Rad Nadzornog Odbora

11. Sjednica 24. 09. 2019. godine

Na sjednici Nadzornog Odbora dana 24. 09. 2019. godine donijete su slijedeće odluke:

Odluka br. 49
Utvrđuje se Polugodišnje statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Odluka br. 50
Prihvaća se informacija o izvođenju radova na sanaciji Centralnog objekta na C.G.G. Drenova, te prijedlog da se osigura dodatnih 170.000,00 kn za financiranje radova i sklopi Ugovor o izvođenju radova sa ALMES d.o.o. Viškovo sukladno ponudi br. 24-07-191 od 25.07.2019. godine na iznos od 767.075,00 kn bez PDV-a, odnosno 958.843,75 kn sa PDV-om.

Odluka br. 51

Donose se III. izmjene Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.
 
Tabelarni prikaz III. izmjena Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.
 
Zadužuju se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Odluka br. 52
Daje se prethodna suglasnost na izmjene i dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga, kako slijedi:

Šifra usluge Naziv usluge Jedinica mjere Cijena pogrebničkih i grobarskih usluga
Osnovica PDV Cijena s PDV-om
HUSL300 Usluga kremiranja kom Prema stvarnom trošku Prema stvarnom trošku
Ove izmjene i dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga primjenjuju se od 25. rujna 2019. godine.

10. Sjednica 25. 07. 2019. godine

Na sjednici Nadzornog Odbora dana 25. 07. 2019. godine donijete su slijedeće odluke:

Odluka br. 46
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o primjeni računovodstvenih politika KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

Odluka br. 47
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o vođenju odvojenih računovodstvenih poslova za obavljanje povjerene komunalne djelatnosti te tržišnih gospodarskih djelatnosti.

Odluka br. 48
Usvaja se prijedlog Povjerenstva za popis, procjenu, rashod prodaju i/ili uništenje artikala BIONDAN za da se izvrši rashod slijedećih atrikala:

Red.br. Šifra artikla Naziv artikla Količina za otpis (kom) Jedinična cijena (kn, bez PDV-a) Ukupna vrijednost (kn, bez PDV-a)
1. B10001 Brojke i slova 48.892 3,98 194.590,16
2. B10002 Oznake 1.250 4,14 5.175,00
Ukupno: 199.765,16

9. Sjednica 13. 06. 2019. godine

Na sjednici Nadzornog Odbora dana 13. 06. 2019. godine donijete su slijedeće odluke:

Odluka br. 39
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

Odluka br. 40
Utvrđuje se Statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za razdoblje od 01.01. do 31.03. 2019. godine.

Odluka br. 41
Donose se I. izmjene Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu. Tabelarni prikaz I. izmjena Plana poslovanja iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio. Zadužuju se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Odluka br. 42
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Pravilnika o prikupljanju, obrati i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba.

Odluka br. 43
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na sklapanje ugovora sa korisnicima koji žele urediti plaćanje godišnje grobne naknade unaprijed, prije dospijeća obveze.
Ugovor se zaključuje za razdoblje od minimalno 10 godina na više, temeljem pisanog zahtjeva.
Ugovor se zaključuje sa korisnicima koji prema KD KOZALA d.o.o. u trenutku sklapanja ugovora nemaju nepodmirenih obveza.
Ugovorom se korisnici obvezuju jednokratno podmiriti iznos godišnje grobne naknade za ugovoreno trajanje ugovora u iznosu sukladno odluci Nadzornog odbora.
Promjena iznosa godišnje grobne naknade tijekom trajanja ugovornog odnosa, mijenja i vremensko trajanje ugovora.

Odluka br. 44
Daje se prethodna suglasnost na izmjene Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga, kako slijedi:

Šifra usluge Naziv usluge Jedinica mjere Cijena nekomunalnih usluga
Osnovica PDV 25% Cijena s PDV-om
USL 74 Preuzimanje, prijevoz, kremiranje i zbrinjavanje patološkog otpada kpl 10.500,00 2.625,00 13.125,00

Ove dopune Cjenika pogrebnih usluga primjenjuju se od 14. lipnja 2019. godine.

