Rad Nadzornog odbora

20. Sjednica 08.05.2024. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 08. svibnja 2024. godine donijete su slijedeće odluke i zaključak

Odluka br. 46

Usvaja se Statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. godine kojeg čine: Bilanca, Račun dobiti i gubitka i Dodatni podaci. U 2023. godini ostvareni su slijedeći rezultati poslovanja: ukupni prihod u iznosu od 4.503.841,48 EUR, ukupni rashod u iznosu od 4.482.471,73 EUR, dobit prije oporezivanja u iznosu od 21.369,75 EUR, odnosno nakon oporezivanja 13.897,59 EUR. Ukupna aktiva Društva na dan 31.12.2023. godine iznosi 7.973.624,30 EUR, a ista je usklađena sa stanjem pasive Društva.

Odluka br. 47

Donose se II. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2024. godinu.

Tabelarni prikaz II. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.

Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2024. godinu.


Zaključak br. 23

Utvrđuje se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini.

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenje poslova Društva u 2023. godini upućuje se Skupštini Društva na razmatranje.

19. Sjednica 11.04.2024. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 11. travnja 2024. godine donijeta je slijedeća odluka  i zaključak


Odluka br. 45

Usvaja se Izvješće o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2023. godine.

Zaključak br. 22

Prihvaća se Informacija o provedenom nadzornom auditu sukladno zahtjevima norme ISO 9001:2015.

18. Sjednica 26.02.2024. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 26. veljače 2024. godine donijete su slijedeće odluke  i zaključci

Odluka br. 42

Daje se prethodna suglasnost na Pravila za upravljanje dokumentiranim gradivom.


Odluka br. 43

Donose se I. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2024. godinu.
Tabelarni prikaz I. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.
Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2024. godinu.


Odluka br. 44

Odobravaju se sredstva u iznosu od 1.000,00 EUR Šahovskom klubu „Draga“ Rijeka za pomoć pri organizaciji 24. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“.


Zaključak br. 20

Prihvaća se informacija o sklapanju Dodatka I. Ugovoru o zakupu poslovnog prostora na adresi Petra Kobeka 13 sa RI ISA d.o.o. Rijeka.


Zaključak br. 21

Prihvaća se Informacija o provedenom auditu za recertifikacijsku provjeru sustava kvalitete sukladno zahtjevima norme EN 15017:2019.

17. Sjednica 20.12.2023. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 20. prosinca 2023. godine donijete su slijedeće odluke  i zaključak

Odluka br. 35

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2024. godinu.

Odluka br. 36

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2024. godinu.

Odluka br. 37

Članak 1.

Utvrđuje se vrijednost lokacije groblja i koeficijent opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom za 2024. godinu, kako slijedi:

Groblje

Čl. 13. Odluke o grobljima

Vrijednost lokacije

Čl. 14. Odluke o grobljima
Koeficijent opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom
Iznos naknade
(u EUR, bez PDV-a)
1 2 3 4
C.G.G. Drenova

145,25 eur/m2 bez PDV-a

1,00 145,25
Kozala 0,90 130,73
Trsat 0,90 130,73
Zamet 0,80 116,20
Sveti Kuzam 0,60 87,15
Draga 0,60 87,15
Donja Drenova 0,60 87,15
Gornja Drenova 0,60 87,15

Članak 2.

Ukupna visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se umnoškom vrijednosti iz stupca br. 4 i neto površine tog grobnog mjesta.


Odluka br. 38

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost Upravi Društva za utvrđivanje visine godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta, kako slijedi:


1. Za korisnike s prebivalištem u Republici Hrvatskoj:

R.br. Opis

Iznos s PDV-om

-u EUR

1 2 3
1. Grobovi i grobnice 52,00
2. Niše 34,00
3. Pretinci 26,00
4. Kapele i mauzoleji 76,00

2. Za korisnike s prebivalištem u zemljama članicama Europske unije – službena valuta EUR:

R.br. Opis

Iznos s PDV-om- u EUR

1 2 3
1. Grobovi i grobnice 57,00
2. Niše 39,00
3. Pretinci 31,00
4. Kapele i mauzoleji 81,00

3. Za korisnike s prebivalištem u zemljama članicama Europske unije – službena valuta nije EUR i zemljama koje nisu članice Europske unije:

R.br. Opis

Iznos s PDV-om- u EUR

1 2 3
1. Grobovi i grobnice 83,00
2. Niše 65,00
3. Pretinci 57,00
4. Kapele i mauzoleji 160,00

Članak 2.

Ako korisnik grobnog mjesta ima punomoćnika sa prebivalištem u RH, te pisanu ispravu dostavi KD KOZALA d.o.o., godišnja grobna naknada utvrđuje se u visini naknade za korisnike sa prebivalištem u RH.

Korisnik grobnog mjesta dužan je pisanim putem obavijestiti KD KOZALA d.o.o. da će uplatu godišnje grobne naknade obaviti sa računa u inozemstvu na račun KD KOZALA d.o.o., te se u tom slučaju, godišnja grobna naknada utvrđuje u visini naknade za korisnike sa prebivalištem u RH.


Odluka br. 39

Daje se prethodna suglasnost na I. izmjene i dopune Strateškog plan unutarnje revizije KD KOZALA d.o.o. Rijeka za razdoblje od 2022. do 2024. godine.


Odluka br. 40

Daje se prethodna suglasnost na Godišnji plan unutarnje revizije KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2024. godinu.


Odluka br. 41

Donose se IV. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.

Tabelarni prikaz IV. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.

Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.


Zaključak br. 19

1. Zadužuje se Uprava Društva da izradi i dostavi Nadzornom odboru Informaciju o izvršenju Plana poslovanja za 2024. godinu, za razdoblje od 01.01. do 31.03.2024. godine.

2. Po razmatranju Informacije iz toč. 1. pristupiti će se daljnjim radnjama prema Skupštini Društva.

16. Sjednica 16.11.2023. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 16. studenog 2023. godine donijeta je slijedeća odluka  i zaključci

Odluka br. 34

Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2024. godinu.

Članak 2.
Odluka se dostavlja Skupštini Društva na daljnje postupanje.


Zaključak br. 17

Članak 1.
Prihvaća se Informacija o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje od 01.01.2023. godine do 30.09.2023. godine.

Članak 2.
Informacija o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje od 01.01.2023. godine do 30.09.2023. godine se dostavlja Skupštini Društva na znanje.


Zaključak br. 18

Članak 1.
Prihvaća se Informacija temeljem zaključka br. 15. Nadzornog odbora Društva od 24. listopada 2023. godine:
1. procjena ostvarenja rezultata poslovanja Društva za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine,
2. Simulacija iskazanih veličina primjenom indeksa potrošačkih cijena Državnog zavoda za statistiku.

Članak 2.
Informacija temeljem zaključka br. 15. Nadzornog odbora Društva od 24. listopada 2023. godine se dostavlja Skupštini Društva na znanje.

15. Sjednica 24.10.2023. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 24. listopada 2023. godine donijete su slijedeće odluke  i zaključak


Odluka br. 32

Daje se nalog revizorskom društvu EKING d.o.o. Rijeka da izvrši reviziju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu sukladno ponudi br. 10/23 od 22.09.2023. godine na iznos od 3.650,00 EUR bez PDV-a, odnosno 4.562,50 EUR sa PDV-om.

Revizorsko društvo EKING d.o.o. Rijeka izvršiti će reviziju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. za 2023. godinu sukladno slijedećoj dinamici:

- snimanje kolanja dokumentacije, ocjena sustava internih računovodstvenih kontrola i upoznavanje s cjelokupnim poslovanjem,

- nadzor nad postupcima popisa imovine i obveza Društva na dan 31.12.2023. godine,

- revizija sastavljenih financijskih izvještaja za 2023. godinu, izrada Izvješća o izvršenoj reviziji i objektivnosti podataka iz financijskih izvještaja.

Rok za dostavu pisanog Izvješća o izvršenoj reviziji je najkasnije do 22.04.2024. godine.

Odluka br. 33

Donose se III. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.

Tabelarni prikaz III. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.

Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.


Zaključak br. 15

Točka 1.

Prihvaća se Informacija o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje od 01.01.2023. godine do 30.06.2023. godine.

Točka 2.

Zadužuje se Uprava Društva da izradi i dostavi Nadzornom odboru:

1. informaciju o procjeni ostvarenja rezultata poslovanja Društva (razlika prihoda i rashoda) za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

2. na bazi dobivenih podataka iz st. 1. ove točke, a primjenom indeksa potrošačkih cijena Državnog zavoda za statistiku, izvršiti simulaciju (usporedni izračun) iskazanih veličina za isto razdoblje

Navedeno je potrebno sprovesti sukladno zaključku br. 7 donesenog na sjednici Nadzornog odbora Društva dana 20. travnja 2023. godine.

Zaključak br. 16

Prihvaća se Izvješće o prodaji radnog vozila PIAGGIO PORTER MAXXI D.

14. Sjednica 12.07.2023. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 12. srpnja 2023. godine donijete su slijedeće odluke  i zaključak

Odluka br. 27

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Pravilnika o radu KD KOZALA d.o.o. Rijeka.


Odluka br. 28

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Cjenika klesarskih proizvoda i usluga.


Odluka br. 29

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva za sklapanje Ugovora o nabavi i isporuci granitnih poluproizvoda - poliranih sa ORT d.o.o., Sv. L. B. Mandića 231a, 31000 Osijek, na iznos od 163.041,50 EUR bez PDV-a, odnosno 203.801,88 EUR sa PDV-om.

Odluka br. 30 o rashodu i prodaji osnovnog sredstva

Red.broj Inv.br. Naziv NV=IV Sadašnja vrijednost Zadnja amortizacija
1. 3123 PIAGGO PORTER MAXXI D 15.279,45 EUR / 2015.g.

Odluka br. 31

Odobravaju se sredstva u iznosu od 2.650,00 EUR bez PDV-a tvrtki SUB ROSA d.o.o. Rijeka za sufinanciranje manifestacije „Ljeto na Gradini 2023“.

Zaključak br. 14

Prihvaća se Izvješće o provedenim postupcima prodaje i zbrinjavanja rashodovane opreme po Odluci br. 22 od 13. travnja 2023. godine o usvajanju Izvješća o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2022. godine.

13. Sjednica 24.05.2023. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 24. svibnja 2023. godine donijeta je slijedeća odluka  i zaključci

Odluka br. 26

Donose se II. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.

Tabelarni prikaz II. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.

Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.

Zaključak br. 10

Članak 1.

Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka razmotrio je Godišnje financijske izvještaje za 2022. godinu, i to:

1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Izvještaj o novčanim tokovima
4. Izvještaj o promjenama kapitala
5. Bilješke uz financijska izvješća

Članak 2.

U računu dobiti i gubitka za 2022. godinu iskazani su slijedeći rezultati poslovanja: ukupni prihod u iznosu od 32.722.566 kuna, ukupni rashod u iznosu od 32.359.182 kuna i dobit prije oporezivanja u iznosu od 363.384 kuna, odnosno nakon oporezivanja dobit poslovne godine iznosi 269.066 kuna.

Bilanca na dan 31.12.2022. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 59.277.236 kuna.

Članak 3.

Godišnja financijska izvješća iz ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Zaključak br. 11

Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Prijedlog Uprave Društva o upotrebi ostvarene dobiti za 2022. godinu u iznosu od 269.066 kuna na način da se ista rasporedi u zadržanu dobit.

Zaključak br. 12

Izvješće Uprave o stanju Društva za 2022. godini upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Zaključak br. 13

Članak 1.

Prihvaća se Informacija o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2022. godinu.

Članak 2.

Uprava je odgovorno pristupila pripremanju i odobravanju financijskih izvještaja u skladu s pozitivnim propisima.

U skladu s odgovornošću revizora, mišljenje revizora je da su izvještaji u skladu s pozitivnim propisima kojima se uređuje poslovanje Društva.

