Uređenje objekta pogona na Kozali

Predmet nabave: Uređenje objekta pogona na Kozali
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.
Datum objave: 12. srpnja 2021. godine
Rok za dostavu ponude: 21. srpnja 2021. godine do 12:30 sati.

Dokumentacija o nabavi
Troškovnik

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x