Rad Nadzornog odbora

18. Sjednica 30.09.2020. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 30. 09. 2020. godine donijete su slijedeće odluke i zaključci:

Odluka br. 71
Daje se nalog revizorskom društvu GEA d.o.o. Rijeka da izvrši reviziju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu sukladno ponudi br. 1 od 10.09.2020. godine na iznos od 30.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 37.500,00 kn sa PDV-om.

Revizorsko društvo GEA d.o.o. Rijeka izvršiti će reviziju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. za 2020. godinu sukladno slijedećoj dinamici:
- snimanje kolanja dokumentacije, ocjena sustava internih računovodstvenih kontrola i upoznavanje s cjelokupnim poslovanjem,
- nadzor nad postupcima popisa imovine i obveza Društva na dan 31.12.2020. godine,
- revizija sastavljenih financijskih izvještaja za 2020. godinu, izrada Izvješća o izvršenoj reviziji i objektivnosti podataka iz financijskih izvještaja.

Rok za dostavu pisanog Izvješća o izvršenoj reviziji je najkasnije do 16.04.2021. godine.

Odluka br. 72
Donose se III. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Zaključak br. 39
Prihvaća se Informacija o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu

Zaključak br. 40
Prihvaća se Informacija o realizaciji primjene Odluke o obročnoj otplati naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje.

17. Sjednica 23.07.2020. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 23. 07. 2020. godine donijeti su slijedeći zaključci:

Zaključak br. 34
Članak 1.
Prihvaća se Informacija o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2019. godinu.

Članak 2.
Uprava je odgovorno pristupila pripremanju i odobravanju financijskih izvještaja u skladu s pozitivnim propisima.

U skladu s odgovornošću revizora, mišljenje revizora je da su izvještaji u skladu s pozitivnim propisima kojima se uređuje poslovanje Društva.

Članak 3.
Dana 15. srpnja 2020. godine Skupština Društva donijela je Odluku o usvajanju Financijskih izvještaja i izvještaj neovisnog revizora za 2019. godinu.

Zaključak br. 35
Prihvaća se Informacija o dugoročnom kreditu za dovršetak izgradnje grobnica na C.G.G. Drenova, polje G-10, cjeline B i C.

Zaključak br. 36
Prihvaća se Informacija o radovima na sanaciji Centralnog objekta na C.G.G. Drenova-raskid ugovora.

Zaključak br. 37
Prihvaća se Informacija o nadzornoj posjeti sukladno normi ISO 9001:2015.

Zaključak br. 38
Prihvaća se Informacija o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine.

16. Sjednica 25.06.2020. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 25. 06. 2020. godine donijeti su slijedeći zaključci:

Zaključak br. 30
Članak 1.
Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka razmotrio je Godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu, i to:
1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Izvještaj o novčanim tokovima
4. Izvještaj o promjenama kapitala
5. Bilješke uz financijska izvješća

Članak 2.
U računu dobiti i gubitka za 2019. godinu iskazani su slijedeći rezultati poslovanja: ukupni prihod u iznosu od 28.544.331 kuna, ukupni rashod u iznosu od 28.435.769 kuna i dobit prije oporezivanja u iznosu od 108.562 kuna, odnosno nakon oporezivanja dobit poslovne godine iznosi 62.284 kuna.
Bilanca na dan 31.12.2019. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 56.941.142 kuna.

Članak 3.
Godišnja financijska izvješća iz ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Zaključak br. 31
Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Prijedlog Uprave Društva o upotrebi ostvarene dobiti za 2019. godinu u iznosu od 62.284 kuna na način da se ista rasporedi u zadržanu dobit.

Zaključak br. 32
Izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godini upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Zaključak br. 33
Članak 1.
Utvrđuje se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini.
Članak 2.
Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenje poslova Društva u 2019. godini upućuje se Skupštini Društva na razmatranje.

15. Sjednica 30.03.2020. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 30. 03. 2020. godine donijete su slijedeće odluke i zaključak:

Odluka br. 67
Usvaja se Izvješće o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.

Odluka br. 68
Donose se II. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Tabelarni prikaz II. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.

Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Odluka br. 69
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Odluka br. 70
Odobravaju se sredstva u iznosu od 9.000,00 kn Šahovskom klubu „Draga“ Rijeka za pomoć pri organizaciji 20. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“.

Zaključak br. 29
Prihvaća se Izvješće o prodaji osobnog vozila OPEL CORSA COSMO.

14. Sjednica 31.01.2020. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 31. 01. 2020. godine donijeta je slijedeća odluka i zaključci:

Odluka br. 65

Donose se I. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Tabelarni prikaz I. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.

Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Odluka br. 66 o rashodu i prodaji osnovnog sredstva

Red.

br.

