Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN RH br. 125/11, 64/15 i 122/18) Komunalno društvo KOZALA d.o.o. za uređenje i održavanje groblja, pogrebne, grobarske i klesarske usluge, Rijeka, Braće Hlača 2/a, OIB 54154102647, zastupano po direktorici Nives Torbarina, dipl. oec., raspisuje slijedeći:

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
u vlasništvu KD KOZALA d.o.o. Rijeka
prikupljanjem pisanih ponuda

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x