Članak 3.

Financijski izvještaji i izvještaj neovisnog revizora za 2022. godinu upućuju se Skupštini Društva na razmatranje.

12. Sjednica 27.04.2023. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 27. travnja 2023. godine donijeta je slijedeća odluka  i zaključci

Odluka br. 25

Usvaja se Statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine kojeg čine: Bilanca, Račun dobiti i gubitka i Dodatni podaci.

U 2022. godini ostvareni su slijedeći rezultati poslovanja: ukupni prihod u iznosu od 32.722.566 kuna, ukupni rashod u iznosu od 32.359.182 kuna, dobit prije oporezivanja u iznosu od 363.384 kuna, odnosno nakon oporezivanja 269.066 kuna.

Ukupna aktiva Društva na dan 31.12.2022. godine iznosi 59.277.236 kn, a ista je usklađena sa stanjem pasive Društva.


Zaključak br. 8

Članak 1.

Utvrđuje se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini.

Članak 2.

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenje poslova Društva u 2022. godini upućuje se Skupštini Društva na razmatranje.


Zaključak br. 9

Prihvaća se Informacija o provedenim nadzornim auditima sukladno zahtjevima normi ISO 9001:2015 i EN 15017:2019.

11. Sjednica 20.04.2023. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 20. travnja 2023. godine donijete su slijedeće odluke  i zaključak

Odluka br. 24

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost Upravi Društva za utvrđivanje visine godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta, kako slijedi:

1. Za korisnike s prebivalištem u Republici Hrvatskoj:

R.br. Opis

Iznos s PDV-om

-u EUR

Iznos s PDV-om

- u kn

1 2 3 4
1. Grobovi i grobnice 52,00 391,80
2. Niše 34,00 256,18
3. Pretinci 26,00 195,90
4. Kapele i mauzoleji 76,00 572,63

    (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn)

2. Za korisnike s prebivalištem u zemljama članicama Europske unije – službena valuta EUR:

R.br. Opis

Iznos s PDV-om- u EUR

1 2 3
1. Grobovi i grobnice 57,00
2. Niše 39,00
3. Pretinci 31,00
4. Kapele i mauzoleji 81,00

3. Za korisnike s prebivalištem u zemljama članicama Europske unije – službena valuta nije EUR i zemljama koje nisu članice Europske unije:

R.br. Opis

Iznos s PDV-om- u EUR

1 2 3
1. Grobovi i grobnice 83,00
2. Niše 65,00
3. Pretinci 57,00
4. Kapele i mauzoleji 160,00

Članak 2.

Ako korisnik grobnog mjesta ima punomoćnika sa prebivalištem u RH, te pisanu ispravu dostavi KD KOZALA d.o.o., godišnja grobna naknada utvrđuje se u visini naknade za korisnike sa prebivalištem u RH.

Korisnik grobnog mjesta dužan je pisanim putem obavijestiti KD KOZALA d.o.o. da će uplatu godišnje grobne naknade obaviti sa računa u inozemstvu na račun KD KOZALA d.o.o., te se u tom slučaju, godišnja grobna naknada utvrđuje u visini naknade za korisnike sa prebivalištem u RH.


Članak 3.

Odluka stupa na snagu 21. travnja 2023. godine.

Zaključak br. 7

1. Nalaže se Upravi Društva da s Skupštinom Društva pokrene postupak utvrđivanja načina usklađivanja rasta pojedinih indexa cijena u Republici Hrvatskoj, njihov utjecaj na rast ulaznih troškova Društva i utjecaj na cijene usluga.

Potrebno je vršiti redovito godišnje usklađivanje visine cijena komunalnih usluga i visine iznosa godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta sa kretanjem indexa rasta.

2. Predlaže se Upravi Društva da putem strukovnih udruga pokrene postupak izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodanu vrijednost vezano uz smanjenja PDV-a sa 25 % na 13 % na godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta i komunalne javne usluge.

10. Sjednica 13.04.2023. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 13. travnja 2023. godine donijete su slijedeće odluke

Odluka br. 22

Usvaja se Izvješće o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2022. godine.

Odluka br. 23

Donose se I. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.
Tabelarni prikaz I. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.
Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.

9. Sjednica 01.03.2023. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 01. ožujka 2023. godine donijete su slijedeće odluke i zaključak

Odluka br. 20

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva za sklapanje Okvirnog sporazuma za nabavu i isporuku ljesova, polusarkofaga, sarkofaga i ostalih pogrebnih potrepština za razdoblje od dvije godine na iznos od 465.600,00 EUR bez PDV-a, odnosno 538.501,20 EUR sa PDV-om.

Odluka br. 21

Odobravaju se sredstva u iznosu od 995,42 EUR (7.500,00 kn) Šahovskom klubu „Draga“ Rijeka za pomoć pri organizaciji 23. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“.


Zaključak br. 6

1. Planom nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu (toč. I.1.1.1.) planirano je za nabavu „Ljesova, polusarkofaga, sarkofaga i ostalih pogrebnih potrepština“ 2.700.000,00 kn (358.351,58 EUR) bez PDV-a za razdoblje od dvije godine.

2. Financijska sredstva za nabavu osigurana su Planom poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu (toč. 4.1. – Tablica br. 11., toč. II. 2.b.) te će biti osigurana i kroz Plan poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2024. godinu.

8. Sjednica 30.01.2023. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 30. siječnja 2023. godine donijeta je slijedeća odluka i zaključak

Odluka br.19

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva za sklapanje Ugovora o izvođenju radova na izgradnji grobnica, niša i pretinaca na C.G.G. Drenova, grobno polje G-11, cjelina A u iznosu od 3.688.896,54 kn (489.600,71 EUR) bez PDV-a, odnosno 4.611.120,68 kn (612.000,89 EUR) sa PDV-om sa VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o., Kukuljanovo 314, 51227 Kukuljanovo.

Zaključak br. 5

Prihvaća se Informacija o povratu kratkoročne pozajmice od ENERGO d.o.o. Rijeka.

7. Sjednica 21.12.2022. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 21. prosinca 2022. godine donijete su slijedeće odluke i zaključak

Odluka br.11

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.


Odluka br. 12

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.


Odluka br. 13

Članak 1.

Utvrđuje se vrijednost lokacije groblja i koeficijent opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom za 2023. godinu, kako slijedi:

Groblje

Čl. 14. Odluke o grobljima

Vrijednost lokacije

Čl. 15. Odluke o grobljima
Koeficijent opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom
Iznos naknade
(u EUR, bez PDV-a)
1 2 3 4
C.G.G. Drenova

145,25 eur/m2 bez PDV-a

(1.094,40kn/m2 bez PDV-a)

1,00 145,25
Kozala 0,90 130,73
Trsat 0,90 130,73
Zamet 0,80 116,20
Sveti Kuzam 0,60 87,15
Draga 0,60 87,15
Donja Drenova 0,60 87,15
Gornja Drenova 0,60 87,15

(fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn)

Članak 2.

Ukupna visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se umnoškom vrijednosti iz stupca br. 4 i neto površine tog grobnog mjesta.

Odluka br. 14

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost Upravi Društva za utvrđivanje godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2023. godinu, kako slijedi:

1. Za korisnike s prebivalištem u Republici Hrvatskoj:

R.br. Opis

Iznos s PDV-om

-u EUR

Iznos s PDV-om

- u kn

1 2 3 4
1. Grobovi i grobnice 39,82 300,00
2. Niše 26,28 198,00
3. Pretinci 19,78 149,00
4. Kapele i mauzoleji 58,40 440,00

(fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn)

2. Za korisnike s prebivalištem u zemljama članicama Europske unije – službena valuta EUR:

R.br. Opis

Iznos s PDV-om- u EUR

1 2 3
1. Grobovi i grobnice 44,07
2. Niše 30,53
3. Pretinci 24,03
4. Kapele i mauzoleji 62,65

(fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn)

3. za korisnike s prebivalištem u zemljama članicama Europske unije – službena valuta nije EUR i zemljama koje nisu članice Europske unije:

R.br. Opis

Iznos s PDV-om- u EUR

1 2 3
1. Grobovi i grobnice 80,00
2. Niše 64,00
3. Pretinci 48,00
4. Kapele i mauzoleji 160,00

(fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn)

Članak 2.

Ukoliko korisnik grobnog mjesta ima punomoćnika sa prebivalištem u RH, te pisanu ispravu dostavi KD KOZALA d.o.o., godišnja grobna naknada utvrđuje se u visini naknade za korisnike sa prebivalištem u RH.

Korisnik grobnog mjesta dužan je pisanim putem obavijestiti KD KOZALA d.o.o. da uplatu godišnje grobne naknade vrši sa računa u inozemstvu na račun KD KOZALA d.o.o., te se u tom slučaju, godišnja grobna naknada utvrđuje u visini naknade za korisnike sa prebivalištem u RH.

Odluka br. 15

Daje se prethodna suglasnost na Godišnji plan unutarnje revizije KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.

Odluka br. 16

Odobravaju se sredstva u iznosu od 15.000,00 kn za sufinanciranje koncertnog nastupa povodom dočeka Nove 2023. godine u Rijeci na Korzu.

Odluka br. 17

Odobravaju se sredstva u iznosu od 8.000,00 kn bez PDV-a Obrtu za usluge INSPIRO LAB, vl. Vedran Babić iz Rijeke, Pionirska 2 za sufinanciranje manifestacije „Advent na Gradini 2022“.

Odluka br. 18

Donose se VIII. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.

Tabelarni prikaz VIII. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.

Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.

Zaključak br. 4

Prihvaća se Informacija o prodaji pogrebnog vozila CITROEN JUMPY.

6. Sjednica 09.12.2022. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 09. prosinca 2022. godine donijeta je slijedeća odluka i zaključak

Odluka br. 10

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.

Članak 2.

Odluka se dostavlja Skupštini Društva na daljnje postupanje.


Zaključak br. 3

Prihvaća se Informacija o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje od 01.01.2022. godine do 30.09.2022. godine.

5. Sjednica 11.11.2022. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 11. studenog 2022. godine donijeta je slijedeća odluka

Odluka br. 9

Donose se VII. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.
Tabelarni prikaz VII. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.
Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.

4. Sjednica 03.11.2022. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 03. studenog 2022. godine donijete su slijedeće odluke i zaključak

Odluka br. 6

Daje se nalog revizorskom društvu GEA d.o.o. Rijeka da izvrši reviziju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu sukladno ponudi br. 2 od 12.09.2022. godine na iznos od 30.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 37.500,00 kn sa PDV-om.

Revizorsko društvo GEA d.o.o. Rijeka izvršiti će reviziju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. za 2022. godinu sukladno slijedećoj dinamici:

- snimanje kolanja dokumentacije, ocjena sustava internih računovodstvenih kontrola i upoznavanje s cjelokupnim poslovanjem,

- nadzor nad postupcima popisa imovine i obveza Društva na dan 31.12.2022. godine,

- revizija sastavljenih financijskih izvještaja za 2022. godinu, izrada Izvješća o izvršenoj reviziji i objektivnosti podataka iz financijskih izvještaja.

Rok za dostavu pisanog Izvješća o izvršenoj reviziji je najkasnije do 24.04.2023. godine.

Odluka br. 7

Donose se VI. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.
Tabelarni prikaz VI. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.
Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.

Odluka br. 8 o rashodu i prodaji osnovnog sredstva

Red.broj Inv.br. Naziv Nabavna vrijednost Sadašnja vrijednost Zadnja amortizacija
1. 3402 CITROEN JUMPY FURGON 115.313,70 / 2018.g.

Zaključak br. 2

Točka 1.
Prihvaća se Informacija o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje od 01.01.2022. godine do 30.06.2022. godine.

