RADNIK NA GROBLJU

- obavlja čišćenje površina, uređaja i opreme na grobljima;
- obavlja radove na uređenju i održavanju zelenih površina na grobljima;
- pomaže pri obavljanju poslova vezanih za pogrebničke i grobarske poslove na grobljima po nalogu
poslovođe i rukovoditelja službe;
- obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja službe

Tražimo:
1 izvršitelja, na određeno vrijeme na tri mjeseca s mogućnošću produljenja, povećani opseg posla
-tražena sprema: osnovna škola

U svrhu prijave potrebno je dostaviti:
- životopis sa zamolbom,
- presliku osobne iskaznice,
- presliku domovnice,
- dokaz o završenom obrazovanju,
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca,
- elektronički zapis o radnopravnom statusu

na e-mail: pisarnica@kd-kozala.hr ili na adresu Braće Hlača 2a, 51000 Rijeka - do 06. lipnja 2024. godine (svi detalji objavljeni su na službenim stranicama HZZ-a).

Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se razmatrati.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku:
- 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21),
- članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i

dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x