Odluka br. 45
Donose se II. izmjene Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.
Tabelarni prikaz II. izmjena Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.
Zadužuje se Ured Uprave Društva da izradi pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

8. Sjednica 26. 04. 2019. godine

Na sjednici Nadzornog Odbora dana 26. 04. 2019. godine donijete su slijedeće odluke i zaključak:

Odluka br. 37
Donose se I. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.
Tabelarni prikaz I. izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke čini njezin sastavni dio.
Zadužuje se Ured Uprave Društva da izrade pročišćeni tekst Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Odluka br. 38
1. Daje se suglasnost na razdvajanje Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga Komunalnog društva KOZALA d.o.o. Rijeka od 01. siječnja 1997. godine, koji sadrži izmjene i dopune od 16. studenog 2001. godine, 19. studenog 2007. godine, 24. travnja 2008. godine, 23. veljače 2012. godine, 28. veljače 2013. godine, 02. travnja 2015. godine, 29. prosinca 2016. godine, 01. svibnja 2017. godine, 09. lipnja 2017. godine, 21. srpnja 2017. godine, 20. srpnja 2018. godine i 01. siječnja 2019. godine.
2. Daje se prethodna suglasnost na Cjenik pogrebničkih i grobarskih usluga Komunalnog društva KOZALA d.o.o. Rijeka.
3. Suglasno članku 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH br. 68/18 i 110/18) Cjenik sa strukturom komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja Komunalnog društva KOZALA d.o.o. Rijeka dostavlja se Gradonačelniku Grada Rijeke radi pribavljanja prethodne suglasnosti.
4. Cjenik iz točke 2. ove Odluke stupiti će na snagu istim danom kao i Cjenik iz točke 3. ove Odluke.

Zaključak br. 18
Članak 1.
Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. Rijeka razmotrio je Godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu, i to:
1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Izvještaj o novčanim tokovima
4. Izvještaj o promjenama kapitala
5. Bilješke uz financijska izvješća

Članak 2.
U računu dobiti i gubitka za 2018. godinu iskazani su slijedeći rezultati poslovanja: ukupni prihod u iznosu od 27.853.896 kuna, ukupni rashod u iznosu od 27.541.314 kuna i dobit prije oporezivanja u iznosu od 312.582 kuna, odnosno nakon oporezivanja dobit poslovne godine iznosi 87.656 kuna.
Bilanca na dan 31.12.2018. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 47.872.288 kuna.

Članak 3.
Godišnja financijska izvješća iz ove Odluke upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Zaključak br. 19
Predlaže se Skupštini Društva da prihvati Prijedlog Uprave Društva o upotrebi ostvarene dobiti za 2018. godinu u iznosu od 87.656 kuna na način da se ista rasporedi u zadržanu dobit.

Zaključak br. 20
Izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godini upućuje se Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Zaključak br. 21
U financijskim izvještajima Društva iskazivati razradu prihoda i rashoda Službe za pogrebničke i grobarske poslove i Službe za klesarske i prateće poslove s izdvojenim alociranim troškom Ureda Uprave.

Zaključak br. 22
Članak 1.
Prihvaća se Informacija o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018. godinu.
Članak 2.
Uprava je odgovorno pristupila pripremanju i odobravanju financijskih izvještaja u skladu s pozitivnim propisima.
U skladu s odgovornošću revizora, mišljenje revizora je da su izvještaji u skladu s pozitivnim propisima kojima se uređuje poslovanje Društva.
Članak 3.
Financijski izvještaji i izvještaj neovisnog revizora za 2018. godinu upućuju se Skupštini Društva na razmatranje.

Zaključak br. 23
Zadužuje se Uprava Društva da predloži Grupaciji održavanja groblja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori pokretanje inicijative da se PDV na godišnje grobne naknade obračuna i plaća tek kada je usluga i naplaćena.

Zaključak br. 24
Članak 1.
Utvrđuje se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini.
Članak 2.
Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenje poslova Društva u 2018. godini upućuje se Skupštini Društva na razmatranje.

Zaključak br. 25
Prihvaća se informacija o provedenoj recertifikaciji provjeri sustava upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima norme ISO 9001:2015.

7. Sjednica 04. 04. 2019. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 21. veljače 2019. godine
2. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka
3. Izvješće o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2018. godine
4.Davanje prethodne suglasnosti na:
   4.1. sklapanje Ugovora o unosu nekretnina u društvo i prijenosu prava vlasništva
   4.2. donošenje Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju KD KOZALA d.o.o. Rijeka
5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o pravilima ponašanja na grobljima
6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o vođenju odvojenih računovodstvenih poslova za obavljanje povjerene komunalne djelatnosti te tržišnih gospodarskih djelatnosti
7. RaznoNa sjednici Nadzornog Odbora dana 04. 04. 2019. godine donijete su slijedeće odluke i zaključak:

Odluka br. 30
Usvaja se Poslovnik o radu Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

Odluka br. 31
Usvaja se Izvješće o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.

Odluka br. 32
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na sklapanje Ugovora o unosu nekretnina u društvo i prijenosu prava vlasništva između Grada Rijeke i KD KOZALA d.o.o. Rijeka.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka br. 33
Daje se prethodna suglasnost Skupštini Društva na donošenje Odluke o izmjenama Izjave o osnivanju KD KOZALA d.o.o. Rijeka.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka br. 34
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Odluke o pravilima ponašanja na grobljima.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka br. 35
Daje se prethodna suglasnost direktorici Društva na donošenje Pravilnika o vođenju odvojenih računovodstvenih poslova za obavljanje povjerene komunalne djelatnosti te tržišnih gospodarskih djelatnosti.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Oluka br. 36
Potvrđuje se isplata sredstva u iznosu od 10.000,00 kn za humanitarnu akciju za Milu Rončević „Svi za Milu“ prethodno usaglašenu u telefonskom kontaktu sa članovima Nadzornog odbora.