Točka 2.
Nadzorni odbor obavlja nadzor nad vođenjem poslova Društva. Uključen je u aktivnosti definiranja njegovih planova i strategija, informiran je o rezultatima i tijeku poslovanja te činjenicama koje mogu utjecati na poslovni i financijski položaj, a sve s ciljem dugoročnog održivog poslovanja i razvoja Društva.
Predlaže se Upravi Društva, da uz suradnju sa Skupštinom Društva, s pozornošću savjesnog gospodarstvenika, razmotre mogućnost poduzimanja određenih mjera i aktivnosti radi umanjenja mogućih rizika poslovanja u narednom razdoblju a s ciljem održavanja standarda usluge i dosadašnjeg trenda pozitivnog poslovanja.

3. Sjednica 01.09.2022. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 01. rujna 2022. godine donijeti su slijedeća odluka i zaključak

Odluka br. 5

1.Donose se IV. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.
2.Tabelarni prikaz IV. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.
3.Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.

Zaključak br. 1

Prihvaća se informacija o dvojnom iskazivanju:

1. cijena u Cjeniku sa strukturom cijene komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja
2. vrijednosti lokacije groblja i koeficijenta opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom i godišnjih grobnih naknada za korištenje grobnog mjesta za 2022. godinu
3. cijena u Cjeniku pogrebničkih i grobarskih usluga
4. cijena u Cjeniku klesaskih proizvoda i usluga
5. cijena u Cjeniku usluga – groblje kućnih ljubimaca Rijeka

2. Sjednica 03.08.2022. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 03. 08. 2022. godine donijete su slijedeće odluke:

Odluka br. 2

Usvaja se Poslovnik o radu Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

Odluka br. 3

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na izmjene i dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga, kako slijedi:


- Izmjene Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga

Šifra usluge Naziv usluge Jedinica mjere Cijena nekomunalnih usluga
Osnovica PDV 25% Mal. cijena s PDV-om
USL 09 Korištenje rashladne komore, pojedinačno za 1. dan; za 2. dan dan 128,00 32,00 160,00

- Dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga

Šifra usluge Naziv usluge Jedinica mjere Cijena nekomunalnih usluga
Osnovica PDV 25% Mal. cijena s PDV-om

USL 114

Korištenje rashladne komore od 3. dana nadalje dan 100,00 25,00 125,00

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga primjenjuju se od 04. kolovoza 2022. godine.

Odluka br. 4

Donose se IV. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.
Tabelarni prikaz IV. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.
Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.

1. Sjednica 28.07.2022. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 28. 07. 2022. godine donijeta je slijedeća odluka:

Odluka br. 1

Za predsjednicu Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka imenuje se Lidija Flas.
Za zamjenicu predsjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka imenuje se Vesna Blanuša.

38. Sjednica 23.06.2022. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 23. 06. 2022. godine donijeta je slijedeća odluka:

Odluka br. 134

Donose se III. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.
Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.

37. Sjednica 09.06.2022. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 09. 06. 2022. godine donijeta je slijedeća odluka:

Odluka br. 133

Odobravaju se sredstva u iznosu od 5.000,00 kn Udruzi za skrb autističnih osoba Rijeka za pomoć pri provođenju programa „Rana intervencija u djece s poremećajem iz autističnog spektra putem sustava mobilne službe u lokalnoj zajednici“.

Zaključci sa 37. sjednice Nadzornog odbora održane dana 09.06.2022. god.

Zaključak br. 69

Članak 1.

Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka razmotrio je Godišnje financijske izvještaje za 2021. godinu, i to:

Bilancu
Račun dobiti i gubitka
Izvještaj o novčanim tokovima
Izvještaj o promjenama kapitala
Bilješke uz financijska izvješća

Članak 2.

U računu dobiti i gubitka za 2021. godinu iskazani su slijedeći rezultati poslovanja: ukupni prihod u iznosu od 32.498.600 kuna, ukupni rashod u iznosu od 31.822.414 kuna i dobit prije oporezivanja u iznosu od 676.186 kuna, odnosno nakon oporezivanja dobit poslovne godine iznosi 517.498 kuna.

Bilanca na dan 31.12.2021. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 59.451.243 kuna.

Članak 3.

Godišnja financijska izvješća iz ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Zaključak br. 70

Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Prijedlog Uprave Društva o upotrebi ostvarene dobiti za 2021. godinu u iznosu od 517.498 kuna na način da se ista rasporedi u zadržanu dobit.

Zaključak br. 71

Izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. godini upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Zaključak br. 72

Članak 1.

Prihvaća se Informacija o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2021. godinu.

Članak 2.

Uprava je odgovorno pristupila pripremanju i odobravanju financijskih izvještaja u skladu s pozitivnim propisima.

U skladu s odgovornošću revizora, mišljenje revizora je da su izvještaji u skladu s pozitivnim propisima kojima se uređuje poslovanje Društva.

Članak 3.

Financijski izvještaji i izvještaj neovisnog revizora za 2021. godinu upućuju se Skupštini Društva na razmatranje.

36. Sjednica 27.05.2022. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 27. 05. 2022. godine donijete su slijedeće odluke:

Odluka br. 130

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva za sklapanje Ugovora o nabavi i isporuci granitnih poluproizvoda - poliranih u 2022. godini sa ORT d.o.o., Sv. L. B. Mandića 231a, 31000 Osijek, na iznos od 1.246.093,00 kn bez PDV-a, odnosno 1.557.616,25 kn sa PDV-om.


Odluka br. 131

Donose se II. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.

Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.

Odluka br. 132

Članak 1.


Daje se prethodna suglasnost na izmjene i dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga, kako slijedi:

- Izmjene Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga

Šifra usluge Naziv usluge Jedinica mjere Cijena nekomunalnih usluga
Osnovica PDV 25% Mal. cijena s PDV-om
USL 96 Preuzimanje pokojnika s mjesta smrti – Općina Čavle kom 327,87 81,96 409,93
USL 13 Prijevoz pokojnika od mjesta smrti do rashladne komore kom 80,00 20,00 100,00

- Dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga

Šifra usluge Naziv usluge Jedinica mjere Cijena nekomunalnih usluga
Osnovica PDV 25% Mal. cijena s PDV-om
USL 14 Prijevoz pokojnika od rashladne komore do groblja kom 80,00 20,00 100,00
USL 110 Preuzimanje pokojnika s mjesta smrti u teško oštećenom stanju – Općina Čavle kom 759,06 189,76 948,82
USL 111 Preuzimanje pokojnika na teško pristupačnom terenu (stijene, visina, ponor) – Općina Čavle kom 892,50 223,12 1.115,62
USL 112 Čekanje nakon dolaska, radi obavljanja poslova drugih službi (policajci, vatrogasci, mrtvozornik i dr.) – Općina Čavle sat 210,00 52,50 262,50
USL 113 Trošak za 2 radnika – Općina Čavle sat 111,19 27,79 138,98

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga primjenjuju se od 01. lipnja 2022. godine.

35. Sjednica 28.04.2022. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 28. 04. 2022. godine donijeta je slijedeća odluka:

Odluka br. 129

Usvaja se Statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine kojeg čine: Bilanca, Račun dobiti i gubitka i Dodatni podaci.

U 2021. godini ostvareni su slijedeći rezultati poslovanja: ukupni prihod u iznosu od 32.498.600 kuna, ukupni rashod u iznosu od 31.822.414 kuna, dobit prije oporezivanja u iznosu od 676.186 kuna, odnosno nakon oporezivanja 517.498 kuna.

Ukupna aktiva Društva na dan 31.12.2021. godine iznosi 59.451.243 kn, a ista je usklađena sa stanjem pasive Društva.

Zaključci sa 35. sjednice Nadzornog odbora održane dana 28.04.2022. god.

Zaključak br. 66

Utvrđuje se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini.

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenje poslova Društva u 2021. godini upućuje se Skupštini Društva na razmatranje.

Zaključak br. 67

Prihvaća se Informacija o provedenoj recertifikaciji sustava upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima norme ISO 9001:2015.

Zaključak br. 68

Prihvaća se Informacija o sklopljenom Ugovoru o zakupu poslovnog prostora u poslovnoj zgradi u Rijeci, Petra Kobeka 13 sa RI ISA d.o.o. Rijeka

34. Sjednica 11.04.2022. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 11. 04. 2022. godine donijeta je slijedeća odluka:

Odluka br. 128

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na sklapanje Ugovora o kratkoročnoj pozajmici sa ENERGO d.o.o. Rijeka, Dolac 14 u iznosu od 2.000.000,00 kn.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

33. Sjednica 08.04.2022. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 08. 04. 2022. godine donijete su slijedeće odluke:

Odluka br. 124

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o primjeni računovodstvenih politika KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka br. 125

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na utvrđivanje načina vremenskog razgraničavanja prihoda po osnovi naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje, a po isteku ugovora o pravu korištenja grobnog mjesta na rok od 40 godina.

Odgođeni prihod po osnovi naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje iskazan na kontu 2939 na dan 31.12.2020. godine u iznosu od 10.892.570,83 kn vremenski se razgraničava na rok od 40 godina.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka br. 126

Usvaja se Izvješće o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2021. godine.

Odluka br. 127

Donose se I. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.
Tabelarni prikaz I. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.
Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.

Zaključak sa 33. sjednice Nadzornog odbora održane dana 08.04.2022. god.

Zaključak br. 65

Prihvaća se Izvješće o izdanim rješenjima sa obročnom otplatom (2018., 2019., 2020. i 2021. godina).

32. Sjednica 04.03.2022. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 04. 03. 2022. godine donijete su slijedeće odluke:

Odluka br. 120

Daje se prethodna suglasnost na Strateški plan unutarnje revizije KD KOZALA d.o.o. Rijeka za razdoblje od 2022. do 2024. godine.


Odluka br. 121

Daje se prethodna suglasnost na Godišnji plan unutarnje revizije KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.


Odluka br. 122

Daje se prethodna suglasnost za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora dio prizemlja (lijevo i desno od ulaza) i I. kat poslovne zgrade u Rijeci, na adresi Petra Kobeka 13 pod uvjetima utvrđenim u tekstu Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora.

Natječaj se objavljuje na web stranicama te ističe na oglasnoj ploči Zakupodavca, a obavijest o objavi javnog natječaja objavljuje se u dnevnom tisku i ističe na poslovnom prostoru koji se daje u zakup.


Odluka br. 123

Odobravaju se sredstva u iznosu od 6.000,00 kn Šahovskom klubu „Draga“ Rijeka za pomoć pri organizaciji 22. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“.


Zaključci sa 32. sjednice Nadzornog odbora održane dana 04.03.2022. god.


Zaključak br. 63

Prihvaća se Informacija o učincima primjene Odluke o dopuni Odluke o grobljima („Službene novine Grada Rijeke“ br. 7/21) od 31.12.2021. godine.

Zaključak br. 64

Prihvaća se Informacija o provedenoj nadzornoj posjeti sukladno normi EN 15017:2019.

31. Sjednica 28.12.2021. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 28. 12. 2021. godine donijete su slijedeće odluke:

Odluka br. 114

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.


Odluka br. 115

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.


Odluka br. 116

Utvrđuje se vrijednost lokacije groblja i koeficijent opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom za 2022. godinu, kako slijedi:

Groblje

Čl. 14. Odluke o grobljima

Vrijednost lokacije

Čl. 15. Odluke o grobljima
Koeficijent opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom
Iznos naknade
(kn/m2, bez PDV-a)
1 2 3 4
C.G.G. Drenova 1.094,40 kn/m2 bez PDV-a 1,00 1.094,40
Kozala 0,90 984,96
Trsat 0,90 984,96
Zamet 0,80 875,52
Sveti Kuzam 0,60 656,64
Draga 0,60 656,64
Donja Drenova 0,60 656,64
Gornja Drenova 0,60 656,64

Ukupna visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se umnoškom vrijednosti iz stupca br. 4 i neto površine tog grobnog mjesta.

