Sjednice

22. Sjednica - 10.07.2024. godine

1. Prihvaćanje zapisnika sa 21. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 14. lipnja 2024. godine

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu

21. Sjednica - 14.06.2024. godine

1. Prihvaćanje zapisnika sa 20. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 08. svibnja 2024. godine

2. Razmatranje prijedloga Godišnjih financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu

3. Razmatranje prijedloga o upotrebi ostvarene dobiti za 2023. godinu

4. Razmatranje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2023. godinu

5. Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja neovisnog revizora za 2023. godinu

6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na III. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2024. godinu

7. Zamolba za donaciju za financiranje troškova izrade spomenika - spomen obilježja u Aleji branitelja na C.G.G. Drenova za poginule branitelje 128. brigade HV – Sveti Vid

20. Sjednica - 08.05.2024. godine

1.Prihvaćanje zapisnika sa 19. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 11. travnja 2024. godine

2.Statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. godine

3.Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini

4.Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu

19. Sjednica - 11.04.2024. godine

1. Prihvaćanje zapisnika sa 18. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 26. veljače 2024. godine

2. Izvješće o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2023. godine

3. Informacija o provedenom nadzornom auditu sukladno zahtjevu normi ISO 9001:2015

18. Sjednica - 26.02.2024. godine

1. Prihvaćanje zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 20. prosinca 2023. godine

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravila za upravljanje dokumentiranim gradivom

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu

4. Zamolba za pomoć pri organizaciji 24. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“

5. Informacija o sklapanju Dodatka I. Ugovoru o zakupu poslovnog prostora na adresi Petra Kobeka 13 sa RI ISA d.o.o. Rijeka

6. Informacija o provedenom auditu za recertifikacijsku provjeru sustava kvalitete sukladno zahtjevima norme EN 15017:2019

17. Sjednica - 20.12.2023. godine

1. Prihvaćanje zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 16. studenog 2023. godine

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2024. godinu

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2024. godinu

4. Suglasnost za utvrđivanje:

4.1. Visine naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje

4.2. Visine godišnje grobne naknade

5. Davanje prethodne suglasnosti na:

5.1. I. izmjene i dopune Strateškog plana unutarnje revizije KD KOZALA d.o.o. Rijeka za razdoblje od 2022. do 2024. godine

5.2. Godišnji plan unutarnje revizije za 2024. godinu

6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

16. Sjednica - 16.11.2023. godine

1. Prihvaćanje zapisnika sa 15. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 24. listopada 2023. godine

2. Informacija o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje od 01.01.2023. do 30.09.2023. godine

3. Informacija temeljem zaključka br. 15. Nadzornog odbora Društva od 24. listopada 2023. godine:

3.1. Procjena ostvarenja rezultata poslovanja Društva za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

3.2. Simulacija iskazanih veličina primjenom indeksa potrošačkih cijena Državnog zavoda za statistiku

4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2024. godinu

15. Sjednica - 24.10.2023. godine

1. Prihvaćanje zapisnika sa 14. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 12. srpnja 2023. godine

2. Informacija o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine

3. Donošenje Odluke o davanju naloga revizorskom društvu EKING d.o.o. Rijeka za vršenje revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu

4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

5. Informacija o prodaji vozila PIAGGIO PORTERT MAXI D

14. Sjednica - 12.07.2023. godine

1. Prihvaćanje zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 24. svibnja 2023. godine

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik klesarskih proizvoda i usluga

4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje Ugovora o nabavi granitnih poluproizvoda sa ORT d.o.o. Rijeka

5. Donošenje Odluke o rashodu i prodaji vozila PIAGGIO PORTER MAXI

6. Zamolba za sufinanciranje manifestacije Ljeto na Gradini

7. Izvješće o provedenim postupcima prodaje i zbrinjavanja rashodovane opreme

13. Sjednica - 24.05.2023. godine

1. Prihvaćanje zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 27. travnja 2023. godine

2. Razmatranje prijedloga Godišnjih financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu

3. Razmatranje prijedloga o upotrebi ostvarene dobiti za 2022. godinu

4. Razmatranje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2022. godinu

5. Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja neovisnog revizora za 2022. godinu