Inv.br. Naziv NV=IV Sadašnja vrijednost Zadnja amortizacija
1. 2559 OPEL CORSA COSMO 1,4 76.644,39 / 2008. g.

Povjerenstvo zaduženo za provođenje postupka procjene, rashoda i prodaje dijela materijalne imovine – osobnog vozila OPEL CORSA COSMO 1,4, registarskih oznaka RI 797-KZ izvršilo je uvid i utvrdilo da je isto staro šesnaest godina i u velikoj mjeri dotrajalo.

Osobno vozilo prodati će se putem internog oglašavanja po sistemu „tko da više“, a prema izvršenoj procjeni od strane ADRIA P.A. d.o.o., Mihačeva draga 7, 51000 Rijeka i utvrđene cijene od strane Nadzornog odbora Društva u početnom iznosu od 5.100,00 kn sa PDV-om.

Provedbu prodaje provodi Povjerenstvo, koje je dužno Nadzornom odboru dostaviti Izvješće o provedenom postupku.

Zaključak br. 27

Prihvaća se informacija o provedenom postupku popisa, procjene, rashoda i prodaje artikala BIONDAN.

Zaključak br. 28

Prihvaća se informacija o Uputi o suradnji između Grada Rijeke i korisnika.

13. Sjednica 23.12.2019. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 23. 12. 2019. godine donijete su slijedeće odluke:

Odluka br. 58

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Odluka br. 59

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Odluka br. 60

Utvrđuje se vrijednost lokacije groblja i koeficijent opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom za 2020. godinu, kako slijedi:

Groblje

Čl. 14. Odluke o grobljima

Vrijednost lokacije

Čl. 15. Odluke o grobljima
Koeficijent opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom
Iznos naknade
(kn/m2, bez PDV-a)
1 2 3 4
C.G.G. Drenova 1.094,40 kn/m2 bez PDV-a 1,00 1.094,40
Kozala 0,90 984,96
Trsat 0,90 984,96
Zamet 0,80 875,52
Sveti Kuzam 0,60 656,64
Draga 0,60 656,64
Donja Drenova 0,60 656,64
Gornja Drenova 0,60 656,64

Ukupna visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se umnoškom vrijednosti iz stupca br. 4 i neto površine tog grobnog mjesta.

Odluka br. 61

Daje se prethodna suglasnost Upravi Društva za utvrđivanje godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu, kako slijedi:

Opis

Iznos

- u kn

1 2
Grobovi i grobnice

300,00 sa PDV-om

240,00 bez PDV-a

Niše

198,00 sa PDV-om

158,40 bez PDV-a

Pretinci

149,00 sa PDV-om

119,20 bez PDV-a

Kapele i mauzoleji

440,00 sa PDV-om

352,00 bez PDV-a

Odluka br. 62

Visina godišnjih grobnih naknada za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem izvan Republike Hrvatske za 2020. godinu iznosi:

R.br. Opis Cijena s PDV-om

Cijena s PDV-om od 01.01.2018.

- u EUR

1 2 3 4
1. Grobovi i grobnice 603,41 80
2. Niše 482,73 64
3. Pretinci 362,04 48
4. Kapele i mauzoleji 1.206,82 160

Cijena u kn sa PDV-om izračunat će se primjenom srednjeg tečaja HNB-a za EUR na dan 01.01.2020. godine.

Ukoliko korisnik grobnog mjesta ima punomoćnika sa prebivalištem u RH, te pisanu ispravu dostavi KD KOZALA d.o.o., godišnja grobna naknada utvrđuje se u visini naknade za korisnike sa prebivalištem u RH.

Korisnik grobnog mjesta dužan je pisanim putem obavijestiti KD KOZALA d.o.o. da uplatu godišnje grobne naknade vrši sa kunskog računa u inozemstvu na kunski račun KD KOZALA d.o.o., te se u tom slučaju, godišnja grobna naknada utvrđuje u visini naknade za korisnike sa prebivalištem u RH.

Odluka br. 63

Odobravaju se sredstva u iznosu od 33.000,00 kn za sufinanciranje troškova izdavanja monografije „Godine naših Valova“.

Odluka br. 64

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe.

12. Sjednica 21.11.2019. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 21. 11. 2019. godine donijete su slijedeće odluke:

Odluka br. 53
Daje se prethodna suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Odluka br. 54
Daje se nalog revizorskom društvu GEA d.o.o. Rijeka da izvrši reviziju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu sukladno ponudi br. 001 od 04.09.2019. godine na iznos od 30.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 37.500,00 kn sa PDV-om.
Revizorsko društvo GEA d.o.o. Rijeka izvršiti će reviziju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. za 2019. godinu sukladno slijedećoj dinamici:
-         snimanje kolanja dokumentacije, ocjena sustava internih računovodstvenih kontrola i upoznavanje s cjelokupnim poslovanjem,
-         nadzor nad postupcima popisa imovine i obveza Društva na dan 31.12.2018. godine,
-         revizija sastavljenih financijskih izvještaja za 2018. godinu, izrada Izvješća o izvršenoj reviziji i objektivnosti podataka iz financijskih izvještaja.
Rok za dostavu pisanog Izvješća o izvršenoj reviziji je najkasnije do 17.04.2020. godine.

