Rad Skupštine Društva

Rad Skupštine Društva 20. prosinac 2023. godine

Dana 20. prosinca 2023. godine održana je 52. sjednica Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa slijedećim

DNEVNIM REDOM

1. Prihvaćanje zapisnika sa 51. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane dana 29. studenog 2023. godine

2. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2024. godinu


Na sjednici Skupštine donijeta je slijedeća odluka:

O D L U K A br. 63

Usvaja se Plan poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2024. godinu.

Rad Skupštine Društva 29. studeni 2023. godine

Dana 29. studenog 2023. godine održana je 51. sjednica Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa slijedećim

DNEVNIM REDOM

1. Prihvaćanje zapisnika sa 50. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane dana 29. rujna 2023. godine

2. Informacija temeljem zaključka br. 17 Nadzornog odbora Društva od 16. studenog 2023.godine o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje od 01.01.2023. do 30.09.2023. godine

3. Informacija temeljem zaključka br. 18 Nadzornog odbora Društva od 16. studenog 2023. godine:

3.1. - Procjena ostvarenja rezultata poslovanja Društva za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

3.2. - Simulacija iskazanih veličina primjenom indeksa potrošačkih cijena Državnog zavoda za statistiku

4.Donošenje Odluke o usvajanju Smjernica za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o.Rijeka za 2024. godinu


Na sjednici Skupštine donijeta je slijedeća odluka i zaključci:

O D L U K A br. 62

Usvajaju se Smjernice za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2024. godinu.

Z A K LJ U Č A K br. 11

Prihvaća se Informacija temeljem zaključka br. 17 Nadzornog odbora Društva od 16. studenog 2023. godine o ostvarenju Plana poslovanja za razdoblje od 01.01.2023. godine do 30.09.2023. godine.

Z A K LJ U Č A K br. 12

Prihvaća se Informacija temeljem zaključka br. 18 Nadzornog odbora Društva od 16. studenog 2023. godine:

1. Procjena ostvarenja rezultata poslovanja Društva za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine,

2. Simulacija iskazanih veličina primjenom indeksa potrošačkih cijena Državnog zavoda za statistiku.

Rad Skupštine Društva 29. rujan 2023. godine

Dana 29. rujna 2023. godine održana je 50. sjednica Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa slijedećim

DNEVNIM REDOM

1. Prihvaćanje zapisnika sa 49. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane dana 31. svibnja 2023. godine

2. Izvješće Povjerenstva za prikupljanje ponuda za odabir revizorskog društva za reviziju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu

3. Izbor revizorskog društva za vršenje revizije financijskih izvještaja Društva za 2023. godinu

Na sjednici Skupštine donijeta je slijedeća

O D L U K A br. 61


1. Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za prikupljanje ponuda za odabir revizorskog društva za vršenje usluge revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.

2. Bira se i imenuje revizorsko društvo EKING d.o.o. Rijeka za vršenje revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.

Revizorsko društvo EKING d.o.o. Rijeka izvršit će uslugu revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu za ukupan iznos od 3.650,00 EUR bez PDV-a odnosno 4.562,50 EUR sa PDV-om koja uključuju obradu godišnjeg popisa i ocjenu sustava internih računovodstvenih kontrola, kao i reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu sukladno slijedećoj dinamici izvršenja:

- tijekom studenog 2023. godine – snimanje kolanja dokumentacije, ocjena sustava internih računovodstvenih kontrola i upoznavanje s cjelokupnim poslovanjem,

- tijekom prosinca 2023. godine – godišnji popis,

- u razdoblju od siječnja do travnja 2024. godine – revizija sastavljenih financijskih izvještaja za 2023. godinu, izrada Izvješća o izvršenoj reviziji i objektivnosti podataka iz financijskih izvještaja.

3. Obvezuje se Uprava Društva, da će nakon primitka Izvješća o obavljenoj reviziji, izvijestiti Skupštinu o rezultatima provedene revizije.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Rad Skupštine Društva 31. svibanj 2023. godine

Dana 31. svibnja 2023. godine održana je 49. sjednica Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa slijedećim

DNEVNIM REDOM


1.Prihvaćanje zapisnika sa 48. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane dana 21.12.2022. godine
2. Donošenje Odluke o utvrđivanju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. za 2022. godinu
3. Donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti za 2022. godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2022. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
-Upravi Društva
-članovima Nadzornog odbora
7. Prihvaćanje informacije o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2022. godinu

Na sjednici Skupštine donijete su slijedeće odluke i zaključak:

O D L U K A br. 55
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka
za 2022. godinu

Članak 1.

Skupština KD KOZALA d.o.o. Rijeka utvrđuje godišnje financijske izvještaje za 2022. godinu i to:
1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Izvještaj o novčanom toku
4. Izvještaj o promjenama kapitala
5. Bilješke uz financijska izvješća

Članak 2.

U računu dobiti i gubitka za 2022. godinu iskazani su slijedeći rezultati poslovanja: ukupni prihod u iznosu od 32.722.566 kuna, ukupni rashod u iznosu od 32.359.182 kuna i dobit prije oporezivanja u iznosu od 363.384 kuna, odnosno nakon oporezivanja dobit poslovne godine iznosi 269.066 kuna.
Bilanca na dan 31.12.2022. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 59.277.236 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K A br. 56

o upotrebi ostvarene dobiti za 2022. godinu

Članak 1.

Skupština Društva ostvarenu dobit za 2022. godinu u iznosu od 269.066 kuna raspoređuje u zadržanu dobit.
Zadržanu dobit čini dobit ostvarena tijekom 2022. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K A br. 57


Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2022. godinu.

O D L U K A br. 58


Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini


O D L U K A br. 59


Na temelju članka 441. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ RH br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) daje se razrješnica članu Uprave.O D L U K A br. 60


Na temelju članka 441. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ RH br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva.


Z A K L J U Č A K br. 10


Prihvaća se Informacija o obavljenoj reviziji GEA d.o.o. Rijeka temeljem Financijskog izvještaja i izvještaja neovisnog revizora za godinu završenu 31. prosinca 2022. godine.