6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na II. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu

12. Sjednica - 27.04.2023. godine

1. Prihvaćanje zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 20. travnja 2023. godine

2. Statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine

3. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini

4. Informacija o provedenim nadzornim auditima sukladno zahtjevima normi ISO 9001:2015 i EN 15017:2019

11. Sjednica - 20.04.2023. godine

1. Prihvaćanje zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 13. travnja 2023. godine

2. Davanje prethodne suglasnosti za donošenje Odluke o utvrđivanju visine godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta

10. Sjednica - 13.04.2023. godine

1. Prihvaćanje zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 01. ožujka 2023. godine

2. Izvješće o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2022. godine

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na I. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu

9. Sjednica - 01.03.2023. godine

1. Prihvaćanje zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 30. siječnja 2023. godine

2. Donošenje Odluka o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje Okvirnog sporazuma sa TOMA TRGOVINA d.o.o. Jastrebarsko

3. Zamolba za pomoć pri organizaciji 23. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“

4. Razno

8. Sjednica - 30.01.2023. godine

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 21. prosinca 2022. godine

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje Ugovora o izvođenju radova na izgradnji grobnica, niša i pretinaca na C.G.G. Drenova, grobno polje G-11, cjelina A sa VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o. Kukuljanovo

3. Informacija o povratu kratkoročne pozajmice od ENERGO d.o.o. Rijeka

7. Sjednica - 21.12.2022. godine

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 09. prosinca 2022. godine

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu

4. Suglasnost za utvrđivanje:
4.1. Visine naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje
4.2. Visine godišnje grobne naknade

5. Davanje prethodne suglasnosti na Godišnji plan unutarnje revizije za 2023. godinu

6. Informacija o prodaji pogrebnog vozila CITROEN JUMPY

7. Zamolbe:
7.1. Sufinanciranje koncertnog nastupa povodom dočeka Nove 2023. godine u Rijeci na Korzu
7.2. Sufinanciranje manifestacije Advent na Gradini

8. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na VIII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

6. Sjednica - 09.12.2022. godine

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 11. studenog 2022. godine

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu

3. Informacija o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje od 01.01.2022. do 30.09.2022. godine

5. Sjednica - 11.11.2022. godine

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 03. studenog 2022. godine

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na VII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

4. Sjednica - 03.11.2022. godine

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 01. rujna 2022. godine

2. Informacija o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine

3. Donošenje Odluke o davanju naloga revizorskom društvu GEA d.o.o. Rijeka za vršenje revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu

4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na VI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

5. Donošenje Odluke o rashodu i prodaji CITROEN JUMPY FURGON

3. Sjednica - 01.09.2022. godine

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 03. kolovoza 2022. godine

2. Informacija o dvojnom iskazivanju cijena

2.1. u Cjeniku sa strukturom cijene komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja

2.2. vrijednosti lokacije groblja i koeficijenta opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom i godišnjih grobnih naknada za korištenje grobnog mjesta za 2022. godinu

2.3. u Cjeniku pogrebničkih i grobarskih usluga

2.4. u Cjeniku klesaskih proizvoda i usluga

2.5. u Cjeniku usluga – groblje kućnih ljubimaca Rijeka

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

2. Sjednica - 03.08.2022. godine

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 38. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 23. lipnja 2022. godine

2. Prihvaćanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 28. srpnja 2022. godine

3. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka

4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga

5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

1. Sjednica - 28.07.2022. godine

DNEVNI RED:

1. Konstituiranje Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka

38. Sjednica - 23.06.2022. godine

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 37. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 09. lipnja 2022. godine

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na III. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu

37. Sjednica - 09.06.2022. godine

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 36. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 27. svibnja 2022. godine

2. Razmatranje prijedloga Godišnjih financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu

3. Razmatranje prijedloga o upotrebi ostvarene dobiti za 2021. godinu

4. Razmatranje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2021. godinu

5. Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja neovisnog revizora za 2021. godinu

