GROBAR/GROBARICA II


- 1 izvršitelj/ica, određeno vrijeme 3 mjeseca, povećan opseg posla
- Tražena sprema: završena osnovna škola
- Radno iskustvo: nije potrebno
- Ugovor se sklapa na određeno vrijeme 3 mjeseca s mogućnošću produženja

Opis poslova:
- obavljanje poslova vezanih za pogrebničke i grobarske poslove na groblju po nalogu i uz nadzor poslovođa i rukovoditelja službe
- obavljanje i drugih poslova po nalogu i uz nadzor rukovoditelja službe

U svrhu prijave potrebno je dostaviti:
- životopis sa zamolbom,
- presliku osobne iskaznice,
- presliku domovnice,
- dokaz o završenom obrazovanju,
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),
- elektronički zapis o radnopravnom statusu

na e-mail: pisarnica@kd-kozala.hr ili na adresu Braće Hlača 2/a, 51 000 Rijeka
do 05. veljače 2024. godine (svi detalji objavljeni su na službenim stranicama HZZ-a).

Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se razmatrati.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku:
- 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21),
- članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i

dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Obavijest o izboru kandidata

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x