Sjednice6. SJEDNICA - 21.02.2019. godine

Odluka br. 27

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva za sklapanje:

 • Ugovora o izvođenju pripremnih građevinskih radova na polju G-10 na C.G.G. Drenova u iznosu od 1.170.543,00 kn bez PDV-a odnosno 1.463.178,75 kn sa PDV-om,
 • Ugovora o izvođenju radova na dovršenju kružnih niša na polju G-9-D II. dio na C.G.G. Drenova u iznosu od 1.639.142,00 kn bez PDV-a, odnosno 2.048.927,50 kn sa PDV-om, sa VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o., Kukuljanovo 314, 51227 Kukuljanovo.

Odluka br. 28

Odobravaju se sredstva u iznosu od 6.500,00 kn Šahovskom klubu „Draga“ Rijeka za pomoć pri organizaciji 19. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“.

Odluka br. 29

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva za sklapanje Ugovora o nabavi i isporuci granitnih poluproizvoda - poliranih u 2019. godini sa ORT d.o.o., Sv. L. B. Mandića 231a, 31000 Osijek, na iznos od 1.009.200,00 kn bez PDV-a, odnosno 1.261.500,00 kn sa PDV-om.

Zaključak br. 14

1. Ugovor o izvođenju pripremnih građevinskih radova na polju G-10 na C.G.G Drenova i Ugovor o izvođenju radova na dovršenju kružnih niša na polju G-9-D II. dio na C.G.G. Drenova mijenjaju se na način da čl. 9. postane čl. 8., čl. 10. postane čl. 9. osim trećeg stavka koji postaje novi čl. 11., a čl. 8. da bude čl. 10.

2. Prilikom davanje prethodne na sklapanje ugovora temeljem okvirnog sporazuma, potrebno je u materijalima za Nadzorni odbor, uz prijedloge ugovora, dostaviti i okvirni sporazum sa prilozima. Ukoliko je isti preopsežan isti se može dostaviti članovima u elektronskom obliku e-mailom.

Zaključak br. 15

Prihvaća se informacija o prijedlogu nove Odluke o grobljima i Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja.
 
Zaključak br. 16
Prihvaća se informacija o prijenosu prava vlasništva između Grada Rijeke i KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

5. SJEDNICA - 27.12.2018. godine

Odluka br. 18

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

Odluka br. 19

Donose se IV. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu. Zadužuju se stručne službe Društva da izrade pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Odluka br. 20

Daje se prethodna suglasnost na dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga, kako slijedi:

Šifra usluge Naziv usluge, jedinica mjere Cijena nekomunalnih usluga
osnovica

PDV

25%

Mal. cijena s PDV-om
USL 97 Organizacija usluge kremiranja 100,00 25,00 125,00

Ove dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga primjenjuju se od 01. siječnja 2019. godine.

Odluka br. 21

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Odluka br. 22

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Odluka br. 23

Utvrđuje se vrijednost lokacije groblja i koeficijent opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom za 2019. godinu; kako slijedi:

Groblje

Čl. 14. Odluke o grobljima

Vrijednost lokacije

Čl. 15. Odluke o grobljima
Koeficijent opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom
Iznos naknade
(kn/m2, bez PDV-a)
1 2 3 4
C.G.G. Drenova 1.094,40 kn/m2 bez PDV-a 1,00 1.094,40
Kozala 0,90 984,96
Trsat 0,90 984,96
Zamet 0,80 875,52
Sveti Kuzam 0,60 656,64
Draga 0,60 656,64
Donja Drenova 0,60 656,64
Gornja Drenova 0,60 656,64

Ukupna visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se umnoškom vrijednosti iz stupca br. 4 i neto površine tog grobnog mjesta.

Odluka br. 24

Daje se prethodna suglasnost Upravi Društva za utvrđivanje godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu, kako slijedi:

Opis

Iznos

- u kn

1 2
Grobovi i grobnice

300,00 sa PDV-om

240,00 bez PDV-a

Niše

198,00 sa PDV-om

158,40 bez PDV-a

Pretinci

149,00 sa PDV-om

119,20 bez PDV-a

Kapele i mauzoleji

440,00 sa PDV-om

352,00 bez PDV-a

Odluka br. 25

Visina godišnjih grobnih naknada za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem izvan Republike Hrvatske za 2019. godinu iznosi:

R.br. Opis Cijena s PDV-om

Cijena s PDV-om od 01.01.2018.

