Kozala

Komunalno društvo KOZALA d.o.o. Rijeka zapošljava 107 radnika, a organizirano je u organizacijske cjeline – službe:

Svoju djelatnost Društvo obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

Na ovom linku možete vidjeti pojedinosti o misiji, viziji i ciljevima KD Kozala.

Brojevi žiro-računa

  • ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb br.: HR4923600001101964205
  • BKS BANK d.d. Rijeka br.: HR7924880011100111809
  • ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka br.: HR1924020061100387959

DEVIZNI RAČUN kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka br.:
HR1924020061100387959

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x