Odluka br. 55
Utvrđuje se Statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za razdoblje od 01.01. do 30.09. 2019. godine.

Odluka br. 56
Donose se IV. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Tabelarni prikaz IV. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.

Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Odluka br. 57
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva za sklapanje Ugovora o izvođenju radova na izgradnji grobnica na C.G.G. Drenova, polje G-10, cjeline B i C u iznosu od 4.898.094,62 kn bez PDV-a, odnosno 6.122.618,28 kn sa PDV-om sa VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o., Kukuljanovo 314, 51227 Kukuljanovo.

Odluka o izmjeni odluke br. 26
U Odluci br. 26. od 27. prosinca 2018. godine u članku 1. broj „55“ zamjenjuje se brojem „32“, a broj „45“ brojem „68“.

11. Sjednica 24.09.2019. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 24. 09. 2019. godine donijete su slijedeće odluke:

Odluka br. 49
Utvrđuje se Polugodišnje statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Odluka br. 50
Prihvaća se informacija o izvođenju radova na sanaciji Centralnog objekta na C.G.G. Drenova, te prijedlog da se osigura dodatnih 170.000,00 kn za financiranje radova i sklopi Ugovor o izvođenju radova sa ALMES d.o.o. Viškovo sukladno ponudi br. 24-07-191 od 25.07.2019. godine na iznos od 767.075,00 kn bez PDV-a, odnosno 958.843,75 kn sa PDV-om.

Odluka br. 51

Donose se III. izmjene Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.
 
Tabelarni prikaz III. izmjena Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.
 
Zadužuju se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Odluka br. 52
Daje se prethodna suglasnost na izmjene i dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga, kako slijedi:

Šifra usluge Naziv usluge Jedinica mjere Cijena pogrebničkih i grobarskih usluga
Osnovica PDV Cijena s PDV-om
HUSL300 Usluga kremiranja kom Prema stvarnom trošku Prema stvarnom trošku
Ove izmjene i dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga primjenjuju se od 25. rujna 2019. godine.

10. Sjednica 25.07.2019. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 25. 07. 2019. godine donijete su slijedeće odluke i zaključak:

Odluka br. 46
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o primjeni računovodstvenih politika KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

Odluka br. 47
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o vođenju odvojenih računovodstvenih poslova za obavljanje povjerene komunalne djelatnosti te tržišnih gospodarskih djelatnosti.

Odluka br. 48
Usvaja se prijedlog Povjerenstva za popis, procjenu, rashod prodaju i/ili uništenje artikala BIONDAN za da se izvrši rashod slijedećih atrikala:

Red.br. Šifra artikla Naziv artikla Količina za otpis (kom) Jedinična cijena (kn, bez PDV-a) Ukupna vrijednost (kn, bez PDV-a)
1. B10001 Brojke i slova 48.892 3,98 194.590,16
2. B10002 Oznake 1.250 4,14 5.175,00
Ukupno: 199.765,16

Zaključak br.26
Prihvaća se informacija o potrebi sanacije Centralnog objekta na C.G.G. Drenova.

9. Sjednica 13.06.2019. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 13. 06. 2019. godine donijete su slijedeće odluke:

Odluka br. 39
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

Odluka br. 40
Utvrđuje se Statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za razdoblje od 01.01. do 31.03. 2019. godine.

Odluka br. 41
Donose se I. izmjene Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu. Tabelarni prikaz I. izmjena Plana poslovanja iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio. Zadužuju se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Odluka br. 42
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Pravilnika o prikupljanju, obrati i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba.

Odluka br. 43
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na sklapanje ugovora sa korisnicima koji žele urediti plaćanje godišnje grobne naknade unaprijed, prije dospijeća obveze.
Ugovor se zaključuje za razdoblje od minimalno 10 godina na više, temeljem pisanog zahtjeva.
Ugovor se zaključuje sa korisnicima koji prema KD KOZALA d.o.o. u trenutku sklapanja ugovora nemaju nepodmirenih obveza.
Ugovorom se korisnici obvezuju jednokratno podmiriti iznos godišnje grobne naknade za ugovoreno trajanje ugovora u iznosu sukladno odluci Nadzornog odbora.
Promjena iznosa godišnje grobne naknade tijekom trajanja ugovornog odnosa, mijenja i vremensko trajanje ugovora.

