Dijamantni alat za rezanje i obradu granita, kamena i mramora

Predmet nabave: Dijamantni alat za rezanje i obradu granita, kamena i mramora
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.
Datum objave: 20. svibnja 2022. godine
Rok za dostavu ponude: 27. svibnja 2022. godine do 12:00 sati.

Ponudbeni list
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik

Odluka o odabiru

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x