Pravila ponašanja na groblju

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o grobljima (NN RH br. 19/98 i 50/12 i 89/17), članka 24. Odluke o grobljima (Službene novine Grada Rijeke br. 4/19) i čl. 27. Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika KD KOZALA d.o.o. a uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva, direktorica KD KOZALA d.o.o. za uređenje i održavanje groblja, pogrebne, grobarske i klesarske usluge, Rijeka (u daljnjem tekstu: KD KOZALA d.o.o.) dana 01. prosinca 2020 godine donijela je "Odluku o izmjeni Odluke o pravilima ponašanja na grobljima."

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o grobljima (NN RH br. 19/98 i 50/12 i 89/17), članka 24. Odluke o grobljima (Službene novine Grada Rijeke br. 4/19) i čl. 27. Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika KD KOZALA d.o.o. a uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva, direktorica KD KOZALA d.o.o. za uređenje i održavanje groblja, pogrebne, grobarske i klesarske usluge, Rijeka (u daljnjem tekstu: KD KOZALA d.o.o.) dana 05. travnja 2019 godine donijela je "Odluku o pravilima ponašanja na grobljima."


Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x