Odluka br. 44
Daje se prethodna suglasnost na izmjene Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga, kako slijedi:

Šifra usluge Naziv usluge Jedinica mjere Cijena nekomunalnih usluga
Osnovica PDV 25% Cijena s PDV-om
USL 74 Preuzimanje, prijevoz, kremiranje i zbrinjavanje patološkog otpada kpl 10.500,00 2.625,00 13.125,00

Ove dopune Cjenika pogrebnih usluga primjenjuju se od 14. lipnja 2019. godine.

Odluka br. 45
Donose se II. izmjene Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.
Tabelarni prikaz II. izmjena Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.
Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

8. Sjednica 26.04.2019. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 26. 04. 2019. godine donijete su slijedeće odluke i zaključci:

Odluka br. 37
Donose se I. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.
Tabelarni prikaz I. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.
Zadužuje se Ured Uprave Društva da izrade pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Odluka br. 38
1. Daje se suglasnost na razdvajanje Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga Komunalnog društva KOZALA d.o.o. Rijeka od 01. siječnja 1997. godine, koji sadrži izmjene i dopune od 16. studenog 2001. godine, 19. studenog 2007. godine, 24. travnja 2008. godine, 23. veljače 2012. godine, 28. veljače 2013. godine, 02. travnja 2015. godine, 29. prosinca 2016. godine, 01. svibnja 2017. godine, 09. lipnja 2017. godine, 21. srpnja 2017. godine, 20. srpnja 2018. godine i 01. siječnja 2019. godine.
2. Daje se prethodna suglasnost na Cjenik pogrebničkih i grobarskih usluga Komunalnog društva KOZALA d.o.o. Rijeka.
3. Suglasno članku 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH br. 68/18 i 110/18) Cjenik sa strukturom komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja Komunalnog društva KOZALA d.o.o. Rijeka dostavlja se Gradonačelniku Grada Rijeke radi pribavljanja prethodne suglasnosti.
4. Cjenik iz točke 2. ove Odluke stupiti će na snagu istim danom kao i Cjenik iz točke 3. ove Odluke.

Zaključak br. 18
Članak 1.
Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka razmotrio je Godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu, i to:
1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Izvještaj o novčanim tokovima
4. Izvještaj o promjenama kapitala
5. Bilješke uz financijska izvješća

Članak 2.
U računu dobiti i gubitka za 2018. godinu iskazani su slijedeći rezultati poslovanja: ukupni prihod u iznosu od 27.853.896 kuna, ukupni rashod u iznosu od 27.541.314 kuna i dobit prije oporezivanja u iznosu od 312.582 kuna, odnosno nakon oporezivanja dobit poslovne godine iznosi 87.656 kuna.
Bilanca na dan 31.12.2018. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 47.872.288 kuna.

Članak 3.
Godišnja financijska izvješća iz ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Zaključak br. 19
Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Prijedlog Uprave Društva o upotrebi ostvarene dobiti za 2018. godinu u iznosu od 87.656 kuna na način da se ista rasporedi u zadržanu dobit.

Zaključak br. 20
Izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godini upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Zaključak br. 21
U financijskim izvještajima Društva iskazivati razradu prihoda i rashoda Službe za pogrebničke i grobarske poslove i Službe za klesarske i prateće poslove s izdvojenim alociranim troškom Ureda Uprave.

Zaključak br. 22
Članak 1.
Prihvaća se Informacija o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018. godinu.
Članak 2.
Uprava je odgovorno pristupila pripremanju i odobravanju financijskih izvještaja u skladu s pozitivnim propisima.
U skladu s odgovornošću revizora, mišljenje revizora je da su izvještaji u skladu s pozitivnim propisima kojima se uređuje poslovanje Društva.
Članak 3.
Financijski izvještaji i izvještaj neovisnog revizora za 2018. godinu upućuju se Skupštini Društva na razmatranje.

Zaključak br. 23
Zadužuje se Uprava Društva da predloži Grupaciji održavanja groblja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori pokretanje inicijative da se PDV na godišnje grobne naknade obračuna i plaća tek kada je usluga i naplaćena.

Zaključak br. 24
Članak 1.
Utvrđuje se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini.
Članak 2.
Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenje poslova Društva u 2018. godini upućuje se Skupštini Društva na razmatranje.

Zaključak br. 25
Prihvaća se informacija o provedenoj recertifikaciji provjeri sustava upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima norme ISO 9001:2015.

7. Sjednica 04.04.2019. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 04. 04. 2019. godine donijete su slijedeće odluke i zaključak:

Odluka br. 30
Usvaja se Poslovnik o radu Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

Odluka br. 31
Usvaja se Izvješće o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.