Rad Skupštine Društva 21. prosinac 2022. godine

Dana 21. prosinca 2022. godine održana je 48. sjednica Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa slijedećim

DNEVNIM REDOM

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 47. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane 12. prosinca 2022. godine

2. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu


Na sjednici Skupštine donijeta je slijedeća

O D L U K A br. 54

Usvajaju se Plan poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.

Rad Skupštine Društva 12. prosinac 2022. godine

Dana 12. prosinca 2022. godine održana je 47. sjednica Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa slijedećim

DNEVNIM REDOM

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 46. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane 28. rujna 2022. godine

2. Donošenje Odluke o usvajanju Smjernica za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu


Na sjednici Skupštine donijeta je slijedeća odluka

O D L U K A br. 53

Usvajaju se Smjernice za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2023. godinu.

Rad Skupštine Društva 28. rujan 2022. godine

Dana 28. rujna 2022. godine održana je 46. sjednica Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka sa slijedećim

DNEVNIM REDOM


1. Prihvaćanje Zapisnika sa 45. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane 24. lipnja 2022. godine

2. Izvješće Povjerenstva za prikupljanje ponuda za odabir revizorskog društva za reviziju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu

3. Izbor revizorskog društva za vršenje revizije financijskih izvještaja Društva za 2022. godinu
Na sjednici Skupštine donijeta je slijedeća odluka


O D L U K A br. 52


1. Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za prikupljanje ponuda za odabir revizorskog društva za vršenje usluge revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.

2. Bira se i imenuje revizorsko društvo GEA d.o.o. za reviziju i poslovne usluge Rijeka, Sveti Križ 22, za vršenje revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.

Revizorsko društvo GEA d.o.o. Rijeka izvršit će uslugu revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu za ukupan iznos od 30.000,00 kuna (bez PDV-a) koja uključuju obradu godišnjeg popisa i ocjenu sustava internih računovodstvenih kontrola, kao i reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu sukladno slijedećoj dinamici izvršenja:

- tijekom studenog 2022. godine – snimanje kolanja dokumentacije, ocjena sustava internih računovodstvenih kontrola i upoznavanje s cjelokupnim poslovanjem,

- tijekom prosinca 2022. godine – godišnji popis,

- u razdoblju od siječnja do travnja 2023. godine – revizija sastavljenih financijskih izvještaja za 2022. godinu, izrada Izvješća o izvršenoj reviziji i objektivnosti podataka iz financijskih izvještaja.

3. Obvezuje se Uprava Društva, da će nakon primitka Izvješća o obavljenoj reviziji, izvijestiti Skupštinu o rezultatima provedene revizije.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Rad Skupštine Društva 24. lipanj 2022. godine

Dana 24.lipnja 2022. godine održana je 45. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim

D N E V N I M   R E D O M

1. Prihvaćanje zapisnika sa 44. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane dana 10. lipnja 2022. godine

2. Donošenje Odluke o opozivu i imenovanju članova Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.

Na sjednici Skupštine donijeta je slijedeća odluka:

O D L U K A br. 51

O OPOZIVU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KD KOZALA d.o.o.


I.

Nadzorni odbor Društva sastoji se od 5 (pet) članova od kojih četiri bira i opoziva Skupština temeljem pisanog prijedloga Gradonačelnika a jednog imenuju i opozivaju zaposlenici Društva prema postupku i na način utvrđenim Zakonom o radu.


II.

Utvrđuje se da je dosadašnjim članovima Nadzornog odbora i to:

Lidija Flas
Vesna Blanuša
Irena Bolf
Ljiljana Cvjetović
Dejan Cetina

prestao mandat s danom 26.06.2022. godine, te se razrješuju dužnosti članova Nadzornog odbora.


III.

Za članove Nadzornog odbora imenuju se:

Lidija Flas
Vesna Blanuša
Irena Bolf
Ljiljana Cvjetović
Dejan Cetina

s danom 26.06.2022. godine na razdoblje od 4 godine.


IV.

Zadužuju se Uprava Društva za provedbu ove Odluke i upis u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.


V.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.

Rad Skupštine Društva 10. lipanj 2022. godine

Dana 10.lipnja 2022. godine održana je 44. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim

D N E V N I M   R E D O M

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 43. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane 06.05.2022. godine

2. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu

3. Donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti za 2021. godinu

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2021. godinu

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini

6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:

- Upravi Društva

- članovima Nadzornog odbora Društva

7. Prihvaćanje Informacije o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2021. godinu

Na sjednici Skupštine donijete su slijedeće odluke i zaključak:

O D L U K A br. 45

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Članak 1.

Skupština KD KOZALA d.o.o. Rijeka utvrđuje godišnje financijske izvještaje za 2021. godinu i to:

1. Bilancu

2. Račun dobiti i gubitka

3. Izvještaj o novčanim tokovima

4. Izvještaj o promjenama kapitala

5. Bilješke uz financijska izvješća

Članak 2.

U računu dobiti i gubitka za 2021. godinu iskazani su slijedeći rezultati poslovanja: ukupni prihod u iznosu od 32.498.60 kuna, ukupni rashod u iznosu od 31.822.414 kuna i dobit prije oporezivanja u iznosu od 676.186 kuna, odnosno nakon oporezivanja dobit poslovne godine iznosi 517.498 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K A br. 46

Članak 1.

Skupština Društva ostvarenu dobit za 2021. godinu u iznosu od 517.498 kn raspoređuje u zadržanu dobit.

Zadržanu dobit čini dobit ostvarena tijekom 2021. godine.


Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


O D L U K A br. 47

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. godinu.


O D L U K A br. 48

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini.


O D L U K A br. 49

Na temelju članka 441. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ RH br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22) daje se razrješnica Upravi.


O D L U K A br. 50

Na temelju članka 441. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ RH br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22) daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva.


ZAKLJUČAK br. 9

Prihvaća se Informacija o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2021. godinu.