Odluka br. 117

Daje se prethodna suglasnost Upravi Društva za utvrđivanje godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu, kako slijedi:

Opis

Iznos

- u kn

1 2
Grobovi i grobnice

300,00 sa PDV-om

240,00 bez PDV-a

Niše

198,00 sa PDV-om

158,40 bez PDV-a

Pretinci

149,00 sa PDV-om

119,20 bez PDV-a

Kapele i mauzoleji

440,00 sa PDV-om

352,00 bez PDV-a

Odluka br. 118

Članak 1.

Visina godišnjih grobnih naknada za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem izvan Republike Hrvatske za 2022. godinu iznosi:

R.br. Opis

Cijena

s PDV-om od 01.01.2022.

- u EUR

1 2 3
1. Grobovi i grobnice 80
2. Niše 64
3. Pretinci 48
4. Kapele i mauzoleji 160

Članak 2.

Cijena u kn sa PDV-om izračunat će se primjenom srednjeg tečaja HNB-a za EUR na dan 01.01.2022. godine.

Članak 3.

Ukoliko korisnik grobnog mjesta ima punomoćnika sa prebivalištem u RH, te pisanu ispravu dostavi KD KOZALA d.o.o., godišnja grobna naknada utvrđuje se u visini naknade za korisnike sa prebivalištem u RH.

Članak 4.

Korisnik grobnog mjesta dužan je pisanim putem obavijestiti KD KOZALA d.o.o. da uplatu godišnje grobne naknade vrši sa kunskog računa u inozemstvu na kunski račun KD KOZALA d.o.o., te se u tom slučaju, godišnja grobna naknada utvrđuje u visini naknade za korisnike sa prebivalištem u RH.

Odluka br. 119

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na izmjene i dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga, kako slijedi:

- izmjene Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga

Naziv usluge USL76 mijenja se iz “Uređenje pokojnika za sahranu” u “Uređenje pokojnika”.

- dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga

Naziv usluge Jedinica mjere Cijena nekomunalnih usluga
Osnovica PDV 25% Mal. cijena s PDV-om
Identifikacija, obilježavanje i pregled pokojnika pri preuzimanju kom 70,00 12,50 87,50
Upis u grobni očevidnik kom 50,00 12,50 62,50
Izdavanje rješenja/potvrde o promjeni korisnika grobnog mjesta kom 70,00 17,50 87,50
Izvadak iz grobnog očevidnika kom 70,00 17,50 87,50
Prijepis isprave kom 50,00 12,50 62,50

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga primjenjuju se od 01. siječnja 2022. godine.

Zaključak sa 31. sjednice Nadzornog odbora održane dana 28.12.2021. god.

Zaključak br. 62

Prihvaća se Izvješće o prodaji vozila od 21.12.2021. godine.

30. Sjednica 13.12.2021. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 13. 12. 2021. godine donijete su slijedeće odluke:

Odluka br. 111

Daje se prethodna suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.

Odluka br. 112

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Pravilnika o unutarnjoj reviziji.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka br. 113

Donose se VII. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Tabelarni prikaz VII. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.

Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Zaključak sa 30. sjednice Nadzornog odbora održane dana 13.12.2021. god.

Zaključak br. 61

Prihvaća se Izvješće o provedenom postupku prodaje i zbrinjavanja rashodovane opreme po Odluci br. 101 od 29. srpnja 2021. godine i po Odluci br. 107 od 27. rujna 2021. godine.

29. Sjednica 17.11.2021. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 17. 11. 2021. godine donijete su slijedeće odluke:

Odluka br. 108

Donose se VI. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.
Tabelarni prikaz VI. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.
Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Odluka br. 109

Odobravaju se sredstva u iznosu od 30.633,53 kn za sufinanciranje troškova izrade i postavljanja spomen obilježja poginulim pripadnicima 111. brigade ZNG/HV na C.G.G. Drenova.

Odluka br. 110
o rashodu i prodaji osnovnih sredstva

Red.broj Inv.br. Naziv Nabavna vrijednost Sadašnja vrijednost Zadnja amortizacija
1. 2670 CITROEN JUMPER 138.969,13 / 2009.g.
2. 3088 CITROEN JUMPER RI 401-HG 130.093,01 / 2016.g.

Zaključci sa 29. sjednice Nadzornog odbora održane dana 17.11.2021. god.

Zaključak br. 59

Prihvaća se Informacija o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje od 01.01.2021. godine do 30.09.2021. godine.

Zaključak br. 60

Prihvaća se Informacija o postupku prodaje dijela materijalne imovine – aluminijskih vrata.

28. Sjednica 27.09.2021. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 27. 09. 2021. godine donijete su slijedeće odluke:

Odluka br. 103

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

Odluka br. 104

Donose se I. izmjene Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Tabelarni prikaz I. izmjena Plana poslovanja iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.

Zadužuju se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Odluka br. 105

Donose se V. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Tabelarni prikaz V. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.

Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Odluka br. 106

Daje se nalog revizorskom društvu GEA d.o.o. Rijeka da izvrši reviziju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu sukladno ponudi br. 1 od 07.09.2021. godine na iznos od 30.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 37.500,00 kn sa PDV-om.

Revizorsko društvo GEA d.o.o. Rijeka izvršiti će reviziju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. za 2021. godinu sukladno slijedećoj dinamici:

- snimanje kolanja dokumentacije, ocjena sustava internih računovodstvenih kontrola i upoznavanje s cjelokupnim poslovanjem,

- nadzor nad postupcima popisa imovine i obveza Društva na dan 31.12.2021. godine,

- revizija sastavljenih financijskih izvještaja za 2021. godinu, izrada Izvješća o izvršenoj reviziji i objektivnosti podataka iz financijskih izvještaja.

Rok za dostavu pisanog Izvješća o izvršenoj reviziji je najkasnije do 22.04.2022. godine.

Odluka br. 107
o rashodu, prodaji i zbrinjavanju osnovnih sredstava

Red.broj Inv.br. Naziv NV=IV Sadašnja vrijednost Otpis izršen
1. 1930 Motokultivator LABINPROGRES sa prikolicom 29.386,64 / 1997.
2. 1931 Motokultivator LABINPROGRES sa prikolicom 29.386,65 / 1997.
3. 2668 Malo teretno vozilo PIAGGIO 68.500,00 / 2009.
4. 2669 Malo teretno vozilo PIAGGIO 68.500,00 / 2009.
5. 3015 Stroj za čišćenje HANKOMATIC B 530 P/FLEX sa četkom 32.004,74 / 2018.

Zaključci sa 28. sjednice Nadzornog odbora održane dana 27.09.2021. god.

Zaključak br. 57

Prihvaća se Informacija o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine.

Zaključak br. 58

Prihvaća se Informacija o provedenom postupku prodaje pogrebnog vozila CITROEN JUMPER.

27. Sjednica 29.07.2021. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 29. 07. 2021. godine donijete su slijedeće odluke:

Odluka br. 96

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Odluke o groblju za kućne ljubimce. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka br. 97

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Pravilnika o isporuci usluga na groblju kućnih ljubimaca. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka br. 98

Daje se prethodna suglasnost na Cjenik usluga – groblje kućnih ljubimaca Rijeka, kako slijedi:

Naziv usluge Jedinica mjere Cijena usluge
Osnovica PDV 25% Mal. cijena s PDV-om
Preuzimanje s mjesta smrti i/ili vozila – Grad Rijeka kom 32,00 8,00 40,00
Preuzimanje s mjesta smrti i/ili vozila – izvan Grada Rijeke km 2,40 0,60 +3,00
Korištenje rashladne komore dan 16,00 4,00 20,00
Ukop u pretinac (otvaranje/zatvaranje pretinca) kom 200,00 50,00 250,00
Ukop u kazetu (otvaranje / zatvaranje kazete) kom 160,00 40,00 200,00
Ekshumacija posmrtnih ostataka – suha kom 80,00 25,00 100,00
Naknada za uređenje groblja kućnih ljubimaca - jednokratna kom 80,00 25,00 100,00
*Naknada za korištenje pretinca – 1 godina (4 urne) god 480,00 120,00 600,00
*Naknada za korištenje kazete – 1 godina (2 urne) god 320,00 80,00 400,00
Prijevoz Rijeka-Zagreb-Rijeka kom 400,00 10,00 50,00
Prefakturiranje troškova trećih lica (kremacija)** Prema stvarnom trošku
Organizacija usluge kremacije kom 40,00 10,00 50,00

Napomene:

* utvrđuje se godišnja cijena naknade za korištenje pretinca / kasete. U slučaju sklapanja ugovora na duži rok, cijena se razmjerno povećava.
** usluge kremacije kućnih ljubimaca obavlja Spomengaj u Dumovcu - Zagreb, Morski lav d.o.o. Zagreb.

Ovaj Cjenik usluga – groblje kućnih ljubimaca Rijeka primjenjuju se od 01. rujna 2021. godine.

Odluka br. 99

Daje se prethodna suglasnost na izmjene Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga, kako slijedi:

Šifra usluge Naziv usluge Jedinica mjere Cijena nekomunalnih usluga
Osnovica PDV 25% Mal. cijena s PDV-om
USL 74 Preuzimanje, prijevoz, kremiranje i zbrinjavanje patološkog otpada kpl 12.115,64 3.028,91 15.144,55
USL 88 Preuzimanje pokojnika s mjesta smrti – Općina Klana kom 327,87 81,96 409,93
USL 89 Preuzimanje pokojnika s mjesta smrti u teško oštećenom stanju – Općina Klana kom 759,06 189,76 948,82
USL 90 Preuzimanje pokojnika na teško pristupačno terenu (stijene, visina, ponor) – Općina Klana kom 892,50 223,12 1.115,62
USL 91 Čekanje nakon dolaska, radi obavljanja poslova drugih službi (policajci, vatrogasci, mrtvozornik i dr.) – Općina Klana sat 210,00 52,50 262,50
USL 93 Trošak za 2 radnika – Općina Klana sat 111,19 27,79 138,98

Ove izmjene Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga primjenjuju se od 01. kolovoza 2021. godine.

Odluka br. 100

Donose se IV. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Tabelarni prikaz IV. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.

Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Odluka br. 101

o prodaji, otkupu i zbrinjavanju rashodovane opreme po Izvješću o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka na dan 31.12.2020. godine

Odluka br. 102

o rashodu i prodaji osnovnog sredstva

Red.broj Inv.br. Naziv NV=IV Sadašnja vrijednost Zadnja amortizacija
1. 2745 CITROEN JUMPER 133.406,65 / 2011. g.

 

26. Sjednica 16.07.2021. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 19. 05. 2021. godine donijeti su slijedeći zaključci:

Zaključak br. 54

Prihvaća se Informacija o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje od 01.01.2021. godine do 31.03.2021. godine.


Zaključak br. 55

Prihvaća se Informacija o učincima Odluke o dopuni Odluke o grobljima („Službene novine Grada Rijeke“ br. 7/21) od 07.04.2021. godine.
Uprava Društva izvještavati će Nadzorni odbor svaka tri mjeseca o učincima primjene Odluke.


Zaključak br. 56

Prihvaća se Informacija o Akcijskom planu za provođenje Antikorupcijskih programa za razdoblje od 2021. godine do 2022. godine.

 

25. Sjednica 19.05.2021. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 19. 05. 2021. godine donijeta je slijedeća odluka:

Odluka br. 95

Donose se III. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.
Tabelarni prikaz III. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.
Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

24. Sjednica 30.04.2021. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 30. 04. 2021. godine donijeta je slijedeća odluka:

Odluka br. 94

Donose se II. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.
Tabelarni prikaz II. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.
Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Na sjednici Nadzornog odbora dana 30.04.2021. godine donijeti su slijedeći zaključci:

Zaključak br. 49

Članak 1.

Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka razmotrio je Godišnje financijske izvještaje za 2020. godinu, i to:

1. Bilancu

1. Račun dobiti i gubitka

2. Izvještaj o novčanim tokovima

3. Izvještaj o promjenama kapitala

4. Bilješke uz financijska izvješća

Članak 2.

