POSLOVOĐA KLESARSKIH POSLOVA


- 1 izvršitelj/ica, povećan opseg posla
- Tražena sprema: SSS
- Radno iskustvo: 3 godine
- Probni rad: 3 mjeseca

Opis poslova:
- organizira, vodi, kontrolira i odgovara za kvalitetno i pravovremeno obavljanje klesarskih
poslova u procesu strojne i ručne obrade i montaže
- obavlja i druge poslove po nalogu Rukovoditelja Službe

U svrhu prijave potrebno je dostaviti:
- životopis sa zamolbom,
- presliku osobne iskaznice,
- presliku domovnice,
- dokaz o završenom obrazovanju,
- presliku vozačke dozvole B kategorije
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),
- elektronički zapis o radnopravnom statusu

na e-mail: pisarnica@kd-kozala.hr ili na adresu Braće Hlača 2/a, 51 000 Rijeka
do 29. siječnja 2024. godine (svi detalji objavljeni su na službenim stranicama HZZ-a).

Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se razmatrati.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku:
- 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21),
- članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i

dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Obavijest o izboru kandidata

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x