6. Zamolba za sponzorstvo ili donaciju „Udruzi za skrb autističnih osoba Rijeka“

36. Sjednica - 27.05.2022. godine

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 35. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 28. travnja 2022. godine

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti direktorici Društva za sklapanje Ugovora o nabavi i isporuci granitnih poluproizvoda-poliranih za 2022. godinu

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na II. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu

4. Davanje prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga

35. Sjednica - 28.04.2022. godine

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 34. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 11. travnja 2022. godine

2. Statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine

3. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini

4. Informacija o provedenoj recertifikaciji sustava upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima norme ISO 9001:2015

5. Informacija o sklopljenom Ugovoru o zakupu poslovnog prostora u poslovnoj zgradi u Rijeci, Petra Kobeka 13

34. Sjednica - 11.04.2022. godine

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 33. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 08. travnja 2022. godine

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje Ugovora o kratkoročnoj pozajmici sa ENERGO d.o.o. Rijeka

33. Sjednica - 08.04.2022. godine

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 32. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 04. ožujka 2022. godine

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o III. izmjenama i dopunama Odluke o primjeni računovodstvenih politika

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na utvrđivanje načina vremenskog razgraničavanja prihoda po osnovi naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje

4. Izvješće o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2021. godine

5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na I. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu

6. Izvješće o izdanim rješenjima sa obročnom otplatom

32. Sjednica - 04.03.2022. godine

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 31. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 28. prosinca 2021. godine

2. Davanje prethodne suglasnosti na:

2.1. Strateški plan unutarnje revizije KD KOZALA d.o.o. Rijeka za razdoblje od 2022. do 2024. godine

2.2. Godišnji plan unutarnje revizije za 2022. godinu

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

4. Informacija o učincima primjene Odluke o dopuni Odluke o grobljima za 2021. godinu

5. Zamolba za pomoć pri organizaciji 22. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“

6. Informacija o provedenoj nadzornoj posjeti sukladno normi EN 15017:2019

31. Sjednica - 28.12.2021. godine

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 30. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 13. prosinca 2021. godine

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu

4. Suglasnost za utvrđivanje:

4.1. Visine naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje

4.2. Visine godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem u Republici Hrvatskoj

4.3. Visine godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem izvan Republike Hrvatske

5. Donošenje prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga

6. Izvješće o prodaji vozila

30. Sjednica - 13.12.2021. godine

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 29. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 17. studenog 2021. godine

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj reviziji

4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na VII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

5. Informacija o prodaji rashodovane opreme

29. Sjednica - 17.11.2021. godine

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 28. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 27. rujna 2021. godine

2. Informacija o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje od 01.01.2021. do 30.09.2021. godine

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na VI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

4. Zamolba za donaciju za financiranje troškova izrade spomen-ploče 111. brigade ZNG/HV na C.G.G. Drenova

5. Donošenje Odluke o rashodu i prodaji dva pogrebna vozila CITROEN JUMPER

6. Informacija o postupku prodaje dijela materijalne imovine – aluminijskih vrata

28. Sjednica - 27.09.2021. godine

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 27. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 29. srpnja 2021. godine

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

3. Informacija o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine

4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na I. izmjene Plana poslovanja za 2021. godinu

5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na V. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

6. Donošenje Odluke o davanju naloga revizorskom društvu GEA d.o.o. Rijeka za vršenje revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu

7. Donošenje odluke o rashodu malog teretnog vozila Piaggio (2 kom), motokultivatora (2 kom) i stroja za čišćenje

8. Informacija o prodaji pogrebnog vozila CITROEN JUMPER

27. Sjednica - 29.07.2021. godine

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 26. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 16. srpnja 2021. godine

2. Groblje kućnih ljubimaca

2.1. Davanje prethodne suglasnosti na Odluku o groblju za kućne ljubimce

2.2. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o isporuci usluga na groblju kućnih ljubimaca

2.3. Davanje prethodne suglasnosti na Cjenik usluga - groblje kućnih ljubimaca

3. Davanje prethodne suglasnosti na izmjene Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga

4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

5. Donošenje Odluke o prodaji, otkupu i zbrinjavanju rashodovane opreme po Izvješću o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka na dan 31.12.2020. godine