U računu dobiti i gubitka za 2020. godinu iskazani su slijedeći rezultati poslovanja: ukupni prihod u iznosu od 27.413.945 kuna, ukupni rashod u iznosu od 27.293.637 kuna i dobit prije oporezivanja u iznosu od 120.308 kuna, odnosno nakon oporezivanja dobit poslovne godine iznosi 70.729 kuna.

Bilanca na dan 31.12.2020. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 57.580.977 kuna.

Članak 3.

Godišnja financijska izvješća iz ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.


Zaključak br. 50

Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Prijedlog Uprave Društva o upotrebi ostvarene dobiti za 2020. godinu u iznosu od 70.729 kuna na način da se ista rasporedi u zadržanu dobit.

Zaključak br. 51

Izvješće Uprave o stanju Društva za 2020. godini upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Zaključak br. 52

Članak 1.

Prihvaća se Informacija o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2020. godinu.

Članak 2.

Uprava je odgovorno pristupila pripremanju i odobravanju financijskih izvještaja u skladu s pozitivnim propisima.

U skladu s odgovornošću revizora, mišljenje revizora je da su izvještaji u skladu s pozitivnim propisima kojima se uređuje poslovanje Društva.

Članak 3.

Financijski izvještaji i izvještaj neovisnog revizora za 2020. godinu upućuju se Skupštini Društva na razmatranje.

Zaključak br. 53

Članak 1.

Utvrđuje se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini.

Članak 2.

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenje poslova Društva u 2020. godini upućuje se Skupštini Društva na razmatranje.

23. Sjednica 31.03.2021. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 31. 03. 2021. godine donijete su slijedeće odluke:

Odluka br. 92

Daje se prethodna suglasnost na izmjene i dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga, kako slijedi:

- dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga

Šifra usluge Naziv usluge Jedinica mjere Cijena nekomunalnih usluga
Osnovica PDV 25% Mal. cijena s PDV-om
USL 54 Naknada za održavanje grobnog mjesta na Općem polju na CGG Drenova kom 406,50 101,62 508,12
USL 95 Naknada za uređenje i održavanje prostora za prosipanje pepela kom 119,20 29,80 149,00

- izmjene Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga

Šifra usluge Naziv usluge Jedinica mjere Cijena nekomunalnih usluga
Osnovica PDV 25% Mal. cijena s PDV-om
USL 200 Troškovi preuzimanja pokojnika od 0 do 24 sata – briše se kom 25.800,00 6.450,00 32.250,00

Ove izmjene i dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga primjenjuju se od 01. travnja 2021. godine.

Odluka br. 93

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o primjeni računovodstvenih politika KD KOZALA d.o.o. Rijeka.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na sjednici Nadzornog odbora dana 31.03.2021. godine donijet je slijedeći zaključak:

Zaključak br. 48

Prihvaća se Informacija o realizaciji primjene Odluke o obročnoj otplati naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje za razdoblje od 01.01.2018. godine do 31.12.2020. godine.

22. Sjednica 19.03.2021. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 19. 03. 2021. godine donijete su slijedeće odluke:

Odluka br. 89

Usvaja se Izvješće o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2020. godine.


Odluka br. 90

Donose se I. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.


Odluka br. 91 o prodaji materijalne imovine – aluminijskih vrata

Na sjednici Nadzornog odbora dana 19.03.2021. godine donijet je slijedeći zaključak:

Zaključak br. 47

Prihvaća se Informacija o provedenom postupku prodaje viličara

21. Sjednica 08.02.2021. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 08. 02. 2021. godine donijete su slijedeće odluke:

Odluka br. 84

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Odluka br. 85

Daje se suglasnost Upravi Društva za donošenje dopuna i izmjena Cjenika klesarskih proizvoda i usluga.

Odluka br. 86 o prodaji osnovnog sredstva

Red.broj Inv.br. Naziv NV=IV Sadašnja vrijednost Otpis izvršen
1. 1504 Viličar SIMPLEX V25D INDOS 86.170,90 / 1986. g.

Odluka br. 87

Odobrava se uplata sredstva u iznosu od 50.000,00 kn za akciju „Pomoć za obnovu nakon potresa“ na IBAN: HR1210010051863000160 – Državni proračun Republike Hrvatske.

Odluka br. 88

Odobravaju se sredstva u iznosu od 6.000,00 kn Šahovskom klubu „Draga“ Rijeka za pomoć pri organizaciji 21. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“.

Na sjednici Nadzornog odbora dana 08.02.2021. godine donijeti su slijedeći zaključci:

Zaključak br. 45

Prihvaća se Izvješće o prodaji pogrebnog vozila CITROEN JUMPY FURGON, registarskih oznaka RI 291-TU.

Zaključak br. 46

Prihvaća se Informacija o provedenoj recertifikacijskoj provjeri sustava upravljanja pogrebnim uslugama sukladno zahtjevima norme EN 15017:2019.

20. Sjednica 23.12.2020. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 23. 12. 2020. godine donijete su slijedeće odluke:

Odluka br. 77
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

Odluka br. 78
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Odluka br. 79
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Odluka br. 80
Utvrđuje se vrijednost lokacije groblja i koeficijent opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom za 2021. godinu, kako slijedi:

Groblje

Čl. 14. Odluke o grobljima

Vrijednost lokacije

Čl. 15. Odluke o grobljima
Koeficijent opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom
Iznos naknade
(kn/m2, bez PDV-a)
1 2 3 4
C.G.G. Drenova 1.094,40 kn/m2 bez PDV-a 1,00 1.094,40
Kozala 0,90 984,96
Trsat 0,90 984,96
Zamet 0,80 875,52
Sveti Kuzam 0,60 656,64
Draga 0,60 656,64
Donja Drenova 0,60 656,64
Gornja Drenova 0,60 656,64

Ukupna visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se umnoškom vrijednosti iz stupca br. 4 i neto površine tog grobnog mjesta.

Odluka br. 81
Daje se prethodna suglasnost Upravi Društva za utvrđivanje godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu, kako slijedi:

Opis

Iznos

- u kn

1 2
Grobovi i grobnice

300,00 sa PDV-om

240,00 bez PDV-a

Niše

198,00 sa PDV-om

158,40 bez PDV-a

Pretinci

149,00 sa PDV-om

119,20 bez PDV-a

Kapele i mauzoleji

440,00 sa PDV-om

352,00 bez PDV-a

Odluka br. 82
Visina godišnjih grobnih naknada za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem izvan Republike Hrvatske za 2021. godinu iznosi:

R.br. Opis

Cijena

s PDV-om od 01.01.2021.

- u EUR

1 2 4
1. Grobovi i grobnice 80
2. Niše 64
3. Pretinci 48
4. Kapele i mauzoleji 160

Članak 2.
Cijena u kn sa PDV-om izračunat će se primjenom srednjeg tečaja HNB-a za EUR na dan 01.01.2021. godine.

Članak 3.
Ukoliko korisnik grobnog mjesta ima punomoćnika sa prebivalištem u RH, te pisanu ispravu dostavi KD KOZALA d.o.o., godišnja grobna naknada utvrđuje se u visini naknade za korisnike sa prebivalištem u RH.

Članak 4.
Korisnik grobnog mjesta dužan je pisanim putem obavijestiti KD KOZALA d.o.o. da uplatu godišnje grobne naknade vrši sa kunskog računa u inozemstvu na kunski račun KD KOZALA d.o.o., te se u tom slučaju, godišnja grobna naknada utvrđuje u visini naknade za korisnike sa prebivalištem u RH.

Odluka br. 83
Daje se prethodna suglasnost na izmjene i dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga, kako slijedi:

- dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga

Šifra usluge Naziv usluge Jedinica mjere Cijena nekomunalnih usluga
Osnovica PDV 25% Mal. cijena s PDV-om
USL 18 Lotanje limenog lijesa kom 105,00 26,25 131,25
USL 29 Rezanje - otvaranje limenog lijesa kom 90,00 22,50 112,50
USL 98 Korištenje transportnog lijesa kom 120,00 30,00 150,00
USL 99 Ispis podataka pokojnika usluga 80,00 20,00 100,00
USL 100 Zaštitna oprema kom 131,56 32,89 164,45
USL 104 Preuzimanje pokojnika s mjesta smrti - Grad Rijeka kom 327,87 81,96 409,83
USL 105 Čekanje nakon dolaska, radi obavljanja poslova drugih službi (policajci, vatrogasci, mrtvozornik i dr.) - Grad Rijeka sat 210,00 52,50 262,50

- izmjene Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga

Šifra usluge Naziv usluge Jedinica mjere Cijena nekomunalnih usluga
Osnovica PDV 25% Mal. cijena s PDV-om
USL 13 Prijevoz pokojnika od mjesta smrti do rashladne komore i groblja kom 80,00 20,00 100,00
USL 76 Uređenje pokojnika za sahranu kom 220,00 55,00 275,00
USL 78 Preuzimanje pokojnika s mjesta smrti u teško oštećenom stanju - Grad Rijeka kom 759,66 189,91 949,57
USL 80 Preuzimanje pokojnika na teško pristupačnom mjestu (stijene, visina, ponor) - Grad Rijeka kom 892,50 223,12 1.115,62
USL 83 Trošak za 2 radnika - Grad Rijeka sat 209,42 52,35 261,77

Članak 2.
Ove izmjene i dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga primjenjuju se od 01. siječnja 2021. godine.

19. Sjednica 30.11.2020. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 30. 11. 2020. godine donijete su slijedeće odluke i zaključci:

Odluka br. 73
Daje se prethodna suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Odluka br. 74
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Odluke o izmjeni Odluke o pravilima ponašanja na grobljima.

Odluka br. 75 o rashodu i prodaji osnovnog sredstva

Red.

br.

Inv.br. Naziv NV=IV Sadašnja vrijednost Zadnja amortizacija
1. 3163 CITROEN JUMPY FURGON 1,6 HDi 115.920,00 / 2017. g.

Odluka br. 76 o rashodu i prodaji osnovnog sredstva

Red.

br.

Inv.br. Naziv NV=IV Sadašnja vrijednost Zadnja amortizacija
1. 2307 ŠKODA FABIA 67.061,48 / 2005. g.

Zaključak br. 44
Prihvaća se Informacija o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje od 01.01.2020. do 30.09.2020. godine.

18. Sjednica 30.09.2020. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 30. 09. 2020. godine donijete su slijedeće odluke i zaključci:

Odluka br. 71
Daje se nalog revizorskom društvu GEA d.o.o. Rijeka da izvrši reviziju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu sukladno ponudi br. 1 od 10.09.2020. godine na iznos od 30.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 37.500,00 kn sa PDV-om.

Revizorsko društvo GEA d.o.o. Rijeka izvršiti će reviziju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. za 2020. godinu sukladno slijedećoj dinamici:
- snimanje kolanja dokumentacije, ocjena sustava internih računovodstvenih kontrola i upoznavanje s cjelokupnim poslovanjem,
- nadzor nad postupcima popisa imovine i obveza Društva na dan 31.12.2020. godine,
- revizija sastavljenih financijskih izvještaja za 2020. godinu, izrada Izvješća o izvršenoj reviziji i objektivnosti podataka iz financijskih izvještaja.

Rok za dostavu pisanog Izvješća o izvršenoj reviziji je najkasnije do 16.04.2021. godine.

Odluka br. 72
Donose se III. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Zaključak br. 39
Prihvaća se Informacija o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu

Zaključak br. 40
Prihvaća se Informacija o realizaciji primjene Odluke o obročnoj otplati naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje.

Zaključak br. 41
Prihvaća se Informacija o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine.

Zaključak br. 42
Prihvaća se Informacija o židovskom groblju na Kozali.