Rad Skupštine Društva 06. svibanj 2022. godine

Dana 06.svibnja 2022. godine održana je 43. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim

D N E V N I M   R E D O M

1. Prihvaćanje zapisnika sa 42. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane dana 07. travnja 2022. godine
2. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju direktora KD KOZALA d.o.o. Rijeka
2.1. Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora Društva
2.2. Izbor i imenovanje direktora Društva


Na sjednici Skupštine donijeta je slijedeća odluka:

O D L U K A br. 44

Za direktora KD KOZALA d.o.o. Rijeka imenuje se Nives Torbarina, Rijeka, Vrlije 51 na vrijeme od 4 (četiri) godine počevši od 02. lipnja 2022. godine.

Temeljem odredbi članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 06. svibnja 2022. godine donosi


Z A K LJ U Č A K br. 8


Prihvaća se izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

Rad Skupštine Društva 07. travanj 2022. godine

Dana 07.travnja 2022. godine održana je 42. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim

D N E V N I M   R E D O M

1. Prihvaćanje zapisnika sa 41. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane dana 29. prosinca 2021. godine
2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora KD KOZALA d.o.o. Rijeka i o tekstu natječaja
3. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD KOZALA d.o.o. Rijeka


Na sjednici Skupštine donijeta je slijedeće odluke:

O D L U K A br. 42

Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje direktora Društva.

Natječaj će se objaviti u Novom listu najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja ove Odluke pod uvjetima kako slijedi:

„Za direktora Društva može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta utvrđenih člankom 239. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima ispunjava slijedeće uvjete:

- VSS/VII – 1 stupanj stručne spreme,
- 5 (pet) godina radnog iskustva
- 5 (pet) godina iskustva na rukovodećoj poziciji

Uz prijavu natjecatelji trebaju priložiti:
- životopis
- diplomu o stručnoj spremi (u izvorniku ili ovjerenoj preslici),
- potvrdu o radnom iskustvu (ERPS – elektronički zapis o radnopravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) u izvorniku ili ovjerenoj preslici
- potvrdu o državljanstvu (presliku domovnice) u izvorniku ili ovjerenoj preslici
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 (slovima: trideset) dana u izvorniku ili ovjerenoj preslici
- pisani dokument „Vizija društva do 2026. godine“

Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Krajnji rok za dostavu prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Prijave se podnose na adresu: KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Braće Hlača 2/a, s naznakom "Natječaj za izbor i imenovanje direktora"– NE OTVARATI!.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke Skupštine Društva o imenovanju Direktora.“

O D L U K A br. 43

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora Društva u slijedećem sastavu:

1. Andrea Bakarčić - predsjednica
2. Branislava Dželajlija - članica
3. Mirna Zec Franić - članica

Zadatak Povjerenstva je prikupljanje i pregled prispjelih ponuda, kao i podnošenje izvješća Skupštini Društva o provedenom natječaju.

Rad Skupštine Društva 29. prosinac 2021. godine

Dana 29.prosinca 2021. godine održana je 41. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim

D N E V N I M  R E D O M

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 40. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane 15.12.2021. godine

2. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu


Na sjednici Skupštine donijeta je slijedeća odluka:

O D L U K A br. 41

Usvaja se Plan poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.


Obrazloženje


Nakon razmatranja prijedloga Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu, odlučeno je kao u izreci.

Rad Skupštine Društva 15. prosinac 2021. godine

Dana 15.prosinca 2021. godine održana je 40. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim

D N E V N I M  R E D O M

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 39. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane 04.11.2021. godine

2. Donošenje Odluke o usvajanju Smjernica za izrdau Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu


Na sjednici Skupštine donijeta je slijedeća odluka:

O D L U K A br. 40

Usvajaju se Smjernice za izrdau Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu.


Obrazloženje


Nakon razmatranja Smjernica za izrdau Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2022. godinu, odlučeno je kao u izreci.

Rad Skupštine Društva 04. studeni 2021. godine

Dana 04.studenog 2021. godine održana je 39. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim

D N E V N I M  R E D O M

1.Prihvaćanje zapisnika sa 38. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane dana 27. rujna 2021. godine
2. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora te o imenovanju člana Nadzornog odbora


Na sjednici Skupštine donijeta je slijedeća odluka:

O D L U K A br. 39


Ljubica Stojanović, Rijeka, Kvaternikova 59, razrješuje se dužnosti člana Nadzornog odbora.

U Nadzorni odbor imenuje se Ljiljana Cvjetović, Rijeka, Marina Držića 9.


Obrazloženje:

Ljubica Stojanović podnijela je zahtjev za razješenje dužnosti člana Nadzornog odbora iz osobnih razloga.

Slijedom naprijed navedenog, odlučeno je kao u izreci.

Rad Skupštine Društva 27. rujan 2021. godine

Dana 27.rujna 2021. godine održana je 38. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim

 
D N E V N I M   R E D O M

1. Prihvaćanje zapisnika sa 37. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka.održane dana 30. travnja 2021. godine
2. Izvješće Povjerenstva za prikupljanje ponuda za odabir revizorskog društva za reviziju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu
3. Izbor revizorskog društva za vršenje revizije financijskih izvještaja Društva za 2021. godinu
4. Informacija o objavljenom Akcijskom planu za provođenje Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave od 2021. godine do 2022. godine

Na sjednici Skupštine donijete su slijedeće odluke:

O D L U K A br. 38

1. Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za prikupljanje ponuda za odabir revizorskog društva za vršenje usluge revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

2. Bira se i imenuje revizorsko društvo GEA d.o.o. za reviziju i poslovne usluge Rijeka, Sveti Križ 22, za vršenje revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Revizorsko društvo GEA d.o.o. Rijeka izvršit će uslugu revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu za ukupan iznos od 30.000,00 kuna (bez PDV-a) koja uključuju obradu godišnjeg popisa i ocjenu sustava internih računovodstvenih kontrola, kao i reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu sukladno slijedećoj dinamici izvršenja:
- tijekom studenog 2021. godine – snimanje kolanja dokumentacije, ocjena sustava internih računovodstvenih kontrola i upoznavanje s cjelokupnim poslovanjem,
- tijekom prosinca 2021. godine – godišnji popis,
- u razdoblju od siječnja do travnja 2022. godine – revizija sastavljenih financijskih izvještaja za 2021. godinu, izrada Izvješća o izvršenoj reviziji i objektivnosti podataka iz financijskih izvještaja.

