Uređivanje i opremanje novog prostora na groblju kućnih ljubimaca

Obavjest

Obavještavamo Vas da će KD KOZALA d.o.o. temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke, KLASA: 023-01/21-04/86-80, Urbroj: 2170/01-15-00-21-2 od 18.05.2021. godine urediti i opremiti novi prostor za groblje kućnih ljubimaca.
Pozivamo sve koji imaju postojeće grobove kućnih ljubimaca na površini na kojoj su predviđeni građevinski radovi (istočni dio parcele), da se jave u Upravu groblja na CGG Drenova, Braće Hlača 2/a, tel. 208-740 ili e-mail: info@kd-kozala.hr, najkasnije do 11.06.2021. godine.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x