Zaključak br. 43
Prihvaća se Informacija o groblju kućnih ljubimaca na području Grada Rijeke

17. Sjednica 23.07.2020. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 23. 07. 2020. godine donijeti su slijedeći zaključci:

Zaključak br. 34
Članak 1.
Prihvaća se Informacija o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2019. godinu.

Članak 2.
Uprava je odgovorno pristupila pripremanju i odobravanju financijskih izvještaja u skladu s pozitivnim propisima.

U skladu s odgovornošću revizora, mišljenje revizora je da su izvještaji u skladu s pozitivnim propisima kojima se uređuje poslovanje Društva.

Članak 3.
Dana 15. srpnja 2020. godine Skupština Društva donijela je Odluku o usvajanju Financijskih izvještaja i izvještaj neovisnog revizora za 2019. godinu.

Zaključak br. 35
Prihvaća se Informacija o dugoročnom kreditu za dovršetak izgradnje grobnica na C.G.G. Drenova, polje G-10, cjeline B i C.

Zaključak br. 36
Prihvaća se Informacija o radovima na sanaciji Centralnog objekta na C.G.G. Drenova-raskid ugovora.

Zaključak br. 37
Prihvaća se Informacija o nadzornoj posjeti sukladno normi ISO 9001:2015.

Zaključak br. 38
Prihvaća se Informacija o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine.

16. Sjednica 25.06.2020. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 25. 06. 2020. godine donijeti su slijedeći zaključci:

Zaključak br. 30
Članak 1.
Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka razmotrio je Godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu, i to:
1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Izvještaj o novčanim tokovima
4. Izvještaj o promjenama kapitala
5. Bilješke uz financijska izvješća

Članak 2.
U računu dobiti i gubitka za 2019. godinu iskazani su slijedeći rezultati poslovanja: ukupni prihod u iznosu od 28.544.331 kuna, ukupni rashod u iznosu od 28.435.769 kuna i dobit prije oporezivanja u iznosu od 108.562 kuna, odnosno nakon oporezivanja dobit poslovne godine iznosi 62.284 kuna.
Bilanca na dan 31.12.2019. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 56.941.142 kuna.

Članak 3.
Godišnja financijska izvješća iz ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Zaključak br. 31
Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Prijedlog Uprave Društva o upotrebi ostvarene dobiti za 2019. godinu u iznosu od 62.284 kuna na način da se ista rasporedi u zadržanu dobit.

Zaključak br. 32
Izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godini upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Zaključak br. 33
Članak 1.
Utvrđuje se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini.
Članak 2.
Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenje poslova Društva u 2019. godini upućuje se Skupštini Društva na razmatranje.

15. Sjednica 30.03.2020. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 30. 03. 2020. godine donijete su slijedeće odluke i zaključak:

Odluka br. 67
Usvaja se Izvješće o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.

Odluka br. 68
Donose se II. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Tabelarni prikaz II. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.

Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Odluka br. 69
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Odluka br. 70
Odobravaju se sredstva u iznosu od 9.000,00 kn Šahovskom klubu „Draga“ Rijeka za pomoć pri organizaciji 20. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“.

Zaključak br. 29
Prihvaća se Izvješće o prodaji osobnog vozila OPEL CORSA COSMO.

14. Sjednica 31.01.2020. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 31. 01. 2020. godine donijeta je slijedeća odluka i zaključci:

Odluka br. 65

Donose se I. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Tabelarni prikaz I. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.

Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Odluka br. 66 o rashodu i prodaji osnovnog sredstva

Red.

br.

Inv.br. Naziv NV=IV Sadašnja vrijednost Zadnja amortizacija
1. 2559 OPEL CORSA COSMO 1,4 76.644,39 / 2008. g.

Povjerenstvo zaduženo za provođenje postupka procjene, rashoda i prodaje dijela materijalne imovine – osobnog vozila OPEL CORSA COSMO 1,4, registarskih oznaka RI 797-KZ izvršilo je uvid i utvrdilo da je isto staro šesnaest godina i u velikoj mjeri dotrajalo.

Osobno vozilo prodati će se putem internog oglašavanja po sistemu „tko da više“, a prema izvršenoj procjeni od strane ADRIA P.A. d.o.o., Mihačeva draga 7, 51000 Rijeka i utvrđene cijene od strane Nadzornog odbora Društva u početnom iznosu od 5.100,00 kn sa PDV-om.

Provedbu prodaje provodi Povjerenstvo, koje je dužno Nadzornom odboru dostaviti Izvješće o provedenom postupku.

Zaključak br. 27

Prihvaća se informacija o provedenom postupku popisa, procjene, rashoda i prodaje artikala BIONDAN.

Zaključak br. 28

Prihvaća se informacija o Uputi o suradnji između Grada Rijeke i korisnika.

13. Sjednica 23.12.2019. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 23. 12. 2019. godine donijete su slijedeće odluke:

Odluka br. 58

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Odluka br. 59

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Odluka br. 60

Utvrđuje se vrijednost lokacije groblja i koeficijent opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom za 2020. godinu, kako slijedi:

Groblje

Čl. 14. Odluke o grobljima

Vrijednost lokacije

Čl. 15. Odluke o grobljima
Koeficijent opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom
Iznos naknade
(kn/m2, bez PDV-a)
1 2 3 4
C.G.G. Drenova 1.094,40 kn/m2 bez PDV-a 1,00 1.094,40
Kozala 0,90 984,96
Trsat 0,90 984,96
Zamet 0,80 875,52
Sveti Kuzam 0,60 656,64
Draga 0,60 656,64
Donja Drenova 0,60 656,64
Gornja Drenova 0,60 656,64

Ukupna visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se umnoškom vrijednosti iz stupca br. 4 i neto površine tog grobnog mjesta.

Odluka br. 61

Daje se prethodna suglasnost Upravi Društva za utvrđivanje godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu, kako slijedi:

Opis

Iznos

- u kn

1 2
Grobovi i grobnice

300,00 sa PDV-om

240,00 bez PDV-a

Niše

198,00 sa PDV-om

158,40 bez PDV-a

Pretinci

149,00 sa PDV-om

119,20 bez PDV-a

Kapele i mauzoleji

440,00 sa PDV-om

352,00 bez PDV-a

Odluka br. 62

Visina godišnjih grobnih naknada za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem izvan Republike Hrvatske za 2020. godinu iznosi:

R.br. Opis Cijena s PDV-om

Cijena s PDV-om od 01.01.2018.

- u EUR

1 2 3 4
1. Grobovi i grobnice 603,41 80
2. Niše 482,73 64
3. Pretinci 362,04 48
4. Kapele i mauzoleji 1.206,82 160

Cijena u kn sa PDV-om izračunat će se primjenom srednjeg tečaja HNB-a za EUR na dan 01.01.2020. godine.

Ukoliko korisnik grobnog mjesta ima punomoćnika sa prebivalištem u RH, te pisanu ispravu dostavi KD KOZALA d.o.o., godišnja grobna naknada utvrđuje se u visini naknade za korisnike sa prebivalištem u RH.

Korisnik grobnog mjesta dužan je pisanim putem obavijestiti KD KOZALA d.o.o. da uplatu godišnje grobne naknade vrši sa kunskog računa u inozemstvu na kunski račun KD KOZALA d.o.o., te se u tom slučaju, godišnja grobna naknada utvrđuje u visini naknade za korisnike sa prebivalištem u RH.

Odluka br. 63

Odobravaju se sredstva u iznosu od 33.000,00 kn za sufinanciranje troškova izdavanja monografije „Godine naših Valova“.

Odluka br. 64

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe.

12. Sjednica 21.11.2019. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 21. 11. 2019. godine donijete su slijedeće odluke:

Odluka br. 53
Daje se prethodna suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Odluka br. 54
Daje se nalog revizorskom društvu GEA d.o.o. Rijeka da izvrši reviziju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu sukladno ponudi br. 001 od 04.09.2019. godine na iznos od 30.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 37.500,00 kn sa PDV-om.
Revizorsko društvo GEA d.o.o. Rijeka izvršiti će reviziju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. za 2019. godinu sukladno slijedećoj dinamici:
-         snimanje kolanja dokumentacije, ocjena sustava internih računovodstvenih kontrola i upoznavanje s cjelokupnim poslovanjem,
-         nadzor nad postupcima popisa imovine i obveza Društva na dan 31.12.2018. godine,
-         revizija sastavljenih financijskih izvještaja za 2018. godinu, izrada Izvješća o izvršenoj reviziji i objektivnosti podataka iz financijskih izvještaja.
Rok za dostavu pisanog Izvješća o izvršenoj reviziji je najkasnije do 17.04.2020. godine.

Odluka br. 55
Utvrđuje se Statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za razdoblje od 01.01. do 30.09. 2019. godine.

Odluka br. 56
Donose se IV. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Tabelarni prikaz IV. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.

Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Odluka br. 57
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva za sklapanje Ugovora o izvođenju radova na izgradnji grobnica na C.G.G. Drenova, polje G-10, cjeline B i C u iznosu od 4.898.094,62 kn bez PDV-a, odnosno 6.122.618,28 kn sa PDV-om sa VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o., Kukuljanovo 314, 51227 Kukuljanovo.

Odluka o izmjeni odluke br. 26
U Odluci br. 26. od 27. prosinca 2018. godine u članku 1. broj „55“ zamjenjuje se brojem „32“, a broj „45“ brojem „68“.

11. Sjednica 24.09.2019. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 24. 09. 2019. godine donijete su slijedeće odluke:

Odluka br. 49
Utvrđuje se Polugodišnje statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Odluka br. 50
Prihvaća se informacija o izvođenju radova na sanaciji Centralnog objekta na C.G.G. Drenova, te prijedlog da se osigura dodatnih 170.000,00 kn za financiranje radova i sklopi Ugovor o izvođenju radova sa ALMES d.o.o. Viškovo sukladno ponudi br. 24-07-191 od 25.07.2019. godine na iznos od 767.075,00 kn bez PDV-a, odnosno 958.843,75 kn sa PDV-om.

Odluka br. 51

Donose se III. izmjene Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.
 
Tabelarni prikaz III. izmjena Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.
 
Zadužuju se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Odluka br. 52
Daje se prethodna suglasnost na izmjene i dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga, kako slijedi:

Šifra usluge Naziv usluge Jedinica mjere Cijena pogrebničkih i grobarskih usluga
Osnovica PDV Cijena s PDV-om
HUSL300 Usluga kremiranja kom Prema stvarnom trošku Prema stvarnom trošku
Ove izmjene i dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga primjenjuju se od 25. rujna 2019. godine.

10. Sjednica 25.07.2019. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 25. 07. 2019. godine donijete su slijedeće odluke i zaključak:

Odluka br. 46
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o primjeni računovodstvenih politika KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

Odluka br. 47
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o vođenju odvojenih računovodstvenih poslova za obavljanje povjerene komunalne djelatnosti te tržišnih gospodarskih djelatnosti.

Odluka br. 48
Usvaja se prijedlog Povjerenstva za popis, procjenu, rashod prodaju i/ili uništenje artikala BIONDAN za da se izvrši rashod slijedećih atrikala:

Red.br. Šifra artikla Naziv artikla Količina za otpis (kom) Jedinična cijena (kn, bez PDV-a) Ukupna vrijednost (kn, bez PDV-a)
1. B10001 Brojke i slova 48.892 3,98 194.590,16
2. B10002 Oznake 1.250 4,14 5.175,00
Ukupno: 199.765,16

Zaključak br.26
Prihvaća se informacija o potrebi sanacije Centralnog objekta na C.G.G. Drenova.

9. Sjednica 13.06.2019. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 13. 06. 2019. godine donijete su slijedeće odluke:

Odluka br. 39
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

Odluka br. 40
Utvrđuje se Statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za razdoblje od 01.01. do 31.03. 2019. godine.

Odluka br. 41
Donose se I. izmjene Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu. Tabelarni prikaz I. izmjena Plana poslovanja iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio. Zadužuju se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Odluka br. 42
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Pravilnika o prikupljanju, obrati i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba.