3. Obvezuje se Uprava Društva, da će nakon primitka Izvješća o obavljenoj reviziji, izvijestiti Skupštinu o rezultatima provedene revizije.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Godišnji financijski izvještaji KD KOZALA d.o.o. Rijeka podliježu reviziji sukladno odredbi čl. 20. Zakona o računovodstvu (NN RH br. 78/15, 134/15, 120/1, 116/18, 42/20 i 47/20).

Člankom 41. stavkom 1. Zakona o reviziji (NN RH br. 127/17) propisano je da Skupština pravne osobe bira i imenuje revizorsko društvo ili samostalnog revizora najkasnije tri mjeseca prije završetka izvještajnog razdoblja na koje se zakonska revizija odnosi.

Slijedom navedenog, riješeno je kao u izreci.

Z A K L J U Č A K br. 7


Prihvaća se Informacija o objavljenom Akcijskom planu za provođenje Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave za razdoblje od 2021. godine do 2022. godine.

Rad Skupštine Društva 30. travanj 2021. godine

Dana 30.travnja.2021. godine održana je 37. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim

 
D N E V N I M   R E D O M

1.Prihvaćanje zapisnika sa 36. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane dana 15. veljače 2021. godine
2. Donošenje Odluke o utvrđivanju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. za 2020. godinu
3. Donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti za 2020. godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Uprave o stanju Društva za 2020. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
-Upravi Društva
-članovima Nadzornog odbora
7. Prihvaćanje informacije o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2020. godinu

Na sjednici Skupštine donijete su slijedeće odluke:

O D L U K A br. 32
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu

Članak 1.

Skupština KD KOZALA d.o.o. Rijeka utvrđuje godišnje financijske izvještaje za 2020. godinu i to:
1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Izvještaj o novčanom toku
4. Izvještaj o promjenama kapitala
5. Bilješke uz financijska izvješća

Članak 2.

U računu dobiti i gubitka za 2020. godinu iskazani su slijedeći rezultati poslovanja: ukupni prihod u iznosu od 27.413.945 kuna, ukupni rashod u iznosu od 27.293.637 kuna i dobit prije oporezivanja u iznosu od 120.308 kuna, odnosno nakon oporezivanja dobit poslovne godine iznosi 70.729 kuna.
Bilanca na dan 31.12.2020. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 57.580.977 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K A br. 33
o upotrebi ostvarene dobiti za 2020. godinu

Članak 1.

Skupština Društva ostvarenu dobit za 2020. godinu u iznosu od 70.729 kuna raspoređuje u zadržanu dobit.
Zadržanu dobit čini dobit ostvarena tijekom 2020. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K A  br. 34

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2020. godinu.

O D L U K A  br. 35

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini

O D L U K A  br. 36

Na temelju članka  441. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ RH br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) daje se razrješnica članu Uprave.

O D L U K A  br. 37

Na temelju članka  441. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ RH br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva.

Temeljem odredbi članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 30. travnja 2021. godine donosi slijedeći

Z A K L J U Č A K br. 6

Prihvaća se Informacija o obavljenoj reviziji GEA d.o.o. Rijeka temeljem Financijskog izvještaja i izvještaja neovisnog revizora za godinu završenu 31. prosinca 2020. godine.

Rad Skupštine Društva 15. veljače 2021. godine

Dana 15.veljače.2021. godine održana je 36. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim

 
D N E V N I M   R E D O M

1. Prihvaćanje zapisnika s 35. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane dana 23. prosinca 2020. godine
2. Donošenje Odluke o usvajanju teksta Ugovora o radu te pravima i obvezama direktora

Na sjednici Skupštine donijeta je slijedeća odluka:

Temeljem odredbi članka 14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj 15. veljače 2021. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 31

Usvaja se tekst Ugovora o radu te pravim i međusobnim obvezama direktora te se prilaže ovoj odluci.

Obrazloženje

Nakon razmatranja teksta Ugovora o radu te pravima i obvezama direktora, odlučeno je kao u izreci.

Rad Skupštine Društva 23. prosinca 2020. godine

Dana 23.12.2020. godine održana je 35. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim

 
D N E V N I M   R E D O M

1. Prihvaćanje zapisnika s 34. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane 7. prosinca 2020. godine
2. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu

Na sjednici Skupštine donijeta je slijedeća odluka:

Temeljem odredbi članka 14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj 23. prosinca 2020. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 30

Usvaja se Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.

Obrazloženje

Nakon razmatranja prijedloga Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu, odlučeno je kao u izreci.

Rad Skupštine Društva 07. prosinca 2020. godine

Dana 07.12.2020. godine održana je 34. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim

 
D N E V N I M   R E D O M

1. Prihvaćanje zapisnika sa 33. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane dana 22. rujna 2020. godine
2. Donošenje Odluke o usvajanju Smjernica za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu

Na sjednici Skupštine donijeta je slijedeća odluka:

Temeljem odredbi članka 14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj 07. prosinca 2020. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 29

Usvajaju se Smjernice za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu.


Obrazloženje

Nakon razmatranja Smjernica za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2021. godinu, odlučeno je kao u izreci.

Rad Skupštine Društva 22. rujna 2020. godine

Dana 22.09.2020. godine održana je 33. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim

 
D N E V N I M   R E D O M

1. Prihvaćanje zapisnika sa 32. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane dana 15. srpnja 2020. godine
2. Izvješće Povjerenstva za prikupljanje ponuda za odabir revizorskog društva za reviziju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu. 
3. Izbor revizorskog društva za vršenje revizije financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu

Na sjednici Skupštine donijete su slijedeće odluke:

Temeljem odredbi članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj 22. rujna 2020. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 28

1. Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za prikupljanje ponuda za odabir revizorskog društva za vršenje usluge revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.
2. Bira se i imenuje revizorsko društvo GEA d.o.o. za reviziju i poslovne usluge Rijeka, Sveti Križ 22, za vršenje revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

Revizorsko društvo GEA d.o.o. Rijeka izvršit će uslugu revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu za ukupan iznos od 30.000,00 kuna (bez PDV-a) koja uključuju obradu godišnjeg popisa i ocjenu sustava internih računovodstvenih kontrola, kao i reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu sukladno slijedećoj dinamici izvršenja:
- tijekom studenog 2020. godine – snimanje kolanja dokumentacije, ocjena sustava internih računovodstvenih kontrola i upoznavanje s cjelokupnim poslovanjem,
- tijekom prosinca 2020. godine – godišnji popis,
- u razdoblju od siječnja do travnja 2021. godine – revizija sastavljenih financijskih izvještaja za 2020. godinu, izrada Izvješća o izvršenoj reviziji i objektivnosti podataka iz financijskih izvještaja.

3. Obvezuje se Uprava Društva, da će nakon primitka Izvješća o obavljenoj reviziji, izvijestiti Skupštinu o rezultatima provedene revizije.


Obrazloženje

Godišnji financijski izvještaji KD KOZALA d.o.o. Rijeka podliježu reviziji sukladno odredbi čl. 20. Zakona o računovodstvu (NN RH br. 78/15, 134/15, 120/1, 116/18, 42/20 i 47/20).

Člankom 41. stavkom 1. Zakona o reviziji (NN RH br. 127/17) propisano je da Skupština pravne osobe bira i imenuje revizorsko društvo ili samostalnog revizora najkasnije tri mjeseca prije završetka izvještajnog razdoblja na koje se zakonska revizija odnosi.

Rad Skupštine Društva 15. srpnja 2020. godine

Dana 15.07.2020. godine održana je 32. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim

 
D N E V N I M   R E D O M

1. Prihvaćanje zapisnika sa 31. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane dana 30. prosinca 2020. godine
2. Donošenje Odluke o utvrđivanju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. za 2019. godinu
3. Donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti za 2019. godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Uprave o stanju Društva za 2019. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
-Upravi Društva
-članovima Nadzornog odbora
7. Prihvaćanje informacije o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2019. godinu

Na sjednici Skupštine donijete su slijedeće odluke i zaključci:

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima (NN RH br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20) i članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 15. srpnja 2020. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 23
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja KD Kozala d.o.o. Rijeka za 2019. godinu

Članak 1.
Skupština KD KOZALA d.o.o. Rijeka utvrđuje godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu i to:
1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Izvještaj o novčanom toku
4. Izvještaj o promjenama kapitala
5. Bilješke uz financijska izvješća


Članak 2.
U računu dobiti i gubitka za 2019. godinu iskazani su slijedeći rezultati poslovanja: ukupni prihod u iznosu od 28.544.331 kuna, ukupni rashod u iznosu od 28.435.769 kuna i dobit prije oporezivanja u iznosu od 108.562 kuna, odnosno nakon oporezivanja dobit poslovne godine iznosi 62.284  kuna. Bilanca na dan 31.12.2019. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 56.941.142  kuna.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K U  br. 24
o upotrebi ostvarene dobiti za 2019. godinu

Članak 1.

Skupština Društva ostvarenu dobit za 2019. godinu u iznosu od 62.284 kuna raspoređuje u zadržanu dobit. Zadržanu dobit čini dobit ostvarena tijekom 2019. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K U  br. 25

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu.

O D L U K U  br. 26

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini

O D L U K U  br. 27

Na temelju članka  441. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ RH br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) daje se razrješnica članu Uprave.

Z A K L J U Č A K  br. 5

Prihvaća se Informacija o obavljenoj reviziji GEA d.o.o. Rijeka temeljem Financijskog izvještaja i izvještaja neovisnog revizora za godinu završenu 31. prosinca 2019. godine.

Rad Skupštine Društva 30. prosinca 2019. godine

Dana 30.12.2019. godine održana je 31. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim

 
D N E V N I M   R E D O M

1. Prihvaćanje zapisnika sa 30. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane dana 25. studenog 2019. godine
2. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu

Na sjednici Skupštine donijete su slijedeća odluka:

Temeljem odredbi članka 14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj 25. studenog 2019. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 22

Usvajaju se Plan poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu. 

Obrazloženje    

Nakon razmatranja prijedloga Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu, odlučeno je kao u izreci.

Rad Skupštine Društva 25. studenog 2019. godine

Dana 25.11.2019. godine održana je 30. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim

 
D N E V N I M   R E D O M

1. Prihvaćanje zapisnika sa 29. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane dana 27. rujna 2019. godine
2. Donošenje Odluke o usvajanju Smjernica za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu

Na sjednici Skupštine donijeta je slijedeća odluka:

Temeljem odredbi članka 14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj 25. studenog 2019. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 21

Usvajaju se Smjernice za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu. 

Obrazloženje    

Nakon razmatranja Smjernica za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2020. godinu, odlučeno je kao u izreci.

Rad Skupštine Društva 27. rujna 2019. godine

Dana 27.09.2019. godine održana je 29. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim

 
D N E V N I M   R E D O M

1. Prihvaćanje zapisnika sa 28. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka
održane dana 20. svibnja 2019. godine
2. Izvješće Povjerenstva za prikupljanje ponuda za odabir revizorskog društva za reviziju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu
3. Izbor revizorskog društva za vršenje revizije financijskih izvještaja Društva  za 2019. godinu

Na sjednici Skupštine donijete su slijedeća odluka:

Temeljem odredbi članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj 27. rujna 2019. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 20

1. Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za prikupljanje ponuda za odabir revizorskog društva za vršenje usluge revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.
2. Bira se i imenuje revizorsko društvo GEA d.o.o. za reviziju i poslovne usluge Rijeka, Sveti Križ 22, za vršenje revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Revizorsko društvo GEA d.o.o. Rijeka izvršit će uslugu revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu za ukupan iznos od 30.000,00 kuna (bez PDV-a) koja uključuju obradu godišnjeg popisa i ocjenu sustava internih računovodstvenih kontrola, kao i reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu sukladno slijedećoj dinamici izvršenja: -          tijekom studenog 2019. godine – snimanje kolanja dokumentacije, ocjena sustava internih računovodstvenih kontrola i upoznavanje s cjelokupnim poslovanjem, - tijekom prosinca 2019. godine – godišnji popis, - u razdoblju od siječnja do travnja 2020. godine – revizija sastavljenih financijskih izvještaja za 2019. godinu, izrada Izvješća o izvršenoj reviziji i objektivnosti podataka iz financijskih izvještaja.

3. Obvezuje se Uprava Društva, da će nakon primitka Izvješća o obavljenoj reviziji, izvijestiti Skupštinu o rezultatima provedene revizije.

Obrazloženje    

Godišnji financijski izvještaji KD KOZALA d.o.o. Rijeka podliježu reviziji sukladno odredbi čl. 20. Zakona o računovodstvu (NN RH br. 78/15, 134/15, 120/1 i 116/18).

Člankom 41. stavkom 1. Zakona o reviziji (NN RH br. 127/17) propisano je da Skupština pravne osobe bira i imenuje revizorsko društvo ili samostalnog revizora najkasnije tri mjeseca prije završetka izvještajnog razdoblja na koje se zakonska revizija odnosi.

Slijedom navedenog, riješeno je kao u izreci.

Rad Skupštine Društva 20. svibnja 2019. godine

Dana 20.05.2019. godine održana je 28. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim

 
D N E V N I M   R E D O M

1. Prihvaćanje zapisnika sa 27. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka
održane dana 12. ožujka 2019. godine
2. Donošenje Odluke o utvrđivanju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. za 2018. godinu
3. Donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti za 2018. godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Uprave o stanju Društva za 2018. godinu
5. Prihvaćanje informacije o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018. godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
-Upravi Društva
-članovima Nadzornog odbora
8. Informacija o sklapanju Ugovora o unosu nekretnina u društvo i prijenosu prava vlasništva

Na sjednici Skupštine donijete su slijedeće odluke i zaključci:

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima (NN RH br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16) i članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 20. svibnja 2019. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 14
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu

Članak 1.

Skupština KD KOZALA d.o.o. Rijeka utvrđuje godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu i to:
1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Izvještaj o novčanom toku
4. Izvještaj o promjenama kapitala
5. Bilješke uz financijska izvješća


Članak 2.

U računu dobiti i gubitka za 2018. godinu iskazani su slijedeći rezultati poslovanja: ukupni prihod u iznosu od 27.853.896 kuna, ukupni rashod u iznosu od 27.541.314 kuna i dobit prije oporezivanja u iznosu od 312.582 kuna, odnosno nakon oporezivanja dobit poslovne godine iznosi 87.656 kuna.
Bilanca na dan 31.12.2018. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 47.872.288 kuna.


Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima (NN RH br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16) i članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 20. svibnja 2019. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 15
o upotrebi ostvarene dobiti za 2018. godinu

Članak 1.

Skupština Društva ostvarenu dobit za 2018. godinu u iznosu od 87.656 kuna raspoređuje u zadržanu dobit.
Zadržanu dobit čini dobit ostvarena tijekom 2018. godine.


Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Temeljem odredbi članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 20. svibnja 2019. godine donosi slijedeće

O D L U K U br. 16

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu.

O D L U K U br. 17

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini.

O D L U K U br. 18

Na temelju članka  441. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ RH br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) daje se razrješnica članovima Upravi.

O D L U K U br. 19

 Na temelju članka  441. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ RH br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva.

Z A K L J U Č A K  br. 3    

Prihvaća se Informacija o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018. godinu.

Z A K L J U Č A K  br. 4    

Prihvaća se Informacija o sklapanju Ugovora o unosu nekretnina u društvo i prijenosu prava vlasništva.

Rad Skupštine Društva 12. ožujka 2019. godine

Dana 12.03.2019. godine održana je 27. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim

 
D N E V N I M   R E D O M

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 26. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane 31.12.2018. godine
2. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu

Na sjednici Skupštine donijeta je slijedeća odluka:

Temeljem odredbe članka 457. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111ž/93, 34/99, 121/99-vjerodostojno tumačenje, 52/00-odluka Ustavnog suda, 118/03, 107/07, 137/09, 111/12, 68/13 i 110/15) i čl. 14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj 12. ožujka 2019. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 13
O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA

Članak 1.

Ovom odlukom, jedini član Društva GRAD RIJEKA, jedinica lokalne samouprave, sa sjedištem u Rijeci, Korzo 16, OIB: 54382731928, povećava temeljni kapital Društva s iznosa od 6.674.200,00 kn (šestmilijunašestosedamdesetičetiritisućedvjesto kuna i 00/100 lipa) za iznos od 7.977.100,00 kn (sedammilijunadevetstosedamdesetisedamtisućaisto kuna i 00/100 lipa) na iznos od 14.651.300,00 kn (četrnaestmilijunašestopedesetijednutisućuitristo kuna i 00/100 lipa).
Cjelokupni temeljni kapital uplaćen je u novcu, pravima i nekretnini.


Članak 2.

Temeljni kapital Društva sastoji se od 1 (jednog) poslovnog udjela, nominalnog iznosa 14.651.300,00 kn, uplaćenog u novcu, pravima i nekretnini kako slijedi:
-iznos od 6.674.200,00 kn uplaćen je u novcu,
-iznos od 7.977.100,00 kn sastoji se od: vrijednosti nekretnine u iznosu od 5.014.290,00 kn, označene u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižni odjel Rijeka, kao k.č.br. 1419, zemljište pod upravnom zgradom, mrtvačnicom i gosp. zgr. i dvorište, ukupne površine 17.594 m2, upisane u zk.ul.broj: 2593, k.o.: Drenova i vrijednosti ulaganja u svezi pripremnih radova za potrebe izgradnje I (prve) faze Centralnog objekta na Centralnom gradskom groblju Drenova u iznosu knjigovodstvene vrijednosti od 2.962.883,07 kn, s time da će se iznos od 73,07 kuna prenijeti u pričuve Društva KD KOZALA d.o.o.