- u EUR

1 2 3 4
1. Grobovi i grobnice 603,41 80
2. Niše 482,73 64
3. Pretinci 362,04 48
4. Kapele i mauzoleji 1.206,82 160

(Srednji tečaj HNB-a za EUR na dan 21.12.2017.godine = 7,542666)

Odluka br. 26

Od 01. siječnja 2019. godine zajednički prihodi i rashodi Službe za pogrebničke i grobarske poslove dijele se u slijedećim omjerima:

• Tržišna djelatnost 55%

• Komunalna djelatnost 45%

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.

Zaključak br. 11

1. U Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu mijenjati čl. 4. na način da glasi „Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči“.

2. U Prilogu br. 1. Pravilnika o radu izmijeniti naziv radnog mjesta pod toč. 3.16. u „Poslovođa održavanja na grobljima“.

3. U Prilogu br. 2. Pravilnika o radu izmijeniti posljednju rečenicu na način da glasi: „Struktura, odnosi i veze između pojedinih službi, referada, pogona, odjela unutar službi i Ureda Uprave, grafički je utvrđena organizacijskom shemom kako slijedi:“.

4. U organizacijskoj shemi Službe za klesarske i prateće poslove navesti kako slijedi: „Tehnička priprema“, „Finalna obrada i montaža“, „Cvjećarnice“.

5. U Prilogu br. 3. Pravilnika o radu – Sistematizacija radnih mjesta, mijenjati kako slijedi:
- toč. 3.4. – odgovoran je za organizaciju te za kvalitetno i pravovremeno obavljanje pogrebničkih i grobarskih poslove na groblju za koje je zadužen,
- toč. 3.16. – brisati „organizira, vodi, kontrolira i odgovara za kvalitetno i pravovremeno obavljanje pogrebničkih i grobarskih poslova po nalogu rukovoditelja službe“.

Zaključak br. 12

U Planu poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu izmijeniti kako slijedi:

• na str. 6,. u tablici br. 5., u stupcu br. 4., redni broj 1.1. prihod od prodaje iznosi 26.072.000,00 kn,

• na str. 9., u tablici br. 8., stupcu br. 7., redni broj IV.4 navesti indeks 75,00,

• na str. 11., u tablici br. 11., navesti indeks u stupcu br. 5., pod red. br. A 103,71, te pod red. br. A4. 99,10,

pod red. br. 7 navesti u stupcu br. 5. indeks 100,00, te u stupcu br. 6. indeks 14,29.
 
Zaključak br. 13
Prihvaća se informacija o prodaji motokultivatora i osobnog vozila ŠKODA FELICIA.

4. SJEDNICA - 22. 11. 2018. godine

Na sjednici dana 22. 11. 2018. godine donijete su slijedeće odluke i zaključci:

Odluka br. 12

Utvrđuje se Statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za razdoblje od 01.01. do 30.09. 2018. godine

Odluka br. 13

Daje se nalog revizorskom društvu GEA d.o.o. Rijeka da izvrši reviziju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu sukladno ponudi br. 4 od 12.09.2018. godine na iznos od 30.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 37.500,00 kn sa PDV-om.

Odluka br. 14

Donose se III. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu. Zadužuju se stručne službe Društva da izrade pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Odluka br. 15

Daje se prethodna suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Odluka br. 16

Daje se suglasnost Upravi Društva za donošenje izmjena i dopuna Cjenika klesarskih proizvoda i usluga, kako slijedi:

Članak 1.

 Uređenje i zaštita nadgrobnih spomenika
 • Impregnacija kamena vapnenačkog porijekla
kn 348,00/m2
 • Impregnacija granita
kn 398,00/m2

Naknade su navedene bez PDV-a.

Članak 2.

UVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI OBJEKATA STARIJEG DATUMA IZGRADNJE:

Vrijednosti objekata starijeg datuma izgradnje dobiju se na osnovi trenutne tržišne vrijednosti istih, s tim da se prodajne vrijednosti umanjuju u postotku zavisno od starosti objekata, građevinskom stanju objekata, o iskoristivosti natpisnih ploča i ostalih elemenata nadgrobnog spomenika.

