STRUČNI SURADNIK / STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE PLANA I NABAVE

Opis poslova:
-prikupljanje i analiza ponuda, izrada dokumentacije za nadmetanje
-praćenje realizacije – izvršenja ugovora o javnoj nabavi kao i plana nabave
-praćenje primjene zakona, propisa, procedura i radnih uputa vezano uz postupak nabave
-izrada izvještaja i analiza
-vođenje pravnih, općih i kadrovskih poslova za Društvo
-koordinacija i priprema dokumentacije u dijelu općih, pravnih i kadrovskih poslova i dr.


1 izvršitelj, na određeno vrijeme na tri mjeseca s mogućnošću produljenja, povećani opseg posla
-tražena sprema: VŠS ili VSS

U svrhu prijave potrebno je dostaviti:
životopis sa zamolbom, presliku osobne iskaznice, presliku domovnice, presliku diplome, uvjerenje o nekažnjavanju, elektronički zapis o radnopravnom statusu, presliku vozačke dozvole B kategorije
na e-mail: pisarnica@kd-kozala.hr ili na adresu Braće Hlača 2a, 51000 Rijeka – do 02. rujna 2022. godine (svi detalji objavljeni su na službenim stranicama HZZ-a)

Besplatni telefon
0800 248 247
x
x
x