Zaključak br. 17
Razmotriti mogućnost odvojenog praćenja troškova rada Ureda grobne evidencije, koja obavlja poslove temeljem prenesenih javnih ovlasti, a u svrhu eventualnog budućeg financiranja rada Ureda iz Proračuna Grada Rijeke.

6. Sjednica 21. 02. 2019. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 27. prosinca 2018. godine
2.  2.1. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti direktorici Društva za sklapanje:
            2.1.1. Ugovora o izvođenju pripremnih građevinskih radova na polju G-10 na C.G.G. Drenova
            2.1.2. Ugovora o izvođenju radova za dovršenje kružnih niša na polju G-9-D II. dio na C.G.G. Drenova
     2.2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti direktorici Društva za sklapanje Ugovora o nabavi i isporuci granitnih poluproizvoda – poliranih u 2019. godini
3. Zamolba za pomoć pri organizaciji 19. međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“
4. Informacija o prijedlogu nove Odluke o grobljima i Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja
5. Informacija o prijenosu prava vlasništva između Grada Rijeke i KD KOZALA d.o.o. Rijeka
6. Razno

5. Sjednica 27. 12. 2018. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 22. studenog 2018. godine
2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
3. Donošenje Odluke o usvajanju IV. izmjena i dopuna Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu
4. Izmjene i dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga
5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu
6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu
7. Suglasnost za utvrđivanje:
    7.1. Visine naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje
    7.2. Visine godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem u Republici Hrvatskoj
    7.3. Visine godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za korisnike s prebivalištem izvan Republike Hrvatske
8. Odluka o raspodjeli prihoda i rashoda Službe za pogrebničke i grobarske poslove
9. Izvješće o prodaji motokultivatora i osobnog vozila ŠKODA FELICIA
10. Informacija o povećanju temeljnog kapitala

4. Sjednica 22. 11. 2018. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 03. listopada 2018. godine
2. Statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za razdoblje 01.01.2018. do 30.09.2018. godine
3. Donošenje Odluke o davanju naloga revizorskom društvu GEA d.o.o. Rijeka za vršenje revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju III. izmjena i dopuna Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu 
5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu
6. Izmjene i dopune Cjenika klesarskih proizvoda i usluga
7. Donošenje Odluke o rashodu i prodaji ŠKODE RI 326-IL
8. Razno

3. Sjednica 03. 10. 2018. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 19. srpnja 2018. godine
2. Polugodišnje statističko izvješće KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktorici Društva za sklapanja Aneksa I. Ugovoru za nabavu poslovnih usluga
4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na II. izmjene i dopune Plana nabave KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu
5. Donošenje Odluke o rashodu i prodaji motokultivatora
6. Zamolba za sufinanciranjem monografije „Židovska zajednica Rijeke i liburnijske Istre u svjetlu fašističkog antisemitzima (1938.-1943.)“
7. Razno

2. Sjednica 19. 07. 2018. godine

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 28. prosinca 2017. godine
2. Prihvaćanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka koja je održana dana 27. lipnja 2018. godine
3. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka
4. Informacija o Godišnjem financijskom izvještaju KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2017. godinu
    4.1. Izvješće o obavljenom popisu imovine i obveza KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa stanjem na dan 31.12.2017. godine
    4.2. Izvještaj neovisnog revizora za 2017. godinu
    4.3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini
5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostorno- tehničkim uvjetima
6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na dopune Cjenika pogrebničkih i grobarskih usluga
7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
8. Dodatak I. Ugovoru o zakupu poslovnog prostora na Kozali, Petra Kobeka 13, sklopljenog dana 27.06.2018. godine sa tvrtkom RI ISA d.o.o. Rijeka
9. Zamolbe za sufinanciranjem troškova:
    9.1. Kliničkom bolničkom centru Rijeka za adaptaciju i uređenje prostora Klinike za kirurgiju i Klinike za internu medicinu
    9.2. Šahovskom klubu Draga za pomoć pri organizaciji 18. Međunarodnog ženskog šahovskog turnira „Cvijet Mediterana“
    9.3. Gimnaziji „Andrije Mohorovičića“ iz Rijeke za putne troškove tima učenika na natjecanje iz robotike FIRST
10. Informacija o recertifikaciji na normu ISO 9001:2015

1. Sjednica 27. 06. 2018. godine

DNEVNI RED:

1. Konstituiranje Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka.