Poziv za uklanjanje bespravno postavljenih objekata i pokretnina na području Centralnog gradskog groblja Drenova


Temeljem odredbe članka 1. Zakona o grobljima (Narodne novine br. 19/98, 50/12 i 89/17) i članka 3. Odluke o grobljima (Službene novine Grada Rijeke broj 4/19 i 7/21) KD KOZALA d.o.o., Rijeka, Braće Hlača 2/a objavljuje
P O Z I V
za uklanjanje bespravno postavljenih objekata i pokretnina na području Centralnog gradskog groblja Drenova
Početkom 2024. godine KD Kozala d.o.o. nastavit će s izvođenjem radova na ograđivanju prostora Centralnog gradskog groblja Drenova postavljanjem zaštitne žičane ograde.
Uvidom na terenu utvrđeno je da se unutar područja Centralnog gradskog groblja Drenova nalaze bespravno postavljeni objekti i pokretnine.
Pozivamo vlasnike - korisnike da navedene bespravno postavljene objekte i pokretnine uklone najkasnije do 15.12.2023. godine, a protekom navedenog roka iste će ukloniti KD Kozala d.o.o. odvozom na gradski deponij.
Osoba za kontakt: Zvonimir Bačić, mob. 091 431 6310, e-mail: tehnicki@kd-kozala.hr

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x