Odluka br. 43
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na sklapanje ugovora sa korisnicima koji žele urediti plaćanje godišnje grobne naknade unaprijed, prije dospijeća obveze.
Ugovor se zaključuje za razdoblje od minimalno 10 godina na više, temeljem pisanog zahtjeva.
Ugovor se zaključuje sa korisnicima koji prema KD KOZALA d.o.o. u trenutku sklapanja ugovora nemaju nepodmirenih obveza.
Ugovorom se korisnici obvezuju jednokratno podmiriti iznos godišnje grobne naknade za ugovoreno trajanje ugovora u iznosu sukladno odluci Nadzornog odbora.
Promjena iznosa godišnje grobne naknade tijekom trajanja ugovornog odnosa, mijenja i vremensko trajanje ugovora.

Odluka br. 44
Daje se prethodna suglasnost na izmjene Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga, kako slijedi:

Šifra usluge Naziv usluge Jedinica mjere Cijena nekomunalnih usluga
Osnovica PDV 25% Cijena s PDV-om
USL 74 Preuzimanje, prijevoz, kremiranje i zbrinjavanje patološkog otpada kpl 10.500,00 2.625,00 13.125,00

Ove dopune Cjenika pogrebnih usluga primjenjuju se od 14. lipnja 2019. godine.

Odluka br. 45
Donose se II. izmjene Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.
Tabelarni prikaz II. izmjena Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.
Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

8. Sjednica 26.04.2019. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 26. 04. 2019. godine donijete su slijedeće odluke i zaključci:

Odluka br. 37
Donose se I. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.
Tabelarni prikaz I. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.
Zadužuje se Ured Uprave Društva da izrade pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Odluka br. 38
1. Daje se suglasnost na razdvajanje Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga Komunalnog društva KOZALA d.o.o. Rijeka od 01. siječnja 1997. godine, koji sadrži izmjene i dopune od 16. studenog 2001. godine, 19. studenog 2007. godine, 24. travnja 2008. godine, 23. veljače 2012. godine, 28. veljače 2013. godine, 02. travnja 2015. godine, 29. prosinca 2016. godine, 01. svibnja 2017. godine, 09. lipnja 2017. godine, 21. srpnja 2017. godine, 20. srpnja 2018. godine i 01. siječnja 2019. godine.
2. Daje se prethodna suglasnost na Cjenik pogrebničkih i grobarskih usluga Komunalnog društva KOZALA d.o.o. Rijeka.
3. Suglasno članku 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH br. 68/18 i 110/18) Cjenik sa strukturom komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja Komunalnog društva KOZALA d.o.o. Rijeka dostavlja se Gradonačelniku Grada Rijeke radi pribavljanja prethodne suglasnosti.
4. Cjenik iz točke 2. ove Odluke stupiti će na snagu istim danom kao i Cjenik iz točke 3. ove Odluke.

Zaključak br. 18
Članak 1.
Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka razmotrio je Godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu, i to:
1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Izvještaj o novčanim tokovima
4. Izvještaj o promjenama kapitala
5. Bilješke uz financijska izvješća

Članak 2.
U računu dobiti i gubitka za 2018. godinu iskazani su slijedeći rezultati poslovanja: ukupni prihod u iznosu od 27.853.896 kuna, ukupni rashod u iznosu od 27.541.314 kuna i dobit prije oporezivanja u iznosu od 312.582 kuna, odnosno nakon oporezivanja dobit poslovne godine iznosi 87.656 kuna.
Bilanca na dan 31.12.2018. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 47.872.288 kuna.

Članak 3.
Godišnja financijska izvješća iz ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Zaključak br. 19
Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Prijedlog Uprave Društva o upotrebi ostvarene dobiti za 2018. godinu u iznosu od 87.656 kuna na način da se ista rasporedi u zadržanu dobit.

Zaključak br. 20
Izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godini upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Zaključak br. 21
U financijskim izvještajima Društva iskazivati razradu prihoda i rashoda Službe za pogrebničke i grobarske poslove i Službe za klesarske i prateće poslove s izdvojenim alociranim troškom Ureda Uprave.

Zaključak br. 22
Članak 1.
Prihvaća se Informacija o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018. godinu.
Članak 2.
Uprava je odgovorno pristupila pripremanju i odobravanju financijskih izvještaja u skladu s pozitivnim propisima.
U skladu s odgovornošću revizora, mišljenje revizora je da su izvještaji u skladu s pozitivnim propisima kojima se uređuje poslovanje Društva.
Članak 3.
Financijski izvještaji i izvještaj neovisnog revizora za 2018. godinu upućuju se Skupštini Društva na razmatranje.

Zaključak br. 23
Zadužuje se Uprava Društva da predloži Grupaciji održavanja groblja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori pokretanje inicijative da se PDV na godišnje grobne naknade obračuna i plaća tek kada je usluga i naplaćena.

Zaključak br. 24
Članak 1.
Utvrđuje se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini.
Članak 2.
Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenje poslova Društva u 2018. godini upućuje se Skupštini Društva na razmatranje.

Zaključak br. 25
Prihvaća se informacija o provedenoj recertifikaciji provjeri sustava upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima norme ISO 9001:2015.

7. Sjednica 04.04.2019. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 04. 04. 2019. godine donijete su slijedeće odluke i zaključak:

Odluka br. 30
Usvaja se Poslovnik o radu Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

Odluka br. 31
Usvaja se Izvješće o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.

Odluka br. 32
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na sklapanje Ugovora o unosu nekretnina u društvo i prijenosu prava vlasništva između Grada Rijeke i KD KOZALA d.o.o. Rijeka.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka br. 33
Daje se prethodna suglasnost Skupštini Društva na donošenje Odluke o izmjenama Izjave o osnivanju KD KOZALA d.o.o. Rijeka.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka br. 34
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Odluke o pravilima ponašanja na grobljima.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka br. 35
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Pravilnika o vođenju odvojenih računovodstvenih poslova za obavljanje povjerene komunalne djelatnosti te tržišnih gospodarskih djelatnosti.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Oluka br. 36
Potvrđuje se isplata sredstva u iznosu od 10.000,00 kn za humanitarnu akciju za Milu Rončević „Svi za Milu“ prethodno usaglašenu u telefonskom kontaktu sa članovima Nadzornog odbora.


Zaključak br. 17
Razmotriti mogućnost odvojenog praćenja troškova rada Ureda grobne evidencije, koja obavlja poslove temeljem prenesenih javnih ovlasti, a u svrhu eventualnog budućeg financiranja rada Ureda iz Proračuna Grada Rijeke.

6. Sjednica 21.02.2019. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 21. 02. 2019. godine donijete su slijedeće odluke i zaključci:

Odluka br. 27

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva za sklapanje:

 • Ugovora o izvođenju pripremnih građevinskih radova na polju G-10 na C.G.G. Drenova u iznosu od 1.170.543,00 kn bez PDV-a odnosno 1.463.178,75 kn sa PDV-om,
 • Ugovora o izvođenju radova na dovršenju kružnih niša na polju G-9-D II. dio na C.G.G. Drenova u iznosu od 1.639.142,00 kn bez PDV-a, odnosno 2.048.927,50 kn sa PDV-om, sa VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o., Kukuljanovo 314, 51227 Kukuljanovo.

Odluka br. 28

Odobravaju se sredstva u iznosu od 6.500,00 kn Šahovskom klubu „Draga“ Rijeka za pomoć pri organizaciji 19. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“.

Odluka br. 29

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva za sklapanje Ugovora o nabavi i isporuci granitnih poluproizvoda - poliranih u 2019. godini sa ORT d.o.o., Sv. L. B. Mandića 231a, 31000 Osijek, na iznos od 1.009.200,00 kn bez PDV-a, odnosno 1.261.500,00 kn sa PDV-om.

Zaključak br. 14

1. Ugovor o izvođenju pripremnih građevinskih radova na polju G-10 na C.G.G Drenova i Ugovor o izvođenju radova na dovršenju kružnih niša na polju G-9-D II. dio na C.G.G. Drenova mijenjaju se na način da čl. 9. postane čl. 8., čl. 10. postane čl. 9. osim trećeg stavka koji postaje novi čl. 11., a čl. 8. da bude čl. 10.

2. Prilikom davanje prethodne na sklapanje ugovora temeljem okvirnog sporazuma, potrebno je u materijalima za Nadzorni odbor, uz prijedloge ugovora, dostaviti i okvirni sporazum sa prilozima. Ukoliko je isti preopsežan isti se može dostaviti članovima u elektronskom obliku e-mailom.

Zaključak br. 15

Prihvaća se informacija o prijedlogu nove Odluke o grobljima i Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja.
 
Zaključak br. 16
Prihvaća se informacija o prijenosu prava vlasništva između Grada Rijeke i KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

5. Sjednica 27.12.2018. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 27. 12. 2018. godine donijete su slijedeće odluke i zaključci:

Odluka br. 18

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

Odluka br. 19

Donose se IV. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu. Zadužuju se stručne službe Društva da izrade pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Odluka br. 20

Daje se prethodna suglasnost na dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga, kako slijedi:

Šifra usluge Naziv usluge, jedinica mjere Cijena nekomunalnih usluga
osnovica

PDV

25%

Mal. cijena s PDV-om
USL 97 Organizacija usluge kremiranja 100,00 25,00 125,00

Ove dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga primjenjuju se od 01. siječnja 2019. godine.

Odluka br. 21

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Odluka br. 22

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Odluka br. 23

Utvrđuje se vrijednost lokacije groblja i koeficijent opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom za 2019. godinu; kako slijedi:

Groblje

Čl. 14. Odluke o grobljima

Vrijednost lokacije

Čl. 15. Odluke o grobljima
Koeficijent opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom
Iznos naknade
(kn/m2, bez PDV-a)
1 2 3 4
C.G.G. Drenova 1.094,40 kn/m2 bez PDV-a 1,00 1.094,40
Kozala 0,90 984,96
Trsat 0,90 984,96
Zamet 0,80 875,52
Sveti Kuzam 0,60 656,64
Draga 0,60 656,64
Donja Drenova 0,60 656,64
Gornja Drenova 0,60 656,64

Ukupna visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se umnoškom vrijednosti iz stupca br. 4 i neto površine tog grobnog mjesta.

Odluka br. 24

Daje se prethodna suglasnost Upravi Društva za utvrđivanje godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu, kako slijedi:

Opis

Iznos

- u kn

1 2
Grobovi i grobnice

300,00 sa PDV-om

240,00 bez PDV-a

Niše

198,00 sa PDV-om

158,40 bez PDV-a

Pretinci

149,00 sa PDV-om

119,20 bez PDV-a

Kapele i mauzoleji

440,00 sa PDV-om

352,00 bez PDV-a

Odluka br. 25

Visina godišnjih grobnih naknada za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem izvan Republike Hrvatske za 2019. godinu iznosi:

R.br. Opis Cijena s PDV-om

Cijena s PDV-om od 01.01.2018.

- u EUR

1 2 3 4
1. Grobovi i grobnice 603,41 80
2. Niše 482,73 64
3. Pretinci 362,04 48
4. Kapele i mauzoleji 1.206,82 160

(Srednji tečaj HNB-a za EUR na dan 21.12.2017.godine = 7,542666)

Odluka br. 26

Od 01. siječnja 2019. godine zajednički prihodi i rashodi Službe za pogrebničke i grobarske poslove dijele se u slijedećim omjerima:

• Tržišna djelatnost 55%

• Komunalna djelatnost 45%

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.

Zaključak br. 11

1. U Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu mijenjati čl. 4. na način da glasi „Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči“.

2. U Prilogu br. 1. Pravilnika o radu izmijeniti naziv radnog mjesta pod toč. 3.16. u „Poslovođa održavanja na grobljima“.