6. Donošenje Odluke o rashodu i prodaji vozila CITROEN JUMPER, inv. br. 2745

26. Sjednica - 16.07.2021. godine

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 25. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 19. svibnja 2021. godine

2. Informacija o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine

3. Informacija o učincima Odluke o dopuni Odluke o grobljima od 31.03.2021. godine

4. Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskih programa za razdoblje od 2021. godine do 2022. godine

 

25. Sjednica - 19.05.2021. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 24. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 30. travnja 2021. godine
2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na III. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu

24. Sjednica - 30.04.2021. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 23. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 31. ožujka 2021. godine
2. Razmatranje prijedloga Godišnjih financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu
3. Razmatranje prijedloga o upotrebi ostvarene dobiti za 2020. godinu
4. Razmatranje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2020. godinu
5. Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja neovisnog revizora za 2020. godinu
6. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini
7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na II. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godin

23. Sjednica - 31.03.2021. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 22. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 19. ožujka 2021. godine
2. Davanje prethodne suglasnosti na dopune i izmjene Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga
3. Informacija o realizaciji primjene Odluke o obročnoj otplati naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje
4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o II. izmjenama i dopunama Odluke o primjeni računovodstvenih politika

22. Sjednica - 19.03.2021. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 21. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 08. veljače 2021. godine
2. Izvješće o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2020. godine
3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na I. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu
4. Donošenje Odluke o prodaji aluminijskih ulaznih vrata
5. Informacija o prodaji viličara

21. Sjednica - 08.02.2021. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 20. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 23. prosinca 2020. godine
2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na dopune i izmjene Cjenika klesarskih proizvoda i usluga
4. Izvješće o prodaji pogrebnog vozila CITROEN JUMPY FURGON, registarskih oznaka RI 291-TU
5. Donošenje Odluke o prodaji osnovnog sredstva – viličara
6. Donošenje Odluka o donaciji financijskih sredstava u akciji „Pomoć za obnovu nakon potresa“
7. Informacija o recertifikaciji na normu EN 15017:2019
8. Donošenje Odluke o davanju financijske potpore za organizaciju 21. međunarodnog ženskog šahovskog turnica "Cvijet Mediterana"

20. Sjednica - 23.12.2020. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 19. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 30. studenog 2020. godine
2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu
4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu
5. Suglasnost za utvrđivanje:
    5.1. Visine naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje
    5.2. Visine godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem u Republici Hrvatskoj
    5.3. Visine godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem izvan Republike Hrvatske
6. Donošenje prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga

19. Sjednica - 30.11.2020. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 18. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 30. rujna 2020. godine
2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu
3. Informacija o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje od 01.01.2020. do 30.09.2020. godine
4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti direktorici Društva na donošenje Odluke o izmjeni Odluke o pravilima ponašanja na grobljima.
5. Donošenje Odluke o rashodu i prodaji CITROEN JUMPY FURGON, RI 291-TU
6. Donošenje Odluke o rashodu i prodaji ŠKODA FABIA, RI 650-E

18. Sjednica - 30.09.2020. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 23. srpnja 2020. godine
2. Informacija o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu
3. Donošenje Odluke o davanju naloga revizorskom društvu GEA d.o.o. Rijeka za vršenje revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu
4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na III. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu
5. Informacija o realizaciji primjene Odluke o obročnoj otplati naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje
6. Razno

17. Sjednica - 23.07.2020. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 16. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 25. lipnja 2020. godine
2. Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja neovisnog revizora za 2019. godinu
3. Informacija o dugoročnom kreditu za dovršetak izgradnje grobnica na C.G.G. Drenova, polje G-10, cjeline B i C
4. Radovi na sanaciji Centralnog objekta na C.G.G. Drenova - raskid ugovora
5. Informacija o nadzornoj posjeti sukladno normi ISO 9001:2015
6. Razno

16. Sjednica - 25.06.2020. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 15. elektronske sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 30. ožujka 2020. godine
2. Razmatranje prijedloga Godišnjih financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu
3. Razmatranje prijedloga o upotrebi ostvarene dobiti za 2019. godinu
4. Razmatranje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2019. godinu
5. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini

15. Sjednica (elektronska) - 30.03.2020. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 14. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 31. siječnja 2020. godine
2. Izvješće o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2019. godine
3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na II. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu
4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o jednostavnoj nabavi
5. Zamolba šahovskog kluba DRAGA za pomoć pri organizaciji 20. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“
6. Informacija o prodaji OPEL CORSE COSMO

14. Sjednica - 31.01.2020. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 23. prosinca 2019. godine
2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na I. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu
3. Donošenje Odluke o rashodu i prodaji OPEL CORSE COSMO RI 797-KZ
4. Informacija o provedenom postupku popisa, procjene, rashoda i prodaje artikala BIONDAN
5. Informacija o Uputi o suradnji između grada Rijeke i korisnika

13. Sjednica - 23.12.2019. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 12. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 21. studenog 2019. godine
2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu
3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu
4. Suglasnost za utvrđivanje:
    4.1. Visine naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje
    4.2. Visine godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem u Republici Hrvatskoj
    4.3. Visine godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem izvan Republike Hrvatske
5. Zamolba za sufinanciranjem troškova Nakladi VAL d.o.o. Rijeka za izradu monografije „Godine naših Valova“
6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

12. Sjednica - 21.11.2019. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 24. rujna 2019. godine
2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu
3. Donošenje Odluke o davanju naloga revizorskom društvu GEA d.o.o. Rijeka za vršenje revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu
4. Statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za razdoblje 01.01.-30.09.2019. godine
5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na IV. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu
6. Izmjena Odluke o raspodjeli prihoda i rashoda Službe za pogrebničke i grobarske poslove
7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje Ugovora o izvođenju radova na izgradnji grobnica na C.G.G. Drenova, polje G-10, cjeline B i C
8. Razno

11. Sjednica - 24.09.2019. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 25. srpnja 2019. godine
2. Polugodišnje statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu
3. Izvođenje radova na sanaciji Centralnog objekta na C.G.G. Drenova
4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na III. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu, uz nadopunu točke
5. Donošenje Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga

10. Sjednica - 25.07.2019. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 13. lipnja 2019. godine
2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o I. izmjenama i dopunama Odluke o primjeni računovodstvenih politika KD KOZALA d.o.o. Rijeka
3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o vođenju odvojenih računovodstvenih poslova za obavljanje povjerene komunalne djelatnosti te tržišnih gospodarskih djelatnosti
4. Izvješće o obavljenom popisu imovine – brojke, slova i oznake
5. Informacija o potrebi sanacije Centralnog objekta na C.G.G. Drenova
6. Razno

 9. Sjednica - 13.06.2019. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 26. travnja 2019. godine
2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
3. Statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za razdoblje 01.01.-31.03.2019. godine
4. Davanje prethodne suglasnosti na I. izmjene Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu
5. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podatka fizičkih osoba
6. Davanje prethodne suglasnosti na sklapanje ugovora sa korisnicima usluga za dugogodišnje plaćanje godišnje grobne naknade
7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga
8. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na II. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.
9. Razno

 8. Sjednica - 26.04.2019. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 04. travnja 2019. godine.
2. Razmatranje prijedloga Godišnjih financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu
3. Razmatranje prijedloga o upotrebi ostvarene dobiti za 2018. godinu
4. Razmatranje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2018. godinu
5. Razmatranje Financijskih izvještaja i izvještaja neovisnog revizora za 2018. godinu
6. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini
7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na I. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu
8. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik komunalne uslužne djelatnosti i na Cjenik pogrebničkih i grobarskih usluga
9. Informacija o recertifikacijskoj nadzornoj posjeti sukladno normi ISO 9001:2015
10. Razno