Starost objekata:

 • za objekte stare 1 – 2 godine vrijednosti se umanjuju za 10 %
 • za objekte stare 3 – 4 godine vrijednosti se umanjuju za 20 %
 • za objekte stare 5 – 10  godina vrijednosti se umanjuju za 30 %
 • za objekte stare preko 10 godina vrijednosti se umanjuju za 50 %  

Ako su natpisne ploče na objektu ispisane ili na drugi način oštećene, onda se od dobivenih vrijednosti odbija tržišna vrijednost nove natpisne ploče. Vrijednosti ostalih elemenata nadgrobnog spomenika valoriziraju se sukladno njihovoj iskoristivosti.

Obrazloženje

Kriteriji smanjenja vrijednosti objekta utvrđeni su iz slijedećih razloga:

- dugogodišnjim praćenjem ustanovljeno je da objekti izgrađeni na groblju zbog tipa i načina izgradnje propadaju neusporedivo brže od drugih čvrstih objekata - na ovaj način stječu se i dodatna minimalna sredstva koja se koriste za pokrivanje tekućih troškova na groblju.

Odluka br. 17

Odluka o rashodu i prodaji osnovnog sredstva:

Red.br. Inv.br. Naziv NV=IV Sadašnja vrijednost Otpis izvršen
1. 2282 ŠKODA FELICIA LX I 1.3 47.549,51 / 2005. g.

Obrazloženje

Povjerenstvo zaduženo za provođenje postupka procjene, rashoda i prodaje dijela materijalne imovine – osobnog vozila ŠKODA FELICIA LX 1.3, registarskih oznaka RI 326-IL izvršilo je uvid i utvrdilo da je isto staro osamnaest godina i u velikoj mjeri dotrajalo.
Osobno vozilo prodati će se putem internog oglašavanja po sistemu „tko da više“, a prema izvršenoj procjeni od strane Porsche Inter Auto d.o.o., Podružnica Rijeka i utvrđene cijene od strane Nadzornog odbora Društva u početnom iznosu od 1.000,00 kn sa PDV-om.
U slučaju da se na interni oglas ne dostavi niti jedna ponuda osobno vozilo će se prodati Porsche Inter Auto d.o.o., Podružnica Rijeka po sistemu „staro za novo“.
Provedbu prodaje provodi Povjerenstvo, koje je dužno Nadzornom odboru dostaviti Izvješće o provedenom postupku.

Zaključak br. 9

U Izvješću o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje 01.01.2018. do 30.09.2018. godine ispraviti pogreške kako slijedi:

Str. 5., Tablica br. 5:

 • Redni broj 1.1.1., stupac br. 5 – umjesto 64,44 navesti 65,44
 • Redni broj 1.1.2., stupac br. 5 – umjesto 97,42 navesti 97,39 Str. 7., Tablica br. 6:
 • Redni broj II. 2. b), stupac 3 -  umjesto 4.200.00 navesti 4.200.000
 • Redni broj II. 2. b) stupac 5 – umjesto 72,97 navesti 74,07 Str. 8., Tablica br. 7:
 • Redni broj 2., stupac 5 – umjesto 72,97 navesti 74,07  

Zaključak br. 10

U Smjernicama za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu ispraviti kako slijedi:

 • toč. 6.1.4 „Dovršenje izgradnje kružnih niša i pretinaca, polje G9, cjelina D, II dio
 • toč. 7.4. „Preuzimanje pokojnika u slučajevima nasilne i drugih neprirodnih smrti na području Grada Rijeka“
 • toč. 7.5. „Preuzimanje pokojnika u slučajevima nasilne i drugih neprirodnih smrti na području Grada Bakra“
 • toč. 7.6. „Preuzimanje pokojnika u slučajevima nasilne i drugih neprirodnih smrti na području Općine Omišalj“
 • toč. 7.7. „Preuzimanje pokojnika u slučajevima nasilne i drugih neprirodnih smrti na području Općine Klana“
 • toč. 7.8. „Preuzimanje pokojnika u slučajevima nasilne i drugih neprirodnih smrti na području Općine Čavle“    

3. SJEDNICA - 03.10.2018. godine

Odluka br. 7

Utvrđuje se Polugodišnje statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Odluka br. 8

Daje se suglasnost direktorici Društva za sklapanje I. Dodatka Ugovoru za nabavu poslovnih usluga sa POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka na iznos od 1.422.848,25 kn bez PDV-a, odnosno 1.778.560,31 kn sa PDV-om.