Jedini član društva raspolaže sa 1 (jednim) poslovnim udjelom ukupnog nominalnog iznosa 14.651.300,00 kn (četrnaestmilijunašestopedesetijednutisućuitristo kuna i 00/100 lipa), a što čini 100 % (sto posto) udjela u temeljnom kapitalu Društva.


Članak 3.

Uprava Društva obvezuje se ovu Odluku upisati u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.


Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar

Obrazloženje
Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Odluku o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva dana 28.02.2019. godine, koja odluka je objavljena u Službenim novinama Grada Rijeke br. 5/19, a kojom je utvrđeno da će s osnova provedbe predmetne odluke povećati temeljni kapital KD KOZALA d.o.o, te je stoga odlučeno je kao u izreci.

Rad Skupštine Društva 31. prosinca 2018. godine

Dana 31.12.2018. godine održana je 26. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim

 
D N E V N I M   R E D O M

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 25. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane 28.11.2018. godine
2. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu

Na sjednici Skupštine donijeta je slijedeća odluka:

Temeljem odredbe članka 14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj 31. prosinca 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 12

Usvajaja se Plan poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Obrazloženje
Nakon razmatranja prijedloga  Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu, odlučeno je kao u izreci.

Rad Skupštine Društva 28. studenog 2018. godine

Dana 28.11.2018. godine održana je 25. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim
 
D N E V N I M   R E D O M
       

1. Prihvaćanje zapisnika sa 24. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka 
održane dana 24. rujna 2018. godine

2. Donošenje Odluke o usvajanju smjernica za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu

Na sjednici Skupštine donijete su slijedeće odluke:

Temeljem odredbi članka 14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću KD KOZALA d.o.o. Rijeka od 14.10.2013. godine, Skupština Društva na sjednici održanoj 28. studenog 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 11

Usvajaju se Smjernice za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Obrazloženje

Nakon razmatranja Smjernica za izradu Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu, odlučeno je kao u izreci.

Temeljem odredbe članka 14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj 31. prosinca 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 12

Usvaja se Plan poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Obrazloženje

Nakon razmatranja prijedloga Plana poslovanja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2019. godinu, odlučeno je kao u izreci.

Rad Skupštine Društva 24. rujna 2018. godine

Dana 24.09.2018. godine održana je 24. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim
 
 
D N E V N I M   R E D O M
       

1. Prihvaćanje zapisnika sa 23. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane dana 26. lipnja 2018. godine
2. Izvješće Povjerenstva za prikupljanje ponuda  za odabir revizorskog društva za reviziju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu
3. Izbor revizorskog društva za vršenje revizije financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu

Na sjednici Skupštine donijeta je slijedeća odluka:

Temeljem odredbi članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj 24. rujna 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 10

1. Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za prikupljanje ponuda za odabir revizorskog društva za vršenje usluge revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.
2. Bira se i imenuje revizorsko društvo GEA d.o.o. za reviziju i poslovne usluge Rijeka, Sveti Križ 22, za vršenje revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

Revizorsko društvo GEA d.o.o. Rijeka izvršit će uslugu revizije financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka za 2018. godinu za ukupan iznos od 30.000,00 kuna (bez PDV-a) koja uključuju obradu godišnjeg popisa i ocjenu sustava internih računovodstvenih kontrola, kao i reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu sukladno slijedećoj dinamici izvršenja:

 • tijekom studenog 2018. godine – snimanje kolanja dokumentacije, ocjena sustava internih računovodstvenih kontrola i upoznavanje s cjelokupnim poslovanjem,
 • tijekom prosinca 2018. godine – godišnji popis,
 • u razdoblju od siječnja do travnja 2019. godine – revizija sastavljenih financijskih izvještaja za 2018. godinu, izrada Izvješća o izvršenoj reviziji i objektivnosti podataka iz financijskih izvještaja.

3. Obvezuje se Uprava Društva, da će nakon primitka Izvješća o obavljenoj reviziji, izvijestiti Skupštinu o rezultatima provedene revizije.

Obrazloženje

Godišnji financijski izvještaji KD KOZALA d.o.o. Rijeka podliježu reviziji sukladno odredbi čl. 20. Zakona o računovodstvu (NN RH br. 78/15, 134/15 i 120/16).

Člankom 41. stavkom 1. Zakona o reviziji (NN RH br. 127/17) propisano je da Skupština pravne osobe bira i imenuje revizorsko društvo ili samostalnog revizora najkasnije tri mjeseca prije završetka izvještajnog razdoblja na koje se zakonska revizija odnosi. Slijedom navedenog, riješeno je kao u izreci.

Rad Skupštine Društva 26. lipnja 2018. godine

Dana 26.06.2018. godine održana je 23. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim

DNEVNIM REDOM:  

1. Prihvaćanje zapisnika sa 22. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka
održane dana 29. svibnja 2018. godine
2. Donošenje Odluke o opozivu i imenovanju članova Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o.
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. za 2017. godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Uprave o stanju Društva za 2017. godinu
5. Prihvaćanje informacije o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:

 • Upravi Društva
 • članovima Nadzornog odbora

Na sjednici Skupštine donijete su slijedeće odluke i zaključak:

Temeljem čl. 437. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH br.111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i članka 17. Izjave o osnivanju KD KOZALA d.o.o., Skupština Društva donosi dana 26. lipnja 2018. godine

ODLUKU br. 4
O OPOZIVU I IMENOVANJU
ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
KD KOZALA d.o.o.

I.

Nadzorni odbor Društva sastoji se od 5 (pet) članova od kojih četiri bira i opoziva Skupština temeljem pisanog prijedloga Gradonačelnika a jednog imenuju i opozivaju zaposlenici Društva prema postupku i na način utvrđenim Zakonom o radu.

II.