3. U Prilogu br. 2. Pravilnika o radu izmijeniti posljednju rečenicu na način da glasi: „Struktura, odnosi i veze između pojedinih službi, referada, pogona, odjela unutar službi i Ureda Uprave, grafički je utvrđena organizacijskom shemom kako slijedi:“.

4. U organizacijskoj shemi Službe za klesarske i prateće poslove navesti kako slijedi: „Tehnička priprema“, „Finalna obrada i montaža“, „Cvjećarnice“.

5. U Prilogu br. 3. Pravilnika o radu – Sistematizacija radnih mjesta, mijenjati kako slijedi:
- toč. 3.4. – odgovoran je za organizaciju te za kvalitetno i pravovremeno obavljanje pogrebničkih i grobarskih poslove na groblju za koje je zadužen,
- toč. 3.16. – brisati „organizira, vodi, kontrolira i odgovara za kvalitetno i pravovremeno obavljanje pogrebničkih i grobarskih poslova po nalogu rukovoditelja službe“.

Zaključak br. 12

U Planu poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu izmijeniti kako slijedi:

• na str. 6,. u tablici br. 5., u stupcu br. 4., redni broj 1.1. prihod od prodaje iznosi 26.072.000,00 kn,

• na str. 9., u tablici br. 8., stupcu br. 7., redni broj IV.4 navesti indeks 75,00,

• na str. 11., u tablici br. 11., navesti indeks u stupcu br. 5., pod red. br. A 103,71, te pod red. br. A4. 99,10,

pod red. br. 7 navesti u stupcu br. 5. indeks 100,00, te u stupcu br. 6. indeks 14,29.
 
Zaključak br. 13
Prihvaća se informacija o prodaji motokultivatora i osobnog vozila ŠKODA FELICIA.

4. Sjednica 22.11.2018. godine

Na sjednici dana 22. 11. 2018. godine donijete su slijedeće odluke i zaključci:

Odluka br. 12

Utvrđuje se Statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za razdoblje od 01.01. do 30.09. 2018. godine

Odluka br. 13

Daje se nalog revizorskom društvu GEA d.o.o. Rijeka da izvrši reviziju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu sukladno ponudi br. 4 od 12.09.2018. godine na iznos od 30.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 37.500,00 kn sa PDV-om.

Odluka br. 14

Donose se III. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu. Zadužuju se stručne službe Društva da izrade pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Odluka br. 15

Daje se prethodna suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Odluka br. 16

Daje se suglasnost Upravi Društva za donošenje izmjena i dopuna Cjenika klesarskih proizvoda i usluga, kako slijedi:

Članak 1.

 Uređenje i zaštita nadgrobnih spomenika
 • Impregnacija kamena vapnenačkog porijekla
kn 348,00/m2
 • Impregnacija granita
kn 398,00/m2

Naknade su navedene bez PDV-a.

Članak 2.

UVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI OBJEKATA STARIJEG DATUMA IZGRADNJE:

Vrijednosti objekata starijeg datuma izgradnje dobiju se na osnovi trenutne tržišne vrijednosti istih, s tim da se prodajne vrijednosti umanjuju u postotku zavisno od starosti objekata, građevinskom stanju objekata, o iskoristivosti natpisnih ploča i ostalih elemenata nadgrobnog spomenika.

Starost objekata:

 • za objekte stare 1 – 2 godine vrijednosti se umanjuju za 10 %
 • za objekte stare 3 – 4 godine vrijednosti se umanjuju za 20 %
 • za objekte stare 5 – 10  godina vrijednosti se umanjuju za 30 %
 • za objekte stare preko 10 godina vrijednosti se umanjuju za 50 %  

Ako su natpisne ploče na objektu ispisane ili na drugi način oštećene, onda se od dobivenih vrijednosti odbija tržišna vrijednost nove natpisne ploče. Vrijednosti ostalih elemenata nadgrobnog spomenika valoriziraju se sukladno njihovoj iskoristivosti.

Obrazloženje

Kriteriji smanjenja vrijednosti objekta utvrđeni su iz slijedećih razloga:

- dugogodišnjim praćenjem ustanovljeno je da objekti izgrađeni na groblju zbog tipa i načina izgradnje propadaju neusporedivo brže od drugih čvrstih objekata - na ovaj način stječu se i dodatna minimalna sredstva koja se koriste za pokrivanje tekućih troškova na groblju.

Odluka br. 17

Odluka o rashodu i prodaji osnovnog sredstva:

Red.br. Inv.br. Naziv NV=IV Sadašnja vrijednost Otpis izvršen
1. 2282 ŠKODA FELICIA LX I 1.3 47.549,51 / 2005. g.

Obrazloženje

Povjerenstvo zaduženo za provođenje postupka procjene, rashoda i prodaje dijela materijalne imovine – osobnog vozila ŠKODA FELICIA LX 1.3, registarskih oznaka RI 326-IL izvršilo je uvid i utvrdilo da je isto staro osamnaest godina i u velikoj mjeri dotrajalo.
Osobno vozilo prodati će se putem internog oglašavanja po sistemu „tko da više“, a prema izvršenoj procjeni od strane Porsche Inter Auto d.o.o., Podružnica Rijeka i utvrđene cijene od strane Nadzornog odbora Društva u početnom iznosu od 1.000,00 kn sa PDV-om.
U slučaju da se na interni oglas ne dostavi niti jedna ponuda osobno vozilo će se prodati Porsche Inter Auto d.o.o., Podružnica Rijeka po sistemu „staro za novo“.
Provedbu prodaje provodi Povjerenstvo, koje je dužno Nadzornom odboru dostaviti Izvješće o provedenom postupku.

Zaključak br. 9

U Izvješću o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje 01.01.2018. do 30.09.2018. godine ispraviti pogreške kako slijedi:

Str. 5., Tablica br. 5:

 • Redni broj 1.1.1., stupac br. 5 – umjesto 64,44 navesti 65,44
 • Redni broj 1.1.2., stupac br. 5 – umjesto 97,42 navesti 97,39 Str. 7., Tablica br. 6:
 • Redni broj II. 2. b), stupac 3 -  umjesto 4.200.00 navesti 4.200.000
 • Redni broj II. 2. b) stupac 5 – umjesto 72,97 navesti 74,07 Str. 8., Tablica br. 7:
 • Redni broj 2., stupac 5 – umjesto 72,97 navesti 74,07  

Zaključak br. 10

U Smjernicama za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu ispraviti kako slijedi:

 • toč. 6.1.4 „Dovršenje izgradnje kružnih niša i pretinaca, polje G9, cjelina D, II dio
 • toč. 7.4. „Preuzimanje pokojnika u slučajevima nasilne i drugih neprirodnih smrti na području Grada Rijeka“
 • toč. 7.5. „Preuzimanje pokojnika u slučajevima nasilne i drugih neprirodnih smrti na području Grada Bakra“
 • toč. 7.6. „Preuzimanje pokojnika u slučajevima nasilne i drugih neprirodnih smrti na području Općine Omišalj“
 • toč. 7.7. „Preuzimanje pokojnika u slučajevima nasilne i drugih neprirodnih smrti na području Općine Klana“
 • toč. 7.8. „Preuzimanje pokojnika u slučajevima nasilne i drugih neprirodnih smrti na području Općine Čavle“   

3. Sjednica 03.10.2018. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 03. 10. 2018. godine donijete su slijedeće odluke i zaključci:

Odluka br. 7

Utvrđuje se Polugodišnje statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Odluka br. 8

Daje se suglasnost direktorici Društva za sklapanje I. Dodatka Ugovoru za nabavu poslovnih usluga sa POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka na iznos od 1.422.848,25 kn bez PDV-a, odnosno 1.778.560,31 kn sa PDV-om.

Odluka br. 9

Donose se II. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu. Zadužuju se stručne službe Društva da izrade pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Odluka br. 10

Odluka o rashodu i prodaji osnovnog sredstva:

Red. br. Inv.br. Naziv NV=IV Sadašnja vrijednost Otpis izvršen
1. 2759 MOTOKULTIVATOR 14.350,10 / 2017. g.

Obrazloženje

Povjerenstvo za popis, rashod i prodaju motokultivatora izvršilo je uvid i utvrdilo da je isti star više od deset godina, te zbog dotrajalosti nije više moguća nabava rezervnih dijelova.
Motokultivator prodat će se putem internog ili javnog oglašavanja po sistemu „tko da više“, a prema izvršenoj procjeni u iznosu od 4.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 5.000,00 kn sa PDV-om.
Provedbu prodaje provodi Povjerenstvo, koje je dužno Nadzornom odboru dostaviti Izvješće o provedenom postupku.

Odluka br. 11

 Odobravaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 kn za sufinanciranje znanstvene monografije „Židovska zajednica Rijeke i liburnijske Istre u svjetlu fašističkog antisemitizma (1938. – 1943.)“.

Zaključak br. 7

Na stranici br. 7. „Izvješća o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje 01.01.2018. do 30.06.2018. godine“ izmijeniti naziv toč. 4. u „Struktura prihoda i rashoda na nivou Društva“.

Zaključak br. 8

U cijelosti se prihvaća prijedlog gđe. Lidije Flas o izmjenama i dopunama I. Dodatka Ugovoru sa POSLOVNIM SUSTAVIMA d.o.o. Rijeka.

2. Sjednica 19.07.2018. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 19. 07. 2018. godine donijeta je slijedeće odluke i zaključci:

Odluka br. 2

Usvaja se Poslovnik o radu Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

Odluka br. 3

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na usvajanje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o prostorno-tehničkim uvjetima.

Odluka br. 4

Daje se prethodna suglasnost na dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluka kako slijedi:

Šifra usluge Naziv usluge, jedinica mjere Jedinica mjere Cijena nekomunalnih usluga
osnovica

PDV

25%

Mal. cijena s PDV-om
USL 96 Preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije - Općina Čavle kom 801,87 200,47 1.002,34

Ove dopuneCjenika pogrebničkih i grobarskih usluga primjenjuju se od 20. srpnja 2018. godine.

Odluka br. 5

Donose se I. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.
Zadužuju se stručne službe Društva da izrade pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Odluka br. 6
Odobravaju se sredstva u iznosu od 90.000,00 kn Kliničkom bolničkom centru Rijeka za sufinanciranje troškova uređenja prostora Klinike za kirurgiju i Klinike za internu medicinu.

Zaključak br. 1

U čl. 9. Poslovnika o radu Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka dodati čl. 4. koji glasi: „Iznimno, poziv za sjednicu sa materijalom može se dostaviti elektronskom poštom, sa potvrdom primitka“.


Zaključak br. 2

Prihvaća se informacija o:
- Godišnjem financijskom izvještaju KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2017. godinu
- Izvješću o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka za stanjem na dan 31.12.2017. godine
- Izvještaju neovisnog revizora za 2017. godinu
- Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini

Zaključak br. 3

Prihvaća se informacija o Dodatku I. Ugovoru o zakupu poslovnog prostora na Kozali, Petra Kobeka 13, sklopljenog dana 27.06.2018. godine sa tvrtkom RI ISA d.o.o. Rijeka.


Zaključak br. 4

Prihvaća se informacija o donaciji financijskih sredstava šahovskom klubu Draga za pomoć pri organizaciji 18. Međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“ u iznosu od 6.500,00 kn.


Zaključak br. 5

Prihvaća se informacija o kupnji jedne povratne zrakoplovne karte za učenika Gimnazije Andrije Mohorovičića iz Rijeke za odlazak na natjecanje iz robotike FIRST u New York u iznosu od 5.367,00 kn.


Zaključak br. 6

Prihvaća se informacija o recertifikaciji KD KOZALA d.o.o. Rijeka na normu ISO 9001:2015.

1. Sjednica 27.06.2018. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 27. 06. 2018. godine donijeta je slijedeća odluka:

Odluka br. 1

Za predsjednicu Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka imenuje se Lidija Flas. Za zamjenicu predsjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka imenuje se Vesna Blanuša.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x