Odluka br. 32
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na sklapanje Ugovora o unosu nekretnina u društvo i prijenosu prava vlasništva između Grada Rijeke i KD KOZALA d.o.o. Rijeka.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka br. 33
Daje se prethodna suglasnost Skupštini Društva na donošenje Odluke o izmjenama Izjave o osnivanju KD KOZALA d.o.o. Rijeka.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka br. 34
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Odluke o pravilima ponašanja na grobljima.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka br. 35
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Pravilnika o vođenju odvojenih računovodstvenih poslova za obavljanje povjerene komunalne djelatnosti te tržišnih gospodarskih djelatnosti.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Oluka br. 36
Potvrđuje se isplata sredstva u iznosu od 10.000,00 kn za humanitarnu akciju za Milu Rončević „Svi za Milu“ prethodno usaglašenu u telefonskom kontaktu sa članovima Nadzornog odbora.


Zaključak br. 17
Razmotriti mogućnost odvojenog praćenja troškova rada Ureda grobne evidencije, koja obavlja poslove temeljem prenesenih javnih ovlasti, a u svrhu eventualnog budućeg financiranja rada Ureda iz Proračuna Grada Rijeke.

6. Sjednica 21.02.2019. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 21. 02. 2019. godine donijete su slijedeće odluke i zaključci:

Odluka br. 27

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva za sklapanje:

 • Ugovora o izvođenju pripremnih građevinskih radova na polju G-10 na C.G.G. Drenova u iznosu od 1.170.543,00 kn bez PDV-a odnosno 1.463.178,75 kn sa PDV-om,
 • Ugovora o izvođenju radova na dovršenju kružnih niša na polju G-9-D II. dio na C.G.G. Drenova u iznosu od 1.639.142,00 kn bez PDV-a, odnosno 2.048.927,50 kn sa PDV-om, sa VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o., Kukuljanovo 314, 51227 Kukuljanovo.

Odluka br. 28

Odobravaju se sredstva u iznosu od 6.500,00 kn Šahovskom klubu „Draga“ Rijeka za pomoć pri organizaciji 19. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“.

Odluka br. 29

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva za sklapanje Ugovora o nabavi i isporuci granitnih poluproizvoda - poliranih u 2019. godini sa ORT d.o.o., Sv. L. B. Mandića 231a, 31000 Osijek, na iznos od 1.009.200,00 kn bez PDV-a, odnosno 1.261.500,00 kn sa PDV-om.

Zaključak br. 14

1. Ugovor o izvođenju pripremnih građevinskih radova na polju G-10 na C.G.G Drenova i Ugovor o izvođenju radova na dovršenju kružnih niša na polju G-9-D II. dio na C.G.G. Drenova mijenjaju se na način da čl. 9. postane čl. 8., čl. 10. postane čl. 9. osim trećeg stavka koji postaje novi čl. 11., a čl. 8. da bude čl. 10.

2. Prilikom davanje prethodne na sklapanje ugovora temeljem okvirnog sporazuma, potrebno je u materijalima za Nadzorni odbor, uz prijedloge ugovora, dostaviti i okvirni sporazum sa prilozima. Ukoliko je isti preopsežan isti se može dostaviti članovima u elektronskom obliku e-mailom.

Zaključak br. 15

Prihvaća se informacija o prijedlogu nove Odluke o grobljima i Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja.
 
Zaključak br. 16
Prihvaća se informacija o prijenosu prava vlasništva između Grada Rijeke i KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

5. Sjednica 27.12.2018. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 27. 12. 2018. godine donijete su slijedeće odluke i zaključci:

Odluka br. 18

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

Odluka br. 19

Donose se IV. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu. Zadužuju se stručne službe Društva da izrade pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Odluka br. 20

Daje se prethodna suglasnost na dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga, kako slijedi:

Šifra usluge Naziv usluge, jedinica mjere Cijena nekomunalnih usluga
osnovica

PDV

25%

Mal. cijena s PDV-om
USL 97 Organizacija usluge kremiranja 100,00 25,00 125,00

Ove dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga primjenjuju se od 01. siječnja 2019. godine.

Odluka br. 21

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Odluka br. 22

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Odluka br. 23

Utvrđuje se vrijednost lokacije groblja i koeficijent opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom za 2019. godinu; kako slijedi:

Groblje

Čl. 14. Odluke o grobljima

Vrijednost lokacije

Čl. 15. Odluke o grobljima
Koeficijent opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom
Iznos naknade
(kn/m2, bez PDV-a)
1 2 3 4
C.G.G. Drenova 1.094,40 kn/m2 bez PDV-a 1,00 1.094,40
Kozala 0,90 984,96
Trsat 0,90 984,96
Zamet 0,80 875,52
Sveti Kuzam 0,60 656,64
Draga 0,60 656,64
Donja Drenova 0,60 656,64
Gornja Drenova 0,60 656,64

Ukupna visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se umnoškom vrijednosti iz stupca br. 4 i neto površine tog grobnog mjesta.