 7. Sjednica - 04.04.2019. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 21. veljače 2019. godine
2. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka
3. Izvješće o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2018. godine
4. Davanje prethodne suglasnosti na:
   4.1. sklapanje Ugovora o unosu nekretnina u društvo i prijenosu prava vlasništva
   4.2. donošenje Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju KD KOZALA d.o.o. Rijeka
5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o pravilima ponašanja na grobljima
6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o vođenju odvojenih računovodstvenih poslova za obavljanje povjerene komunalne djelatnosti te tržišnih gospodarskih djelatnosti
7. Razno

 6. Sjednica - 21.02.2019. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 27. prosinca 2018. godine
2.  2.1. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti direktorici Društva za sklapanje:
            2.1.1. Ugovora o izvođenju pripremnih građevinskih radova na polju G-10 na C.G.G. Drenova
            2.1.2. Ugovora o izvođenju radova za dovršenje kružnih niša na polju G-9-D II. dio na C.G.G. Drenova
     2.2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti direktorici Društva za sklapanje Ugovora o nabavi i isporuci granitnih poluproizvoda – poliranih u 2019. godini
3. Zamolba za pomoć pri organizaciji 19. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“
4. Informacija o prijedlogu nove Odluke o grobljima i Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja
5. Informacija o prijenosu prava vlasništva između Grada Rijeke i KD KOZALA d.o.o. Rijeka
6. Razno

 5. Sjednica - 27.12.2018. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 22. studenog 2018. godine
2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
3. Donošenje Odluke o usvajanju IV. izmjena i dopuna Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu
4. Izmjene i dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga
5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu
6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu
7. Suglasnost za utvrđivanje:
    7.1. Visine naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje
    7.2. Visine godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem u Republici Hrvatskoj
    7.3. Visine godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem izvan Republike Hrvatske
8. Odluka o raspodjeli prihoda i rashoda Službe za pogrebničke i grobarske poslove
9. Izvješće o prodaji motokultivatora i osobnog vozila ŠKODA FELICIA
10. Informacija o povećanju temeljnog kapitala

 4. Sjednica - 22.11.2018. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 03. listopada 2018. godine
2. Statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za razdoblje 01.01.2018. do 30.09.2018. godine
3. Donošenje Odluke o davanju naloga revizorskom društvu GEA d.o.o. Rijeka za vršenje revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju III. izmjena i dopuna Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu 
5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu
6. Izmjene i dopune Cjenika klesarskih proizvoda i usluga
7. Donošenje Odluke o rashodu i prodaji ŠKODE RI 326-IL
8. Razno

 3. Sjednica - 03.10.2018. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 19. srpnja 2018. godine
2. Polugodišnje statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktorici Društva za sklapanja Aneksa I. Ugovoru za nabavu poslovnih usluga
4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na II. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu
5. Donošenje Odluke o rashodu i prodaji motokultivatora
6. Zamolba za sufinanciranjem monografije „Židovska zajednica Rijeke i liburnijske Istre u svjetlu fašističkog antisemitzima (1938.-1943.)“
7. Razno

 2. Sjednica - 19.07.2018. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 28. prosinca 2017. godine
2. Prihvaćanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 27. lipnja 2018. godine
3. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka
4. Informacija o Godišnjem financijskom izvještaju KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2017. godinu
    4.1. Izvješće o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2017. godine
    4.2. Izvještaj neovisnog revizora za 2017. godinu
    4.3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini
5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostorno- tehničkim uvjetima
6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga
7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
8. Dodatak I. Ugovoru o zakupu poslovnog prostora na Kozali, Petra Kobeka 13, sklopljenog dana 27.06.2018. godine sa tvrtkom RI ISA d.o.o. Rijeka
9. Zamolbe za sufinanciranjem troškova:
    9.1. Kliničkom bolničkom centru Rijeka za adaptaciju i uređenje prostora Klinike za kirurgiju i Klinike za internu medicinu
    9.2. Šahovskom klubu Draga za pomoć pri organizaciji 18. Međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“
    9.3. Gimnaziji „Andrije Mohorovičića“ iz Rijeke za putne troškove tima učenika na natjecanje iz robotike FIRST
10. Informacija o recertifikaciji na normu ISO 9001:2015

 1. Sjednica - 27.06.2018. godine

DNEVNI RED:

1. Konstituiranje Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x