Utvrđuje se da je dosadašnjim članovima Nadzornog odbora i to:

Lidija Flas
Irena Vukosavljević
Vesna Blanuša
Esad Sivro

prestao mandat s danom 03.03.2018. godine, te se razrješuju dužnosti članova Nadzornog odbora a

Dejan Cetina

opozvan je Odlukom Radničkog vijeća s danom 01.06.2018. godine te mu s tim danom prestaje dužnost člana Nadzornog odbora.

III.

Za članove Nadzornog odbora imenuju se:

Lidija Flas
Irena Vukosavljević
Vesna Blanuša
Ljubica Stojanović
Dejan Cetina

s danom 26.06.2018. godine na razdoblje od 4 godine.

IV.

Zadužuju se Uprava Društva za provedbu ove Odluke i upis u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

V.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.

Obrazloženje:

Gradonačelnik Grada Rijeke, sukladno ovlaštenjima u obavljanju izvršnih poslova koji su propisani Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i odredbama čl. 58. Statuta Grada Rijeke, predložio Prijedlogom od 14.06.2018. godine, da se u Nadzorni odbor KD KOZALA d.o.o. na razdoblje od četiri godine imenuju Lidija Flas, Irena Vukosavljević, Vesna Blanuša i Ljubica Stojanović.

Radničko vijeće KD KOZALA d.o.o. dana 26.06.2018. godine donijelo je Odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora – predstavnika radnika u Nadzorni odbor – Dejana Cetine na razdoblje od četiri godine od dana donošenja.

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima (NN RH br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16) i članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 5

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja KD KOZALA d.o.o. Rijeka
za 2017. godinu

Članak 1.

Skupština KD KOZALA d.o.o. Rijeka utvrđuje godišnje financijske izvještaje za 2017. godinu i to:

 • Bilancu
 • Račun dobiti i gubitka
 • Izvještaj o novčanom toku
 • Izvještaj o promjenama kapitala
 • Bilješke uz financijska izvješća

Članak 2.

U računu dobiti i gubitka za 2017. godinu iskazani su slijedeći rezultati poslovanja: ukupni prihod u iznosu od 27.278.523 kuna, ukupni rashod od 27.056.968 kuna i dobit prije oporezivanja u iznosu od 221.555 kuna.

Bilanca na dan 31.12.2017. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive u iznosu od 46.051.151 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima (NN RH br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16) i članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 6

o upotrebi ostvarene dobiti za 2017. godinu

Članak 1.

Skupština Društva ostvarenu dobit za 2017. godinu u iznosu od 140.480 kuna raspoređuje u zadržanu dobit.

Zadržanu dobit čini dobit ostvarena tijekom 2017. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima (NN RH br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16) i članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 7

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu.

Temeljem odredbi članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 8

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora KD KOZALA d.o.o. Rijeka o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini

Temeljem odredbi članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 9

Na temelju članka 441. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ RH br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva.

Temeljem odredbi članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2018. godine donosi slijedeći

Z A K L J U Č A K br. 2

Prihvaća se Informacija o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu.

Rad Skupštine Društva 29. svibnja 2018. godine

Dana 29.05.2018. godine održana je 22. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim
 
D N E V N I M   R E D O M
       
1. Prihvaćanje zapisnika sa 21. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane dana 08. svibnja 2018. godine
2. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju direktora KD KOZALA d.o.o. Rijeka
  2.1. Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora Društva
  2.2.  Izbor i imenovanje direktora Društva


Na sjednici Skupštine donijete su slijedeća odluka i zaključak:

Temeljem odredbi članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj 29.05.2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 3

Za direktora KD KOZALA d.o.o. Rijeka imenuje se Nives Torbarina, Rijeka, na vrijeme od 4 (četiri) godine počevši od 02. lipnja 2018. godine.

Temeljem odredbi članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 29.05.2018. godine donosi slijedeći

Z A K LJ U Č A K br. 1

Prihvaća se pisano izvješće Povjerenstva za provedu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD KOZALA d.o.o. Rijeka.

Rad Skupštine Društva 08. svibnja 2018. godine

Dana 08.05.2018. godine održana je 21. sjednica Skupštine Društva KD Kozala d.o.o. sa slijedećim
 
D N E V N I M   R E D OM
       

1. Prihvaćanje zapisnika sa 20. sjednice Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka održane dana 28. prosinca 2017. godine
2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora KD KOZALA d.o.o. Rijeka i o tekstu natječaja
3. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora KD KOZALA d.o.o. Rijeka

Na sjednici Skupštine donijete su slijedeće odluke:

Temeljem odredbi članka 14. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 08. svibnja 2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 1

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora Društva u slijedećem sastavu:

 • Maja Malnar - predsjednica
 • Branislava Dželalija - članica
 • Mirna Zec Franić - članica

Zadatak Povjerenstva je prikupljanje i pregled prispjelih ponuda, kao i podnošenje izvješća Skupštini Društva o provedenom natječaju.

Temeljem odredbi članaka 14. i 30. Izjave KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Skupština Društva na sjednici održanoj dana 08.05.2018. godine donosi slijedeću

O D L U K U br. 2

Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje direktora Društva.

Natječaj će se objaviti u Novom listu najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja ove Odluke pod uvjetima kako slijedi:

„Za direktora Društva može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta utvrđenih člankom 239. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima ispunjava slijedeće uvjete:

- VSS/VII – 1 stupanj stručne spreme,
- 5 (pet) godina radnog iskustva.

Uz prijavu natjecatelji trebaju priložiti:

- životopis
- diplomu o stručnoj spremi (u izvorniku ili ovjerenoj preslici),
- potvrdu o radnom iskustvu (ERPS – elektronički zapis o radnopravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) u izvorniku ili ovjerenoj preslici
- potvrdu o državljanstvu (presliku domovnice) u izvorniku ili ovjerenoj preslici
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 (slovima: trideset) dana u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od 4 (četiri) godine.
Krajnji rok za dostavu prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
Prijave se podnose na adresu: KD KOZALA d.o.o. Rijeka, Braće Hlača 2/a, s naznakom "Natječaj za izbor i imenovanje direktora"– NE OTVARATI!.
Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke Skupštine Društva o imenovanju Direktora.“

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x