Odluka br. 24

Daje se prethodna suglasnost Upravi Društva za utvrđivanje godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu, kako slijedi:

Opis

Iznos

- u kn

1 2
Grobovi i grobnice

300,00 sa PDV-om

240,00 bez PDV-a

Niše

198,00 sa PDV-om

158,40 bez PDV-a

Pretinci

149,00 sa PDV-om

119,20 bez PDV-a

Kapele i mauzoleji

440,00 sa PDV-om

352,00 bez PDV-a

Odluka br. 25

Visina godišnjih grobnih naknada za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem izvan Republike Hrvatske za 2019. godinu iznosi:

R.br. Opis Cijena s PDV-om

Cijena s PDV-om od 01.01.2018.

- u EUR

1 2 3 4
1. Grobovi i grobnice 603,41 80
2. Niše 482,73 64
3. Pretinci 362,04 48
4. Kapele i mauzoleji 1.206,82 160

(Srednji tečaj HNB-a za EUR na dan 21.12.2017.godine = 7,542666)

Odluka br. 26

Od 01. siječnja 2019. godine zajednički prihodi i rashodi Službe za pogrebničke i grobarske poslove dijele se u slijedećim omjerima:

• Tržišna djelatnost 55%

• Komunalna djelatnost 45%

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.

Zaključak br. 11

1. U Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu mijenjati čl. 4. na način da glasi „Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči“.

2. U Prilogu br. 1. Pravilnika o radu izmijeniti naziv radnog mjesta pod toč. 3.16. u „Poslovođa održavanja na grobljima“.

3. U Prilogu br. 2. Pravilnika o radu izmijeniti posljednju rečenicu na način da glasi: „Struktura, odnosi i veze između pojedinih službi, referada, pogona, odjela unutar službi i Ureda Uprave, grafički je utvrđena organizacijskom shemom kako slijedi:“.

4. U organizacijskoj shemi Službe za klesarske i prateće poslove navesti kako slijedi: „Tehnička priprema“, „Finalna obrada i montaža“, „Cvjećarnice“.

5. U Prilogu br. 3. Pravilnika o radu – Sistematizacija radnih mjesta, mijenjati kako slijedi:
- toč. 3.4. – odgovoran je za organizaciju te za kvalitetno i pravovremeno obavljanje pogrebničkih i grobarskih poslove na groblju za koje je zadužen,
- toč. 3.16. – brisati „organizira, vodi, kontrolira i odgovara za kvalitetno i pravovremeno obavljanje pogrebničkih i grobarskih poslova po nalogu rukovoditelja službe“.

Zaključak br. 12

U Planu poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu izmijeniti kako slijedi:

• na str. 6,. u tablici br. 5., u stupcu br. 4., redni broj 1.1. prihod od prodaje iznosi 26.072.000,00 kn,

• na str. 9., u tablici br. 8., stupcu br. 7., redni broj IV.4 navesti indeks 75,00,

• na str. 11., u tablici br. 11., navesti indeks u stupcu br. 5., pod red. br. A 103,71, te pod red. br. A4. 99,10,

pod red. br. 7 navesti u stupcu br. 5. indeks 100,00, te u stupcu br. 6. indeks 14,29.
 
Zaključak br. 13
Prihvaća se informacija o prodaji motokultivatora i osobnog vozila ŠKODA FELICIA.

4. Sjednica 22.11.2018. godine

Na sjednici dana 22. 11. 2018. godine donijete su slijedeće odluke i zaključci:

Odluka br. 12

Utvrđuje se Statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za razdoblje od 01.01. do 30.09. 2018. godine

Odluka br. 13

Daje se nalog revizorskom društvu GEA d.o.o. Rijeka da izvrši reviziju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu sukladno ponudi br. 4 od 12.09.2018. godine na iznos od 30.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 37.500,00 kn sa PDV-om.

Odluka br. 14

Donose se III. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu. Zadužuju se stručne službe Društva da izrade pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Odluka br. 15

Daje se prethodna suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Odluka br. 16

Daje se suglasnost Upravi Društva za donošenje izmjena i dopuna Cjenika klesarskih proizvoda i usluga, kako slijedi:

Članak 1.

 Uređenje i zaštita nadgrobnih spomenika
 • Impregnacija kamena vapnenačkog porijekla
kn 348,00/m2
 • Impregnacija granita
kn 398,00/m2

Naknade su navedene bez PDV-a.

Članak 2.

UVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI OBJEKATA STARIJEG DATUMA IZGRADNJE:

Vrijednosti objekata starijeg datuma izgradnje dobiju se na osnovi trenutne tržišne vrijednosti istih, s tim da se prodajne vrijednosti umanjuju u postotku zavisno od starosti objekata, građevinskom stanju objekata, o iskoristivosti natpisnih ploča i ostalih elemenata nadgrobnog spomenika.

Starost objekata:

 • za objekte stare 1 – 2 godine vrijednosti se umanjuju za 10 %
 • za objekte stare 3 – 4 godine vrijednosti se umanjuju za 20 %
 • za objekte stare 5 – 10  godina vrijednosti se umanjuju za 30 %
 • za objekte stare preko 10 godina vrijednosti se umanjuju za 50 %  

Ako su natpisne ploče na objektu ispisane ili na drugi način oštećene, onda se od dobivenih vrijednosti odbija tržišna vrijednost nove natpisne ploče. Vrijednosti ostalih elemenata nadgrobnog spomenika valoriziraju se sukladno njihovoj iskoristivosti.

Obrazloženje

Kriteriji smanjenja vrijednosti objekta utvrđeni su iz slijedećih razloga:

- dugogodišnjim praćenjem ustanovljeno je da objekti izgrađeni na groblju zbog tipa i načina izgradnje propadaju neusporedivo brže od drugih čvrstih objekata - na ovaj način stječu se i dodatna minimalna sredstva koja se koriste za pokrivanje tekućih troškova na groblju.

Odluka br. 17

Odluka o rashodu i prodaji osnovnog sredstva:

Red.br. Inv.br. Naziv NV=IV Sadašnja vrijednost Otpis izvršen
1. 2282 ŠKODA FELICIA LX I 1.3 47.549,51 / 2005. g.

Obrazloženje

Povjerenstvo zaduženo za provođenje postupka procjene, rashoda i prodaje dijela materijalne imovine – osobnog vozila ŠKODA FELICIA LX 1.3, registarskih oznaka RI 326-IL izvršilo je uvid i utvrdilo da je isto staro osamnaest godina i u velikoj mjeri dotrajalo.
Osobno vozilo prodati će se putem internog oglašavanja po sistemu „tko da više“, a prema izvršenoj procjeni od strane Porsche Inter Auto d.o.o., Podružnica Rijeka i utvrđene cijene od strane Nadzornog odbora Društva u početnom iznosu od 1.000,00 kn sa PDV-om.
U slučaju da se na interni oglas ne dostavi niti jedna ponuda osobno vozilo će se prodati Porsche Inter Auto d.o.o., Podružnica Rijeka po sistemu „staro za novo“.
Provedbu prodaje provodi Povjerenstvo, koje je dužno Nadzornom odboru dostaviti Izvješće o provedenom postupku.

Zaključak br. 9

U Izvješću o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje 01.01.2018. do 30.09.2018. godine ispraviti pogreške kako slijedi:

Str. 5., Tablica br. 5:

 • Redni broj 1.1.1., stupac br. 5 – umjesto 64,44 navesti 65,44
 • Redni broj 1.1.2., stupac br. 5 – umjesto 97,42 navesti 97,39 Str. 7., Tablica br. 6:
 • Redni broj II. 2. b), stupac 3 -  umjesto 4.200.00 navesti 4.200.000
 • Redni broj II. 2. b) stupac 5 – umjesto 72,97 navesti 74,07 Str. 8., Tablica br. 7:
 • Redni broj 2., stupac 5 – umjesto 72,97 navesti 74,07  

Zaključak br. 10

U Smjernicama za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu ispraviti kako slijedi:

 • toč. 6.1.4 „Dovršenje izgradnje kružnih niša i pretinaca, polje G9, cjelina D, II dio
 • toč. 7.4. „Preuzimanje pokojnika u slučajevima nasilne i drugih neprirodnih smrti na području Grada Rijeka“
 • toč. 7.5. „Preuzimanje pokojnika u slučajevima nasilne i drugih neprirodnih smrti na području Grada Bakra“
 • toč. 7.6. „Preuzimanje pokojnika u slučajevima nasilne i drugih neprirodnih smrti na području Općine Omišalj“
 • toč. 7.7. „Preuzimanje pokojnika u slučajevima nasilne i drugih neprirodnih smrti na području Općine Klana“
 • toč. 7.8. „Preuzimanje pokojnika u slučajevima nasilne i drugih neprirodnih smrti na području Općine Čavle“   

3. Sjednica 03.10.2018. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 03. 10. 2018. godine donijete su slijedeće odluke i zaključci:

Odluka br. 7

Utvrđuje se Polugodišnje statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Odluka br. 8

Daje se suglasnost direktorici Društva za sklapanje I. Dodatka Ugovoru za nabavu poslovnih usluga sa POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka na iznos od 1.422.848,25 kn bez PDV-a, odnosno 1.778.560,31 kn sa PDV-om.

