KD Kozala

Povijest

Povijest umiranja i sahrane mrtvih stara je koliko i ljudski rod. Već sama ta činjenica dovoljna je da bi shvatili da od tih prvih početaka postoje i ljudi koji se bave djelatnošću, koja ima za cilj umrlu osobu sahraniti na način kako su prilike u određenim epohama ljudskog postojanja zahtijevale i običaji tražili.

Opća karakteristika ove djelatnosti je da je bila usko vezana za razvoj gradova i naselja i dok su to bili mali gradovi najčešće opasani gradskim zidinama, sahrana mrtvih obično se obavljala unutar tih zidina. Razvoj gradova i povećanje njihovih stanovnika to je onemogućilo, a velike epidemije zaraznih bolesti posebno kuge i kolere bile uzrokom izlaza groblja iz gradskih zidina. I europski gradovi od 17. stoljeća svoje mrtve pokapaju van utvrda koje je imao gotovo svaki grad. Već u doba Napoleona postoje točne higijenske i druge administrativne norme. Bilo je to doba kada posao oko sahrane mrtvog, koji je do tada bio gotovo isključivo u vlasništvu crkve, prelazi u djelokrug rada gradskih vlasti. Važno je spomenuti da je Rijeka, jedan od prvih europskih gradova koji je djelatnost groblja odvojio od crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

1872. je godina kada je groblje Kozala u Rijeci postalo komunalno. To je zapravo prvi početak ove komunalne djelatnosti. Godine 1948. gradovi Rijeka i Sušak su udruženi u Grad Rijeku. Spajanjem gradova nastaje i objedinjavanje dvaju poduzeća za pogrebne djelatnosti. Zajednički naziv poduzeća je “Uprava groblja”. Krajem 1959. godine točnije 07.12.1959.g. doneseno je Rješenje N.O. općine Stari grad Rijeka o spajanju “Uprave groblja” i “Parkova i nasada”. Sve do godine 1990. postojala je takva organizacija i groblje zajedno sa djelatnošću klesarije, bilo je jedno od tri organizacije udruženog rada, koliko ih je bilo unutar komunalnog poduzeća Parkovi i nasadi.

Komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka

Komunalno društvo Kozala d.o.o. za uređenje i održavanje groblja, pogrebne, grobarske i klesarske usluge Rijeka, osnovano je 04. prosinca 1995. godine, a posluje pod navedenim nazivom od 28. lipnja 2000. godine.

Od 01.02.1990. - 28.01.1993.g. poduzeće je registrirano kao Komunalno poduzeće “Pogrebne usluge” p.o. Rijeka, 16. studenog 1993.g. Županija primorsko-goranska zaključuje sporazum sa svim Općinama bivše Zajednice općina Rijeka kojim potpisnici sporazuma prihvaćaju da Grad Rijeka ima 100% udjela u kapitalu Javnog poduzeća “Pogrebne usluge”d.o.o. Rijeka, te su suglasni da se Grad Rijeka upiše kao jedini osnivač i slijedi registracija dana 17.ožujka1994. godine.

1995.g. Grad Rijeka Izjavom od 04. prosinca 1995. godine organizira sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Komunalno poduzeće “Pogrebne usluge” d.o.o. Rijeka. Registracija kod Trgovačkog suda u Rijeci obavljena je 05.siječnja 1996.g. Trgovački sud u Rijeci 03.ožujka 1998.g. Rješenjem (Tt-98/109-4) upisuje promjenu naziva tvrtke koja sada glasi: Komunalno društvo KOZALA d.o.o. Rijeka.

Društvo je u 100 % vlasništvu Grada Rijeke. Temeljni kapital iznosi 14.651.300,00 kuna. Organi Društva su : Skupština koja broji 1 člana, Nadzorni odbor koji broji 5 članova i Uprava koju čini jedan član - direktor.

Organizacija i djelatnost KD Kozala

Komunalno društvo KOZALA d.o.o. Rijeka zapošljava 107 radnika, a organizirano je u organizacijske cjeline – službe:

Svoju djelatnost Društvo obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

Na ovom linku možete vidjeti pojedinosti o misiji, viziji i ciljevima KD Kozala.

Brojevi žiro-računa

  • ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb br.: HR4923600001101964205
  • BKS BANK d.d. Rijeka br.: HR7924880011100111809
  • ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka br.: HR1924020061100387959

DEVIZNI RAČUN kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka br.:
HR1924020061100387959

Zanimljivosti

Groblje Kozala je od 23. 03. 2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

14. listopada obilježava se kao dan grobara i grobljanskih radnika.

Organizaciju i djelatnost komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka obavlja na području Grada Rijeke, a obuhvaća osam grobalja: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Donja Drenova, Gornja Drenova, Zamet, Draga i Sveti Kuzam.

KD Kozala d.o.o. Rijeka svake godine obilježi Tjedan upoznavanja groblja obilaskom uz stručno vodstvo, radionice ili druge zanimljive priredbe te aktivnosti.

Rijeka je jedan od prvih europskih gradova koja je djelatnost groblja odvojio od Crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

Na groblju Kozala sahranjen je Giovanni de Ciotta jedan od najistaknutijih Riječanina tog vremena. Za vrijeme njegovog mandata riječka industrija i gospodarstvo postaje najjači grad u ovom djelu Europe.

KD Kozala d.o.o. Rijeka dosljedno se pridržava principima koje predstavljaju norme ISO 9001:2015 i EN 15017:2005.

Groblje Trsat je od 23.03.2006. godine od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x