Izrada i montaža zaštitne ograde na groblju Sveti Kuzam

Predmet nabave: Izrada i montaža zaštitne ograde na groblju Sveti Kuzam
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.
Datum objave: 29. rujna 2021. godine
Rok za dostavu ponude: 4. listopada 2021. godine do 12:00 sati.

Ponudbeni list

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Odluka o odabiru

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x