Odluka br. 9

Donose se II. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu. Zadužuju se stručne službe Društva da izrade pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Odluka br. 10

Odluka o rashodu i prodaji osnovnog sredstva:

Red. br. Inv.br. Naziv NV=IV Sadašnja vrijednost Otpis izvršen
1. 2759 MOTOKULTIVATOR 14.350,10 / 2017. g.

Obrazloženje

Povjerenstvo za popis, rashod i prodaju motokultivatora izvršilo je uvid i utvrdilo da je isti star više od deset godina, te zbog dotrajalosti nije više moguća nabava rezervnih dijelova.
Motokultivator prodat će se putem internog ili javnog oglašavanja po sistemu „tko da više“, a prema izvršenoj procjeni u iznosu od 4.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 5.000,00 kn sa PDV-om.
Provedbu prodaje provodi Povjerenstvo, koje je dužno Nadzornom odboru dostaviti Izvješće o provedenom postupku.

Odluka br. 11

 Odobravaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 kn za sufinanciranje znanstvene monografije „Židovska zajednica Rijeke i liburnijske Istre u svjetlu fašističkog antisemitizma (1938. – 1943.)“.

Zaključak br. 7

Na stranici br. 7. „Izvješća o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje 01.01.2018. do 30.06.2018. godine“ izmijeniti naziv toč. 4. u „Struktura prihoda i rashoda na nivou Društva“.

Zaključak br. 8

U cijelosti se prihvaća prijedlog gđe. Lidije Flas o izmjenama i dopunama I. Dodatka Ugovoru sa POSLOVNIM SUSTAVIMA d.o.o. Rijeka.

2. SJEDNICA - 19.07.2018. godine

Odluka br. 2

Usvaja se Poslovnik o radu Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

Odluka br. 3

Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na usvajanje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o prostorno-tehničkim uvjetima.

Odluka br. 4

Daje se prethodna suglasnost na dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluka kako slijedi:

Šifra usluge Naziv usluge, jedinica mjere Jedinica mjere Cijena nekomunalnih usluga
osnovica

PDV

25%

Mal. cijena s PDV-om
USL 96 Preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije - Općina Čavle kom 801,87 200,47 1.002,34

Ove dopuneCjenika pogrebničkih i grobarskih usluga primjenjuju se od 20. srpnja 2018. godine.

Odluka br. 5

Donose se I. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.
Zadužuju se stručne službe Društva da izrade pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Odluka br. 6
Odobravaju se sredstva u iznosu od 90.000,00 kn Kliničkom bolničkom centru Rijeka za sufinanciranje troškova uređenja prostora Klinike za kirurgiju i Klinike za internu medicinu.

Zaključak br. 1

U čl. 9. Poslovnika o radu Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka dodati čl. 4. koji glasi: „Iznimno, poziv za sjednicu sa materijalom može se dostaviti elektronskom poštom, sa potvrdom primitka“.


Zaključak br. 2

Prihvaća se informacija o:
- Godišnjem financijskom izvještaju KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2017. godinu
- Izvješću o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka za stanjem na dan 31.12.2017. godine
- Izvještaju neovisnog revizora za 2017. godinu
- Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini

Zaključak br. 3

Prihvaća se informacija o Dodatku I. Ugovoru o zakupu poslovnog prostora na Kozali, Petra Kobeka 13, sklopljenog dana 27.06.2018. godine sa tvrtkom RI ISA d.o.o. Rijeka.


Zaključak br. 4

Prihvaća se informacija o donaciji financijskih sredstava šahovskom klubu Draga za pomoć pri organizaciji 18. Međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“ u iznosu od 6.500,00 kn.


Zaključak br. 5

Prihvaća se informacija o kupnji jedne povratne zrakoplovne karte za učenika Gimnazije Andrije Mohorovičića iz Rijeke za odlazak na natjecanje iz robotike FIRST u New York u iznosu od 5.367,00 kn.


Zaključak br. 6

Prihvaća se informacija o recertifikaciji KD KOZALA d.o.o. Rijeka na normu ISO 9001:2015.

1. SJEDNICA - 27.06.2018. godine

Odluka br. 1

Za predsjednicu Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka imenuje se Lidija Flas. Za zamjenicu predsjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka imenuje se Vesna Blanuša.