Odluka br. 9

Donose se II. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu. Zadužuju se stručne službe Društva da izrade pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Odluka br. 10

Odluka o rashodu i prodaji osnovnog sredstva:

Red. br. Inv.br. Naziv NV=IV Sadašnja vrijednost Otpis izvršen
1. 2759 MOTOKULTIVATOR 14.350,10 / 2017. g.

Obrazloženje

Povjerenstvo za popis, rashod i prodaju motokultivatora izvršilo je uvid i utvrdilo da je isti star više od deset godina, te zbog dotrajalosti nije više moguća nabava rezervnih dijelova.
Motokultivator prodat će se putem internog ili javnog oglašavanja po sistemu „tko da više“, a prema izvršenoj procjeni u iznosu od 4.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 5.000,00 kn sa PDV-om.
Provedbu prodaje provodi Povjerenstvo, koje je dužno Nadzornom odboru dostaviti Izvješće o provedenom postupku.

Odluka br. 11

 Odobravaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 kn za sufinanciranje znanstvene monografije „Židovska zajednica Rijeke i liburnijske Istre u svjetlu fašističkog antisemitizma (1938. – 1943.)“.

Zaključak br. 7

Na stranici br. 7. „Izvješća o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje 01.01.2018. do 30.06.2018. godine“ izmijeniti naziv toč. 4. u „Struktura prihoda i rashoda na nivou Društva“.

Zaključak br. 8

U cijelosti se prihvaća prijedlog gđe. Lidije Flas o izmjenama i dopunama I. Dodatka Ugovoru sa POSLOVNIM SUSTAVIMA d.o.o. Rijeka.

2. Sjednica 19.07.2018. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 19. 07. 2018. godine donijeta je slijedeće odluke i zaključci:

Odluka br. 2

Usvaja se Poslovnik o radu Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

Odluka br. 3

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na usvajanje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o prostorno-tehničkim uvjetima.

Odluka br. 4

Daje se prethodna suglasnost na dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluka kako slijedi:

Šifra usluge Naziv usluge, jedinica mjere Jedinica mjere Cijena nekomunalnih usluga
osnovica

PDV

25%

Mal. cijena s PDV-om
USL 96 Preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije - Općina Čavle kom 801,87 200,47 1.002,34

Ove dopuneCjenika pogrebničkih i grobarskih usluga primjenjuju se od 20. srpnja 2018. godine.

Odluka br. 5

Donose se I. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.
Zadužuju se stručne službe Društva da izrade pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Odluka br. 6
Odobravaju se sredstva u iznosu od 90.000,00 kn Kliničkom bolničkom centru Rijeka za sufinanciranje troškova uređenja prostora Klinike za kirurgiju i Klinike za internu medicinu.

Zaključak br. 1

U čl. 9. Poslovnika o radu Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka dodati čl. 4. koji glasi: „Iznimno, poziv za sjednicu sa materijalom može se dostaviti elektronskom poštom, sa potvrdom primitka“.


Zaključak br. 2

Prihvaća se informacija o:
- Godišnjem financijskom izvještaju KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2017. godinu
- Izvješću o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka za stanjem na dan 31.12.2017. godine
- Izvještaju neovisnog revizora za 2017. godinu
- Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini

Zaključak br. 3

Prihvaća se informacija o Dodatku I. Ugovoru o zakupu poslovnog prostora na Kozali, Petra Kobeka 13, sklopljenog dana 27.06.2018. godine sa tvrtkom RI ISA d.o.o. Rijeka.


Zaključak br. 4

Prihvaća se informacija o donaciji financijskih sredstava šahovskom klubu Draga za pomoć pri organizaciji 18. Međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“ u iznosu od 6.500,00 kn.


Zaključak br. 5

Prihvaća se informacija o kupnji jedne povratne zrakoplovne karte za učenika Gimnazije Andrije Mohorovičića iz Rijeke za odlazak na natjecanje iz robotike FIRST u New York u iznosu od 5.367,00 kn.


Zaključak br. 6

Prihvaća se informacija o recertifikaciji KD KOZALA d.o.o. Rijeka na normu ISO 9001:2015.

1. Sjednica 27.06.2018. godine

Na sjednici Nadzornog odbora dana 27. 06. 2018. godine donijeta je slijedeća odluka:

Odluka br. 1

Za predsjednicu Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka imenuje se Lidija Flas. Za zamjenicu predsjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka imenuje se Vesna Blanuša.

Besplatni telefon
0800 248 247
x